Found: 735  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
121
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนางานทัศนศิลป์ร่วมสมัยสู่ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมวัฒนธรรม : กรณีศึกษาผลิตภัณฑ์ไลฟ์สไตล์: รายงานวิจั...
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ : สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย กระทรวงวัฒนธรรม], 2556.
เลขเรียก709.04075 ศ675ก 2556 22
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
122
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนาผ้าทอพื้นบ้านภาคใต้เพื่อเคหะสิ่งทอ : กรณีศึกษาผ้าทอนาหมื่นศรี ตำบลนาหมื่นศรี อำเภอนาโยง จังห...
ชื่อผู้แต่งเกษหทัย สิงห์อินทร์.
พิมพลักษณ์2555.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
123
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนาระบบการตรวจสอบคุณภาพสำหรับอุตสาหกรรมทอผ้า [electronic resource] = The development of quality...
ชื่อผู้แต่งจักรินทร์ กลั่นเงิน
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ, 2547.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
124
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนาระบบผู้ใช้บริการ/ผู้ให้บริการสำหรับธุรกิจสิ่งทอ / ปรีชา ฤทธิรงค์ขจร = Development of a clin...
ชื่อผู้แต่งปรีชา ฤทธิรงค์ขจร 2513-
พิมพลักษณ์2541.
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
125
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนารูปแบบการจัดการความรู้ด้านการพิมพ์ผ้าพื้นเมืองของอุตสาหกรรมสิ่งทอไทย = The development of tr...
ชื่อผู้แต่งธำรงค์ สวัสดิ์วราห์กุล
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ, 2559.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
126
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนาศักยภาพการดูแลตนเองของแรงงานสตรีนอกระบบ : งานทอผ้าพื้นบ้านในจังหวัดขอนแก่น (ระยะที่ 1) : รา...
ชื่อผู้แต่งเกษราวัลณ์ นิลวรางกูร
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย และสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ, 2547
เลขเรียกHD6067.2.T52K56 ก75 2547
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(หาดใหญ่)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
127
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนาศักยภาพการดูแลตนเองของแรงงานสตรีนอกระบบ : งานทอผ้าพื้นบ้านในจังหวัดขอนแก่น (ระยะที่ 2 และหลั...
พิมพลักษณ์[ขอนแก่น] : คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2555.
เลขเรียกHD6192.55.Z6K45 ร451 2555 ล.2
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
128
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนาสมรรถนะแรงงานใหม่ในอุตสาหกรรมสิ่งทอ = The development of new workforce competency in textile...
ชื่อผู้แต่งกิ่งแก้ว เอี่ยมแฉล้ม
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ, 2556.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
129
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนาอุตสาหกรรมไหมไทยในภาคอีสาน : รัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (พ.ศ. 2444-2455) ...
ชื่อผู้แต่งนิติ กสิโกศล
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2541.
เลขเรียกHD9926.T5 น581,677.39 น34ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(หาดใหญ่)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
..more
130
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนาอุปกรณ์พิมพ์สกรีนต้นแบบเพื่องานอุตสาหกรรมสิ่งทอ / เริงศักดิ์ มานะสุนทร [และคนอื่นๆ].
ชื่อผู้แต่งเริงศักดิ์ มานะสุนทร.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร, 2551.
เลขเรียกว ร799ค
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
131
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนาเส้นใยข่าสำหรับอุตสาหกรรมสิ่งทอ = Development of galangal fibers for textile industry / อรรค...
ชื่อผู้แต่งอรรคพล ขุนแสวง
พิมพลักษณ์เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัย, 2555
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
132
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนาและการแปรรูปวัสดุเหลือทิ้งของอุตสาหกรรมการผลิตเส้นใยจากป่านศรนารายณ์ : รายงานการวิจัยปีที่ ...
ชื่อผู้แต่งบุญส่ง คงคาทิพย์.
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ] : หน่วยปฏิบัติงานผลิตภัณฑ์ธรรมชาติและเคมีอินทรีย์สังเคราะห์ (NPOS) ภาควิชาเคมี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2546.
เลขเรียก677.1 บ582ก 20
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
มหาวิทยาลัยบูรพา
133
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนาและวางแผนการผลิตกำลังคนด้านสิ่งทอ ระดับอาชีวศึกษา เพื่อรองรับและสอดคล้องกับนโยบายและการลงทุน...
ชื่อผู้แต่งรจนา จันทรากุล (ศรีบุญมา)
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักวิจัยและพัฒนาการอาชีวศึกษา, 2551
เลขเรียกHF5549.5.M3 ร23 2551
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(หาดใหญ่)
134
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนาและวางแผนการผลิตกำลังคนด้านสิ่งทอระดับอาชีวศึกษาเพื่อรองรับและสอดคล้องกับนโยบายและการลงทุนสิ...
ชื่อผู้แต่งรจนา จันทรากุล (ศรีบุญมา)
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักวิจัยและพัฒนาการอาชีวศึกษา, 2551
เลขเรียก331.119677 ร12ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
135
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพ้ฒนากระบวนการผลิตเส้นใยจากลำต้นกล้วยเพื่ออุตสาหกรรมสิ่งทอภายในครัวเรือน = Process development of...
ชื่อผู้แต่งเจนทิรา อุ่นแสง
พิมพลักษณ์เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2555
เลขเรียกว/ภน 677 จ554ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา