Found: 648  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
121
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการวิจัยและพัฒนาเพื่อยกระดับผ้าทอพื้นบ้านไทย ให้ได้เปรียบในเชิงแข่งขัน : รายงานโครงการประมวลสถานภาพ...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย, [2543?]
เลขเรียก338.47677
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
122
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการวิเครสะห์การผลิต และการส่งออกของอุตสาหกรรมสิ่งทอ และเสื้อผ้าสำเร็จรูปของไทย = An analysis of prod...
ชื่อผู้แต่งสุคนธ์ วงศ์หาญ
พิมพลักษณ์เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยแม่โจ้, 2541.
เลขเรียก338.47677 ส748ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยแม่โจ้
123
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการวิเคราะห์การพัฒนากลุ่มอุตสาหกรรมสิ่งทอในจังหวัดนครราชสีมา / โดย ปิยะนุช ช่วงโชติ.
ชื่อผู้แต่งปิยะนุช ช่วงโชติ.
พิมพลักษณ์นครปฐม : สาขาวิชาภูมิศาสตร์อุตสาหกรรม บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2555.
เลขเรียกHD58 ป65 2555
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
124
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการวิเคราะห์ความได้เปรียบโดยเปรียบเทียบการส่งออกผ้าผืนของไทย= A comparative advantage analysis of th...
ชื่อผู้แต่งชัญญา ลิ้มวัฒนกุล.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคำแหง, 2548.
เลขเรียกว 382.6 ช362ก 2548
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
125
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการวิเคราะห์ต้นทุนและผลตอบแทนของกิจการผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์แปรรูปจากผ้าหม้อห้อม ในตำบลทุ้งโฮ้ง อำเ...
ชื่อผู้แต่งปานวาด คำทิพย์โพธิ์ทอง
พิมพลักษณ์เชียงใหม่ : คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2559
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
126
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการวิเคราะห์ทางการเงินของอุตสาหกรรมเส้นใยประดิษฐ์ ในประเทศไทย / ศรีสมร ตรังคะลักขี = Financial anal...
ชื่อผู้แต่งศรีสมร ตรังคะลักขี, 2496-
พิมพลักษณ์2525.
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
127
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการวิเคราะห์ที่ตั้งอุตสาหกรรมผลิตกรรมในประเทศไทย / โดย วิชัย ศรีคำ.
ชื่อผู้แต่งวิชัย ศรีคำ.
พิมพลักษณ์นครปฐม : โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2552.
เลขเรียกHD58 ว64
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
128
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการวิเคราะห์ที่ตั้งอุตสาหกรรมสิ่งทอในเขตกรุงเทพและปริมณฑล / โดย กฤษฎา ชิตรัตน์.
ชื่อผู้แต่งกฤษฎา ชิตรัตน์.
พิมพลักษณ์นครปฐม : สาขาวิชาภูมิศาสตร์อุตสาหกรรม ภาควิชาภูมิศาสตร์ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2546.
เลขเรียกHD58 ก55
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
129
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการวิเคราะห์อนาคตสิ่งทอประเทศไทย / เจริญพร คนสนิท
ชื่อผู้แต่งเจริญพร คนสนิท
พิมพลักษณ์เชียงใหม่ : คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2555
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
131
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการวิเคราะห์และปรับปรุงท่าทางการทำงานโดยวิธี RULA กรณีศึกษาในอุตสาหกรรมการทอผ้าพื้นเมืองภาคเหนือ / เ...
ชื่อผู้แต่งเศกสิทธิ์ ขำวิเศษ
พิมพลักษณ์2541.
เลขเรียกTS1445 ศ844ก 2541
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร
132
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการศึกษาการบำบัดน้ำเสียจากสีย้อมผ้าด้วยกระบวนการโคแอกกูเลชั่น / โดย เกียรติพงศ์ เจริญสุข, อัญชลี อุ...
ชื่อผู้แต่งเกียรติพงศ์ เจริญสุข
พิมพลักษณ์[ขอนแก่น] : ภาควิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2539.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
133
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการศึกษาการประหยัดพลังงานของเครื่องทำความเย็นในโรงงานปั่นด้าย [electronic resource] / กิตติ แก้วชาติ...
ชื่อผู้แต่งกิตติ แก้วชาติ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ, 2533.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
134
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการศึกษาการเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตชุมชนผ่านการประกอบอาชีพการทอผ้าไหม : กรณีศึกษา อำเภอชนบท จังหวัดขอนแ...
ชื่อผู้แต่งพัชรี ปาโท.
พิมพลักษณ์อุบลราชธานี : คณะศิลปศาสตร์, 2551.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
135
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการศึกษาการเพิ่มประสิทธิภาพการติดสีของผ้าไหม / ทองดี เล็กโสภี.
ชื่อผู้แต่งทองดี เล็กโสภี
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2548.
เลขเรียก677.391
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยทักษิณ

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา