Found: 1,586  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
121
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการฝึกวินัยเด็กตามวิธีบราเซลตัน = Discipline the brazelton way / แบรี่ บราเซลตัน และ โจชัว สแปโรว์
ชื่อผู้แต่งบราเซลตัน, แบรี่
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : แฟมิลี่ ไดเรค, 2549, [2006]
เลขเรียกHQ792 บ214ก 2549
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
122
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพยาบาลทารกแรกเกิดที่มีความเสี่ยงสูง / วัลยา ธรรมพนิชวัฒน์, สมสิริ รุ่งอมรรัตน์, สุดาภรณ์ พยัคฆเร...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โครงการตำราคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล, 2559
เลขเรียกRJ245 ก492 2559,WY159 ก493 2559,618.92 ก64ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยบูรพา
..more
124
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพยาบาลเด็ก เล่ม 1 / พรทิพย์ ศิริบูรณ์พิพัฒน, บรรณาธิการ.
พิมพลักษณ์นนทบุรี : โครงการสวัสดิการ สถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข, 2553
เลขเรียกWY159 ส639ก 2553,610.7362 ก492 2553 ล.1
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
125
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนากระบวนการถ่ายทอดวัฒนธรรมการอบรมเลี้ยงดูเด็กปฐมวัยเขมรถิ่นไทยตามแนวทฤษฎีการสร้างพลังภูมิปัญญา...
ชื่อผู้แต่งทิพจุฑา สุภิมารส
พิมพลักษณ์2550.
เลขเรียก649.12 ท236ก
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
126
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนากระบวนการถ่ายทอดวัฒนธรรมการอบรมเลี้ยงดูเด็กปฐมวัยเขมรถิ่นไทยตามแนวทฤษฎีการสร้างพลังภูมิปัญญา...
ชื่อผู้แต่งทิพจุฑา สุภิมารส.
พิมพลักษณ์2551
เลขเรียก372.21 ท362ก 2550
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
127
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนาชุดกิจกรรมการส่งเสริมพัฒนาการเด็กวัยแรกเกิด-5 ปี ในระดับปฐมภูมิ / ประคิณ สุจฉายา และคณะ
ชื่อผู้แต่งประคิณ สุจฉายา
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ] : สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2547.
เลขเรียกRJ131 ป199,วจ 372.21 ป462ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
128
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนาพฤติกรรมการป้องกันโรคอุจจาระร่วงในเด็กอายุ 2-5 ปี ของมารดาและผู้เลี้ยงดูเด็กจังหวัดขอนแก่น =...
ชื่อผู้แต่งธาราทิพย์ ธรรมนวพฤทธิ์
พิมพลักษณ์[ขอนแก่น] : สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น, 2541.
เลขเรียกRJ456.D5 ธ524,WS312 ธ524ก 2541
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
129
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนาหลักการและวิธีการอบรมเลี้ยงดูเด็กตามวิถีชีวิตไทย (ตุลาคม 2529-มิถุนายน 2531) : รายงานการวิจ...
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ] : จุฬาฯ, 2531.
เลขเรียก649.123 ร451
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
130
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนาหลักสูตรการฝึกอบรมพี่เลี้ยงเด็กในสถานสงเคราะห์ เกี่ยวกับการสร้างสัมพันธภาพความผูกพันในการเลี...
ชื่อผู้แต่งเพ็ญศรี แสวงเจริญ.
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ] : ม.ป.พ.; 2549.
เลขเรียกว 372.19 พ911ก 2549
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
131
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนาหลักสูตรการฝึกอบรมพี่เลี้ยงเด็กในสถานสงเคราะห์ เกี่ยวกับการสร้างสัมพันธภาพความผูกพันในการเลี...
ชื่อผู้แต่งเพ็ญศรี แสวงเจริญ
พิมพลักษณ์2549.
เลขเรียก649.1 พ538ก 2549
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
132
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนาเครื่องมือวัดการอบรมเลี้ยงดูของผู้ปกครองตามการรับรู้ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ตาม...
ชื่อผู้แต่งปัณณ์วิชญ์ จาตุกัญญาประทีป
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
133
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนาเครื่องมือศึกษาการอบรมเลี้ยงดูเด็กไทย : รายงานการวิจัย / โดย อุทุมพร จามรมาน ... [และคนอื่...
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ] : ภาควิชาประถมศึกษา คณะครุศาสตร์ จุฬาฯ, 2529.
เลขเรียก372.82 ก493
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
134
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนาเด็กปฐมวัยในยุคดิจิทัล = Early Childhood Development in Digital Age / พัชรา พุ่มพชาติ.
ชื่อผู้แต่งพัชรา พุ่มพชาติ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม, 2560.
เลขเรียกHQ769 พ212 2560,372.21 พ535ก 2560
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยรามคำแหง
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
135
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนาโปรแกรมการส่งเสริมความรู้ด้านโภชนาการของผู้ปกครองในการเลี้ยงดูเด็กปฐมวัยที่มีน้ำหนักต่ำกว่าเ...
ชื่อผู้แต่งพจนี เทียมศักดิ์, 2505-
พิมพลักษณ์2535.
เลขเรียก649.1 พ176ก
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยบูรพา

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา