Found: 5,098  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
4,066
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องอิทธิพลของรูปแบบการอบรมเลี้ยงดูที่มีต่อพฤติกรรมการรับสื่ออินเทอร์เน็ตของเด็กและเยาวชนไทย : รายงานกา...
ชื่อผู้แต่งอัจศรา ประเสริฐสิน.
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ : สำนักทดสอบทางการศึกษาและจิตวิทยา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ], 2552.
เลขเรียก155.5 อ516อ 22
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
มหาวิทยาลัยบูรพา
4,067
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องอิทธิพลของรูปแบบการอบรมเลี้ยงดูที่มีต่อพฤติกรรมการรับสื่ออินเทอร์เน็ตของเด็กและเยาวชนไทย : รายงานการ...
ชื่อผู้แต่งอัจศรา ประเสริฐสิน
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ. : สำนักทดสอบทางการศึกษาและจิตวิทยา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, 2552
เลขเรียกHQ799.2.I5 อ62 2552
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(หาดใหญ่)
4,068
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องอิทธิพลของสถานภาพทางเศรษฐกิจและสังคมของครอบครัวชนชั้นล่างที่มีต่อลักษณะอำนาจนิยมในสังคมไทย = The eff...
ชื่อผู้แต่งศิริวรรณ ทิมวงศ์ 2504-.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2533.
เลขเรียกHQ743 .ศ64
ห้องสมุดศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
4,069
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องอิทธิพลของสภาพแวดล้อมและภูมิหลังของเด็กที่มีต่อ การพัฒนาความคิดเชิงเหตุผในเด็กไทย : การวิจัยเชิงวิเ...
ชื่อผู้แต่งเยาวดี วิบูลย์ศรี
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ] : จุฬาฯ, 2529.
เลขเรียก155.41342 ย538ร
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
4,070
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องอิทธิพลของสังคมต่อพัฒนาการของเด็ก ที่ตำบลนาป่า อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี / ของ สถาบันระหว่างชาติสำหร...
พิมพลักษณ์[พระนคร] : โรงพิมพ์คุรุสภาพระสุเมร, 2510.
เลขเรียกHQ769 อ34 ล.2
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
4,071
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องอิทธิพลของสังคมต่อพัฒนาการของเด็กที่ตำบลนาป่า อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี / โดยละม้ยมาศ ศรทัตต์, จรรจา...
ชื่อผู้แต่งสถาบันระหว่างชาติสำหรับการค้นคว้าเรื่องเด็ก.
พิมพลักษณ์[พระนคร] : สถาบันระหว่างชาติสำหรับการค้นคว้าเรื่องเด็ก, 2509-2510.
เลขเรียก301.42 ส
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
4,072
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องอิทธิพลของสังคมต่อพัฒนาการของเด็กที่หมู่บ้านพรานเหมือน ตำบลบ้านขาว อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี และหมู...
ชื่อผู้แต่งสถาบันระหว่างชาติสำหรับการค้นคว้าเรื่องเด็ก.
พิมพลักษณ์[พระนคร] : สถาบันระหว่างชาติสำหรับการค้นคว้าเรื่องเด็ก, 2509-2513.
เลขเรียก303.3 ส 17
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
4,073
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องอิทธิพลของสังคมต่อพัฒนาการของเด็กที่หมู่บ้านพรานเหมือน ตำบลบ้านขาว อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี และหมู...
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ] : สถาบัน, 2512-.
เลขเรียกHQ769 อ726
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
4,074
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องอิทธิพลของสังคมที่มีต่อพัฒนาการของเด็กที่หมู่บ้านพรานเหมือน ตำบลบ้านขาว อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี แ...
พิมพลักษณ์[พระนคร] : โรงพิมพ์คุรุสภาพระสุเมรุ, 2514.
เลขเรียกHQ769 อ34 ล.4
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
4,075
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องอิทธิพลของสัมพันธภาพในครอบครัวและภาระการดูแลต่อพฤติกรรมการดูแลของผู้ดูแลเด็กวัยเรียนที่ติดเชื้อเอชไอ...
ชื่อผู้แต่งนภาวรรณ วิริยะศิริกุล
พิมพลักษณ์2549
เลขเรียกRJ387.A25 น46 2549
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(หาดใหญ่)
4,076
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องอิทธิพลของสัมพันธภาพในครอบคร้วและภาระการดูแลต่อพฤติกรรมการดูแลของมารดาเด็กออทิสติก / นันทรัตน์ พิทั...
ชื่อผู้แต่งนันทรัตน์ พิทักษ์บุตร
พิมพลักษณ์2550
เลขเรียกRJ506.A6 น63 2550
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(หาดใหญ่)
4,077
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องอิทธิพลของสื่อกับการให้ความรู้ การส่งเสริมเลี้ยงลูก ด้วยนมแม่ ศึกษาเฉพาะกรณี ศูนย์อนามัยแม่และเด็ก เ...
ชื่อผู้แต่งเพ็ญศรี วงศ์สิโรจน์กุล.
พิมพลักษณ์2525.
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
4,078
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องอีเล็คโทรลัยต์ในเด็ก / วันดี วราวิทย์ ; เรียบเรียงโดย ม.ร.ว.จันทรนิวัทธ์ เกษมสันต์ ... [และคนอื่น ๆ...
ชื่อผู้แต่งวันดี วราวิทย์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์บำรุงนุกูลกิจ, 2523.
เลขเรียกQP90.5 ว429,QV270 ว423อ 2523
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
4,079
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องอุจจาระส่องสุขภาพบำบัดท้องผูก ภูมิแพ้ แก้มะเร็ง / บรรจบ ชุณหสวัสดิกุล
ชื่อผู้แต่งบรรจบ ชุณหสวัสดิกุล
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : รวมทรรศน์, 2547.
เลขเรียกRA776 บ149 2547,WI100 บ149อ 2547
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยมหิดล
4,080
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องอุดมคติอนุบาล
ชื่อผู้แต่งพุทธทาสภิกขุ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : อตัมมโย, 2531
เลขเรียก294.304 พ44อ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา