Found: 754  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
106
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการประเมินการจัดการสิ่งแวดล้อม กรณีการหมุนเวียนน้ำทิ้งของกระบวนการชุบมันด้วยสารละลายโซดาไฟด้วยกระบวน...
ชื่อผู้แต่งสรกนก เภตรารัตน์.
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ] : คณะพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2550.
ห้องสมุดสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
107
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการประเมินผลโครงการฝึกอบรมการเป็นหัวหน้าระบบงานอุตสาหกรรมของบริษัท ยูเนี่ยนอุตสาหกรรมสิ่งทอ จำกัด / ...
ชื่อผู้แต่งไพบูลย์ เทพจินดา.
พิมพลักษณ์2535.
เลขเรียก658.312 พ978ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
108
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการปรับตัวของพนักงานหญิงที่มีต่องานอุตสาหกรรม : ศึกษาเปรียบเทียบระหว่างพนักงานที่อาศัยอยู่ในหอพัก ขอ...
ชื่อผู้แต่งพะเยีย สุทธิจำรูญ
พิมพลักษณ์2523.
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
109
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการปรับปรุงกระบวนการเติมเต็มคำสั่งซื้อด้วยแบบจำลองกระบวนการธุรกิจ กรณีศึกษา บริษัทอุตสาหกรรมสิ่งทอใน...
ชื่อผู้แต่งสุพจน์ เหล่างาม
พิมพลักษณ์2548
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
110
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตในอุตสาหกรรมเส้นใยสังเคราะห์ กรณีศึกษาแผนกตีด้าย 2 โรงงานแหอวนเดชาพาณิช...
ชื่อผู้แต่งพลชาติ หอมหวล
พิมพลักษณ์[ขอนแก่น] : ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2538.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
111
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตในโรงงานผลิตเสื้อผ้าสำเร็จรูปด้วยเทคนิคการศึกษาการเคลื่อนไหวและเวลา = P...
ชื่อผู้แต่งจักรกฤษณ์ ฮั่นยะลา.
พิมพลักษณ์เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2552.
เลขเรียกวจ 658.5 จ111ก 2552
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนครพนม
112
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการปรับปรุงระบบซ่อมบำรุงเพื่อเพิ่มผลผลิตของอุตสาหกรรมทอผ้า ขนาดกลาง / ชัยยศ วัชรอยู่ = Maintenance ...
ชื่อผู้แต่งชัยยศ วัชรอยู่ 2505-
พิมพลักษณ์2533.
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
113
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการปรับปรุงวิธีการตรวจรับวัตถุดิบและการพัฒนาระบบประเมินผู้ส่งมอบด้านคุณภาพ กรณีศึกษา อุตสาหกรรมสิ่งท...
ชื่อผู้แต่งเกษร ทองมาก
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ, 2552.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
114
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการปรับปรุงแผนผังเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของแผนกเชียริ่งในโรงงานทอพรม : กรณีศึกษาบริษัท อินเตอร...
ชื่อผู้แต่งนพธาดา ไชยบัง
พิมพลักษณ์[ขอนแก่น] : ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2553.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
115
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตในการผลิตพรมโดยใช้ทฤษฎีของ 7 Waste ในแผนกเลย์กาว : กรณีศึกษาโรง...
ชื่อผู้แต่งนิลญา การัณย์สกุล
พิมพลักษณ์[ขอนแก่น] : ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2553.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
116
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการปรับผิวผ้าฝ้ายเคลือบไคโตซานด้วยโซเดียมไนไตรต์เพื่อเพิ่มความสามารถในการย้อมสีรีแอกทีฟ / เสรณี ศรี...
ชื่อผู้แต่งเสรณี ศรีสุข
พิมพลักษณ์2551.
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
117
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการปลูกหม่อน / วสันต์ นุ้ยภิรมย์ และ อัญชลี โพธิ์ดี.
ชื่อผู้แต่งวสันต์ นุ้ยภิรมย์
พิมพลักษณ์กรุงเทพมหานคร : กรมหม่อนไหม กระทรวงเกษตรและสหกรณ์, 2554.
เลขเรียกSF557 ก64,634.38 ว56ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(ปัตตานี)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
..more
118
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการป้องกันมลพิษสำหรับอุตสาหกรรมสิ่งทอ / อนวัช สังข์เพ็ชร
ชื่อผู้แต่งอนวัช สังข์เพ็ชร
พิมพลักษณ์ม.ป.ท. : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี , 2542
เลขเรียกTD194.4 อ162ก 2542,628.4 อ157ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
119
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการฝึกอบรมเรื่อง "เทคโนโลยีสะอาดด้านมลพิษอากาศสำหรับสมาชิกสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยในอุตสาหกรรมขนาด...
ชื่อผู้แต่งการฝึกอบรมเรื่อง "เทคโนโลยีสะอาดด้านมลพิษอากาศสำหรับสมาชิกสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยในอุตสาหกรรมขนาดกลางและย่อม (ครั้งที่ 2 : 2543 : กรุงเทพฯ)
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สถาบันสิ่งแวดล้อมอุตสาหกรรม, 2543.
เลขเรียกTD194 ก492ก ครั้งที่ 2 2543
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
120
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพยากรณ์มูลค่าการส่งออกอุตสาหกรรมสิ่งทอของไทย / นวลพรรณ มีนาทุ่ง = Forecasting the value of texti...
ชื่อผู้แต่งนวลพรรณ มีนาทุ่ง
พิมพลักษณ์2542.
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา