Found: 3,987  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
46
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง200 ปีแห่งการดูแลเด็กไทย : พร้อมด้วยพระบรมราโชวาทของ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช = 200...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ฝ่ายสารนิเทศ องค์การยูนิเซผ, 2525.
เลขเรียกWS5 ส473 2525
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
47
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง200 ไอเดีย เรียน-เล่นแสนสนุก / แพรวพินธา.
ชื่อผู้แต่งแพรวพินธา
พิมพลักษณ์กรุงเทพมหานคร : ครีเอทบุ๊คส์, 2553.
เลขเรียกTT174 พ964 2553,790.1922 พ77ส 2553
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(ปัตตานี)
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
48
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง22 หมอเด็กตอบคำถามยามลูกป่วย
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : รักลูกแฟมิลี่กรุ๊ป, 2549.
เลขเรียก618.92 ย318
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
49
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง22 หมอเด็กตอบคำถามยามลูกป่วย.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : รักลูกบุ๊กส์, 2550.
เลขเรียกRJ101 ย75 2549,618.92
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
50
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง25 เรื่อง รู้ไว้--ใจแข็งแรง / ผู้เขียน, ไกรสิทธิ์ นฤขัตพิชัย ... [และคนอื่น ๆ].
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : พีเอซี (สยาม), 2557.
เลขเรียกHV1626 ย318 2557,155.4 ย318 2557 22
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
51
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง26 คำพูดง่ายๆ เสริมลูกรักให้มี 6Q / ยูกุมิ,เอชิ.
ชื่อผู้แต่งยูกุมิ,เอชิ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : อินสปายร์, 2559.
เลขเรียกHQ772 ย333 2559,649.1 ย471ย 2559
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
52
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง26 วิธี จูงใจลูกให้เป็นเด็กเรียนเก่งทุกวิชา/ ปิยะรัตน์ ญาณินท์.
ชื่อผู้แต่งปิยะรัตน์ ญาณินท์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ: Pop Get book, 2555.
เลขเรียก153.1534 ป236ส
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
53
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง26 วิธีจูงใจลูกให้เป็นเด็กเรียนเก่งทุกวิชา / ปิยะรัตน์ ญาณินท์.
ชื่อผู้แต่งปิยะรัตน์ ญาณินท์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : เอ็ดดูเคชั่น ไมน์ด ไลน์ มัลติมีเดีย, 2560.
เลขเรียก153.1534 ป36ย 2560
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
54
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง3 ฐาน สานพลังต้นทุนชีวิต : บทเรียนการเสริมสร้างพลังบวก / [โดย ทีมงานเด็กพลัส]
พิมพลักษณ์นครปฐม : โครงการบูรณาการกระบวนการสร้างเสริมต้นทุนชีวิตเด็กและเยาวชนไทย สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว, 2556.
เลขเรียกHQ783 ส647,305.231 ส26
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยบูรพา
..more
55
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง30 หลักคิด ติดปีกลูก / จีรภา ประพาศพงษ์
ชื่อผู้แต่งจีรภา ประพาศพงษ์
พิมพลักษณ์อุบลราชธานี : วีแคน เซอร์วิส เอ็กซ์เพรส, 2559
เลขเรียกBF721 จ6ส 2559,155.4 จ574ส
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
..more
56
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง365 วัน สร้างลูกรักให้เก่ง "อังกฤษ" / เพทาย วัฒนะรุ่งเรือง.
ชื่อผู้แต่งเพทาย วัฒนะรุ่งเรือง.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : นานา, 2555.
เลขเรียกPE1449 พ7ส 2555,428 พ913ส 2555
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตนครราชสีมา
มหาวิทยาลัยมหิดล
57
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง365 เคล็ดลับดูแลลูกน้อย / วอร์เนอร์,เพนนี.
ชื่อผู้แต่งวอร์เนอร์,เพนนี.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ซีเอ็ดยูเคชั่น , 2547.
เลขเรียกRJ 61 ว37ส,649.1 ว19ส
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตนครราชสีมา
มหาวิทยาลัยบูรพา
..more
58
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง365 เคล็ดลับดูแลลูกน้อย = 365 baby care tips / Penny Warner, เขียน ; มนตรี ลักษณ์สุวงศ์ และ ศุภว...
ชื่อผู้แต่งวอร์เนอร์, เพนนี
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ซีเอ็ดยูเคชั่น, 2555
เลขเรียกHQ 772 ว365ส 2555,649.122 ว19ส
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยนครพนม
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
..more
60
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง40 วิธีเลี้ยงลูกให้ดีให้ได้ / ณัตติยา ชัยอนันต์.
ชื่อผู้แต่งณัตติยา ชัยอนันต์
พิมพลักษณ์กรุงเทพมหานคร : ณัฏฐ์ธนัน, 2552.
เลขเรียก618.2
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(ปัตตานี)

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา