Found: 1,589  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
151
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการศึกษาการอบรมเลี้ยงดูและการพัฒนาทักษะชีวิตเด็กวัยเรียนและวัยรุ่น ตามวิถีชีวิตไทยภาคกลางที่เกี่ยวกั...
พิมพลักษณ์[ม.ป.ท. : ม.ป.พ.], 2551.
เลขเรียกHQ784.S45 ก522
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
152
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการศึกษาการเลี้ยงดูบุตรของครอบครัวผู้ใช้แรงงานในสถานประกอบการอุตสาหกรรม : ศึกษาเฉพาะกรณีผู้รับบริกา...
ชื่อผู้แต่งร่มเย็น ทังสุบุตร
พิมพลักษณ์2531.
เลขเรียก362.712 ร151ก
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
153
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการศึกษาการเลี้ยงดูเด็กปฐมวัยด้านการส่งเสริมพัฒนาการทางร่างกายตามปัจจัยพื้นฐานของผู้ปกครองครอบครัวชา...
ชื่อผู้แต่งวาสนา พรหมทอง.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ: บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, 2545.
เลขเรียกว 155.423 ว491ก 2545
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
154
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการศึกษาข้อมูลพื้นฐานด้านสภาพการอบรมเลี้ยงดูเด็กปฐมวัยในช่วงอายุ 0-1 ปี ที่ดูแลโดย ปู่ ย่า ตา ยาย ใน...
ชื่อผู้แต่งคนึง สายแก้ว
พิมพลักษณ์สุรินทร์ : คณะวิชาครุศาสตร์ สถาบันราชภัฎสุรินทร์, 2537
เลขเรียก649.122 ค11ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
155
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการศึกษาข้อมูลพื้นฐานด้านสภาพการอบรมเลี้ยงดูเด็กปฐมวัยในช่วงอายุ 0-3 ปี ที่ดูแลโดย ปู่ ย่า ตา ยาย ใน...
ชื่อผู้แต่งคนึง สายแก้ว
พิมพลักษณ์สุรินทร์ คณะวิชาครุศาสตร์ สถาบันราชภัฎสุรินทร์ 2537
เลขเรียก649.1 ค153ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
156
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการศึกษาความวิตกกังวลในการสอบของวัยรุ่น ที่มีรูปแบบการอบรมเลี้ยงดูตามการรับรู้ของตนเองที่แตกต่างกัน ...
ชื่อผู้แต่งสารภี ยงยืน, 2512-
พิมพลักษณ์2541.
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
157
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการอบรมเลี้ยงดู ของพ่อแม่กับความคิด สร้างสรรค์ ความเป็นผู้นำ และความวิตกก...
ชื่อผู้แต่งวินิจ เกตุขำ
พิมพลักษณ์2515.
เลขเรียก155.4 ว 585 ก 2515
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยทักษิณ
158
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการอบรมเลี้ยงดู ความคิดสร้างสรรค์ และพฤติกรรมกล้าแสดงออก / อัจฉรา สุขารม...
ชื่อผู้แต่งอัจฉรา สุขารมณ์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร , [2535?]
เลขเรียกLB1062 .อ112
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
159
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการอบรมเลี้ยงดู ความคิดสร้างสรรค์และพฤติกรรมกล้าแสดงออก : บทคัดย่อรายงาน...
ชื่อผู้แต่งอัจฉรา สุขารมณ์.
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ] : สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร, [2536?]
เลขเรียกBF723.C7 อ62
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
160
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการอบรมเลี้ยงดู และความซื่อสัตย์ ของเด็กไทย / อุบลรัตน์ โพธิโกสุม
ชื่อผู้แต่งอุบลรัตน์ โพธิโกสุม
พิมพลักษณ์2523.
เลขเรียกHQ769 อ833ก 2523,155.5 อ 795 ก 2523
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยบูรพา
161
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการอบรมเลี้ยงดูกับพฤติกรรมการมีวินัยของนักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศร...
ชื่อผู้แต่งประพนธ์ จ่ายเจริญ.
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ] : โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายประถม) คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, 2543.
เลขเรียก372.15 ป298ก 21
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
162
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการอบรมเลี้ยงดูกับแบบการคิดของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 / อำนวย สุดสุ...
ชื่อผู้แต่งอำนวย สุดสุย
เลขเรียกBF441 อ682ก 2541
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร
163
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการอบรมเลี้ยงดูความคิดสร้างสรรค์และพฤติกรรมกล้าแสดงออก / ผู้วิจัย อัจฉรา...
ชื่อผู้แต่งอัจฉรา สุขารมณ์
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ] : สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร, 2538.
เลขเรียกBF408 อ499,370.78 อ498ก 2538
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
164
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการอบรมเลี้ยงดูและทัศนคตต่อวิชาคณิตศาสตร์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น...
ชื่อผู้แต่งบุปผา เผือกผ่อง.
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ : ม.ป.พ., 2524?].
เลขเรียกHQ755.7 บ72
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
165
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมการให้ความร่วมมือ และรูปแบบการอบรมเลี้ยงดูที่แตกต่างกันตามการรับร...
ชื่อผู้แต่งเพชรรัตน์ จันทศ, 2513-
พิมพลักษณ์2542.
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา