Found: 648  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
91
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการปรับปรุงวิธีการตรวจรับวัตถุดิบและการพัฒนาระบบประเมินผู้ส่งมอบด้านคุณภาพ กรณีศึกษา อุตสาหกรรมสิ่งท...
ชื่อผู้แต่งเกษร ทองมาก
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ, 2552.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
92
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการปรับปรุงแผนผังเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของแผนกเชียริ่งในโรงงานทอพรม : กรณีศึกษาบริษัท อินเตอร...
ชื่อผู้แต่งนพธาดา ไชยบัง
พิมพลักษณ์[ขอนแก่น] : ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2553.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
93
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตในการผลิตพรมโดยใช้ทฤษฎีของ 7 Waste ในแผนกเลย์กาว : กรณีศึกษาโรง...
ชื่อผู้แต่งนิลญา การัณย์สกุล
พิมพลักษณ์[ขอนแก่น] : ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2553.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
94
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการปรับผิวผ้าฝ้ายเคลือบไคโตซานด้วยโซเดียมไนไตรต์เพื่อเพิ่มความสามารถในการย้อมสีรีแอกทีฟ / เสรณี ศรี...
ชื่อผู้แต่งเสรณี ศรีสุข
พิมพลักษณ์2551.
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
95
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการปลูกหม่อน / วสันต์ นุ้ยภิรมย์ และ อัญชลี โพธิ์ดี.
ชื่อผู้แต่งวสันต์ นุ้ยภิรมย์
พิมพลักษณ์กรุงเทพมหานคร : กรมหม่อนไหม กระทรวงเกษตรและสหกรณ์, 2554.
เลขเรียกSF557 ก64,634.38 ว56ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(ปัตตานี)
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
..more
96
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพยากรณ์มูลค่าการส่งออกอุตสาหกรรมสิ่งทอของไทย / นวลพรรณ มีนาทุ่ง = Forecasting the value of texti...
ชื่อผู้แต่งนวลพรรณ มีนาทุ่ง
พิมพลักษณ์2542.
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
97
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนาการย้อมผ้าด้วยสีย้อมจากธรรมชาติ : เทคโนโลยีการเพิ่มประสิทธิภาพการย้อมสีธรรมชาติและการเพิ่มส...
ชื่อผู้แต่งมหาวิทยาลัยแม่โจ้. คณะวิทยาศาสตร์. ภาควิชาเคมี.
พิมพลักษณ์เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยแม่โจ้, 2551.
เลขเรียก667.3
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยแม่โจ้
98
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนาผลิตภัณฑ์หัตถกรรมผ้าทอเพื่อการส่งออกอย่างยั่งยืน : การศึกษาผลกระทบจากกระบวนการย้อมผ้าที่มีต...
ชื่อผู้แต่งประยุทธ์ วงศ์แปง
พิมพลักษณ์เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่,œc2548
เลขเรียก667.3
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
99
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนาผ้าทอพื้นบ้านภาคใต้เพื่อเคหะสิ่งทอ : กรณีศึกษาผ้าทอนาหมื่นศรี ตำบลนาหมื่นศรี อำเภอนาโยง จังห...
ชื่อผู้แต่งเกษหทัย สิงห์อินทร์.
พิมพลักษณ์2555.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
100
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนาระบบการตรวจสอบคุณภาพสำหรับอุตสาหกรรมทอผ้า [electronic resource] = The development of quality...
ชื่อผู้แต่งจักรินทร์ กลั่นเงิน
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ, 2547.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
101
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนาระบบผู้ใช้บริการ/ผู้ให้บริการสำหรับธุรกิจสิ่งทอ / ปรีชา ฤทธิรงค์ขจร = Development of a clin...
ชื่อผู้แต่งปรีชา ฤทธิรงค์ขจร, 2513-
พิมพลักษณ์2541.
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
102
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนารูปแบบการจัดการความรู้ด้านการพิมพ์ผ้าพื้นเมืองของอุตสาหกรรมสิ่งทอไทย = The development of tr...
ชื่อผู้แต่งธำรงค์ สวัสดิ์วราห์กุล
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ, 2559.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
103
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนาศักยภาพการดูแลตนเองของแรงงานสตรีนอกระบบ : งานทอผ้าพื้นบ้านในจังหวัดขอนแก่น (ระยะที่ 1) : รา...
ชื่อผู้แต่งเกษราวัลณ์ นิลวรางกูร
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย และสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ, 2547
เลขเรียกHD6067.2.T52K56 ก75 2547
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(หาดใหญ่)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
104
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนาศักยภาพการดูแลตนเองของแรงงานสตรีนอกระบบ : งานทอผ้าพื้นบ้านในจังหวัดขอนแก่น (ระยะที่ 2 และหลั...
พิมพลักษณ์[ขอนแก่น] : คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2555.
เลขเรียกHD6192.55.Z6K45 ร451 2555 ล.2
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
105
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนาสมรรถนะแรงงานใหม่ในอุตสาหกรรมสิ่งทอ = The development of new workforce competency in textile...
ชื่อผู้แต่งกิ่งแก้ว เอี่ยมแฉล้ม
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ, 2556.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา