Found: 1,589  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
136
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนาโปรแกรมการให้การศึกษาผู้ปกครองในการอบรมเลี้ยงดูเด็กปฐมวัยที่เป็นโรคธาลัสซีเมียโดยใช้วิธีกรณี...
ชื่อผู้แต่งสุณิสา เฮงสวัสดิ์, 2517-
พิมพลักษณ์2542.
เลขเรียก616.152 ส453ก 2542
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
137
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนาโปรแกรมฝึกอบรมผู้ให้การเลี้ยงดูเด็กโดยการปฏิบัติงานในสถานการณ์จริง เรื่องการอบรมเลี้ยงดูเด็ก...
ชื่อผู้แต่งสุทธาทิพย์ เมืองสุข, 2511-
พิมพลักษณ์2542.
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
138
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการมีส่วนร่วมของแม่หรือผู้ปกครองและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการส่งเสริมพัฒนาการเด็ก 0-5 ปี เขตตรวจราชก...
ชื่อผู้แต่งทัศนีย์ รอดชมภู
พิมพลักษณ์[ม.ป.ท.] : กลุ่มสนับสนุนวิชาการ ศูนย์อนามัยที่ 6 กรมอนามัย, 2552.
เลขเรียกHQ772 ท365
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
139
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการมีส่วนร่วมในการเลี้ยงดูบุตรของชายที่เป็นบิดาของนักเรียนอนุบาล ในกรุงเทพมหานคร / พิทักษ์ คู่เจริญ...
ชื่อผู้แต่งพิทักษ์ คู่เจริญถาวร
พิมพลักษณ์2539.
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
140
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการมีส่วนร่วมในการเลี้ยงดูบุตรของชายไทย / พนมวรรณ แสนสุข = Thai male participation in child rearing...
ชื่อผู้แต่งพนมวรรณ แสนสุข, 2510-
พิมพลักษณ์2542.
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
141
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการวิเคราะห์การอบรมเลี้ยงดูที่ได้รับและพฤติกรรมของตัวละครเอก ในวรรณคดีไทย สมัยรัชกาลที่ 2 / วีระเกี...
ชื่อผู้แต่งวีระเกียรติ รุจิรกุล
พิมพลักษณ์2531.
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
143
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการวิเคราะห์เนื้อหาเกี่ยวกับการอบรมเลี้ยงดูเด็ก ในสิ่งพิมพ์ภาษาไทย / จุฑาภรณ์ สุภิมารส = An analysi...
ชื่อผู้แต่งจุฑาภรณ์ สุภิมารส, 2510-
พิมพลักษณ์2539.
เลขเรียกว 016.6491 จ626ก 2539
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
144
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการวิเคราะห์เนื้อหาเกี่ยวกับการอบรมเลี้ยงดูเด็กก่อนวัยเรียน ในหนังสือพิมพ์รายวัน พุทธศักราช 2530-253...
ชื่อผู้แต่งกันยา ลุมพิกานนท์
พิมพลักษณ์2533.
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
145
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการศรัทธาในอิสลามกับพฤติกรรมการอบรมเลี้ยงดูบุตรของครอบครัวไทยมุสลิมในกรุงเทพมหานคร / ภักคินี แขกพงศ...
ชื่อผู้แต่งภักคินี แขกพงศ์
พิมพลักษณ์2548
เลขเรียกBP134.F23 ภ62 2548
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(หาดใหญ่)
147
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการศึกษากระบวนการเรียนรู้ในการมีส่วนร่วมของชุมชนเพื่อการพัฒนาคุณภาพการเลี้ยงดูเด็กวัย 0{u2013}2 ปี /...
ชื่อผู้แต่งรำไพ เกียรติอดิศร
พิมพลักษณ์2555.
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
148
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการศึกษาการดำเนินงานเกี่ยวกับการอบรมเลี้ยงดู เด็กวัยทารกและวัยเตาะแตะของผู้บริหารและผู้เลี้ยงดูเด็ก ...
ชื่อผู้แต่งวรนาฏ สุคนธรัตน์, 2519-
พิมพลักษณ์2545.
เลขเรียกว 649.145 ว215ก 2545
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
149
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการศึกษาการอบรมเลี้ยงดูเด็กของครอบครัวที่มีผู้ปกครองคนเดียว ในกรุงเทพมหานคร / เกศินี เกิดอนันต์ = A...
ชื่อผู้แต่งเกศินี เกิดอนันต์
พิมพลักษณ์2539.
เลขเรียกว 649.123 ก774ก 2539
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
150
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการศึกษาการอบรมเลี้ยงดูเด็กของผู้ปกครองของเด็กปฐมวัยที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา จังหวัดศรีสะเกษ = A...
ชื่อผู้แต่งทวีทรัพย์ แปลงศรี.
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ] : ม.ป.พ. ; 2541.
เลขเรียกว 371.94 ท195ก 2541
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา