Found: 1,589  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
107
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกลุ้มใจนิสัยลูก เปลี่ยนได้ด้วยบันได 4 ขั้น / ดุสิต ลิขนะพิชิตกุล ; บรรณาธิการอำนวยการ สุภาวดี หาญเม...
ชื่อผู้แต่งดุสิต ลิขนะพิชิตกุล.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : บริษัทรักลูกกรุ๊ป, 2554, [2011].
เลขเรียกWS113 ด7ก 2554,649.1 ด764ก 22
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
109
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการดูแลตนเอง และคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุที่เลี้ยงดูหลาน จังหวัดสุราษฎร์ธานี / นภาพร ศึกเสือ
ชื่อผู้แต่งนภาพร ศึกเสือ.
พิมพลักษณ์2548
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
110
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการตัดสินใจเลือกสถานรับเลี้ยงเด็กเอกชนให้กับบุตรหลานของผู้ปกครองในเขตอำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี = T...
ชื่อผู้แต่งบุษยรัตน์ ทรัพย์มูล.
พิมพลักษณ์2561.
เลขเรียก372.21 บ676ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
111
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการทบทวนองค์ความรู้เรื่องการเลี้ยงดูเด็กในสังคมไทย / โดย กุศล สุนทรธาดา
ชื่อผู้แต่งกุศล สุนทรธาดา
พิมพลักษณ์[นครปฐม] : สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล, [254-]
เลขเรียกHQ755.7 ก729
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
113
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการนำเสนอโปรแกรมการศึกษานอกระบบโรงเรียน เพื่อพัฒนาความสามารถในการเลี้ยงดูบุตร สำหรับบิดาหรือมารดาที่...
ชื่อผู้แต่งกษิรา โพธิวรรณ
พิมพลักษณ์2550.
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
115
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการบริบาลทารกและเด็กวัยก่อนเรียน / โดย อรพรรณ ลือบุญธวัชชัย
ชื่อผู้แต่งอรพรรณ ลือบุญธวัชชัย
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : บุ๊คเน็ท, 2541.
เลขเรียกRJ245 อ332 2541,WS113 อ332ก 2541,WS113 อ332ก 2541
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยมหิดล
..more
117
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการปฏิบัติการเลี้ยงดูบุตรของบิดามารดาและพฤติกรรมเสี่ยงด้านสุขภาพในวัยรุ่น : การศึกษา ณ อำเภอพุทธมณฑล...
ชื่อผู้แต่งพิศุทธิพร เจริญชัย.
พิมพลักษณ์[ขอนแก่น] : วิทยานิพนธ์ปริญญาพยาบาลศษสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลครอบครัว บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2559.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
118
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการปฏิบัติด้านอนามัยแม่และเด็กของมารดาที่ประกอบอาชีพในโรงงานอุตสาหกรรม เขตพัฒนาชายฝั่งทะเลตะวันออก =...
พิมพลักษณ์[ชลบุรี] : คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 2533.
เลขเรียกWA310 ก470 2533
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
119
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการประยุกต์แบบแผนความเชื่อด้านสุขภาพเพื่อส่งเสริมพฤติกรรมการป้องกันโรคอุจจาระร่วงของมารดาในการเลี้ยง...
ชื่อผู้แต่งพงศ์พัฒน์ ชวโรกร
พิมพลักษณ์2544.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
120
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการฝากเลี้ยงบุตรในศูนย์เด็กเล็กกับความสุขในการทำงานของบุคลากร [electronic resource] = Entrusting the...
ชื่อผู้แต่งอาภัสรา ผ่องภักต์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ, 2556.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา