Found: 95  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
76
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องสร้างงานเวกเตอร์กราฟิกด้วยอย่างมืออาชีพด้วย Illustrator CS4 / โดย : สกล คำปันนา ; บรรณาธิการ : ดอนธ...
ชื่อผู้แต่งสกล คำปันนา
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ซัคเซสมีเดีย, 2553.
เลขเรียกT385 ส116ส,006.68 ส116ส
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
มหาวิทยาลัยนเรศวร
77
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องสร้างสรรค์งานกราฟิกสวยด้วย Illustrator CS2 / สุพจน์ เกษรมาลา.
ชื่อผู้แต่งสุพจน์ เกษรมาลา.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ซัคเซส มีเดีย, 2549.
เลขเรียก006.68 ส462ส 2549
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
มหาวิทยาลัยนเรศวร
78
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องสร้างสรรค์งานกราฟิกให้โดดเด่นสะดุดตาด้วย Adobe Illustrator CS6 / วรเกษมสันต์ สิริศุภรัชต์.
ชื่อผู้แต่งวรเกษมสันต์ สิริศุภรัชต์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : เน็ตดีไซน์, 2556.
เลขเรียกT385 ว184ส,006.686 ว184ส
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
..more
79
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องสุดยอดเคล็ดลับอัพสกิล Illustrator / เฉลิมศักดิ์ บุตรวิเศษ
ชื่อผู้แต่งเฉลิมศักดิ์ บุตรวิเศษ, ผู้แต่ง
เลขเรียก741.6 ฉ433ส 2561
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
80
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องสุดยอดแห่งการสร้างสรรค์ภาพสวยด้วย Illustrator CS2 / ภัททิรา เหลืองวิลาศ.
ชื่อผู้แต่งภัททิรา เหลืองวิลาศ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สวัสดีไอที, 2548.
เลขเรียกT385 ภ353ส 2548,006.696 ภ 311 ส 2548
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยทักษิณ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
มหาวิทยาลัยมหิดล
82
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องหัดใช้โปรแกรม Illustrator CS2 ฉบับมือใหม่ / เกียรติพงษ์ บุญจิตร.
ชื่อผู้แต่งเกียรติพงษ์ บุญจิตร.
พิมพลักษณ์นนทบุรี : ไอดีซีฯ, 2550.
เลขเรียกT385 .ก835 2550,006.68 ก854ห
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
มหาวิทยาลัยแม่โจ้
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
..more
83
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องออกแบบเวกเตอร์กราฟิกและสื่อสิ่งพิมพ์ Illustrator CS5 สำหรับผู้เริ่มต้น / ปิยะ นากสงค์.
ชื่อผู้แต่งปิยะ นากสงค์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ซิมพลิฟาย, 2554.
เลขเรียกT385 ป621อ,006.68 ป621อ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยแม่โจ้
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
..more
84
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องออกแบบเวกเตอร์กราฟิกและสื่อสิ่งพิมพ์ด้วย llustrator CS5 ฉบับสมบูรณ์ / ปิยะ นาคสงค์
ชื่อผู้แต่งปิยะ นาคสงค์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ซิมพลิฟาย, 2554.
เลขเรียกT385 ป621อ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
..more
85
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องออกแบบเวคเตอร์กราฟิกและสื่อสิ่งพิมพ์ด้วย Adobe Illustrator CS2 ฉบับเรียนลัดเป็นเร็ว / ชลมารค พันธุ์...
ชื่อผู้แต่งชลมารค พันธุ์สมบัติ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ซัคเซสมีเดีย, 2550.
เลขเรียกT385 ช225อ,006.68 ช17อ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยทักษิณ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยแม่โจ้
..more
86
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องอินไซท์ Illustrator CS 2 / บุญญาดา ช้อนขุนทด.
ชื่อผู้แต่งบุญญาดา ช้อนขุนทด.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โปรวิชั่น, 2549.
เลขเรียกT385 .บ734 2549,006.68 บ43อ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
มหาวิทยาลัยนเรศวร
..more
87
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องอิลล์สเตรเตอร์ 10 โปรเฟสซิเนล เทรนนิง : Illustrator 10 professional training / กรกนก สายสงคราม.
ชื่อผู้แต่งกรกนก สายสงคราม.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : นัทชา พับลิชิง , 2545.
เลขเรียกT 358 ก1อ,006.68 อ237ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
มหาวิทยาลัยบูรพา
88
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเริ่มต้นวาดการ์ตูนอย่างมืออาชีพด้วย Illustrator CC / อนัน วาโซะ
ชื่อผู้แต่งอนัน วาโซะ
พิมพลักษณ์นนทบุรี : ไอดีซีพรีเมียร์, 2559 [2016]
เลขเรียกT385 อ165ร 2561
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
89
image
ประเภทสื่อ Visual
ชื่อเรื่องเริ่มต้นสร้างงานกราฟิกเวคเตอร์ด้วย Illustrator Ai CS5 [computer file] / สกล คำปันนา ; บรรณาธิการ ด...
ชื่อผู้แต่งสกล คำปันนา.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ซัคเซส มีเดีย, [255-].
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
90
image
ประเภทสื่อ Sound
ชื่อเรื่องเริ่มต้นสร้างงานกราฟิกเวคเตอร์ด้วย Illustrator Ai CS5 [electronic resource] / สกล คำปันนา ; บรรณา...
ชื่อผู้แต่งสกล คำปันนา.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ซัคเซส มีเดีย, [2553].
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา