Found: 735  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
76
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการจัดการสินค้าเสื้อผ้า = Apparel merchandising management / ศรีกาญจนา พลอาสา
ชื่อผู้แต่งศรีกาญจนา พลอาสา
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สายธาร, 2546.
เลขเรียกHD9940 ศ176,646.30685 ศ17ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
..more
77
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการจัดการในอุสาหกรรมเครื่องนุ่งห่ม = Managing a garment manufacture / สุขุมาล หวังวณิชพันธุ์.
ชื่อผู้แต่งสุขุมาล หวังวณิชพันธุ์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร วิทยาเขตเทเวศร์, 2548.
เลขเรียก677.068 ส746ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
78
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการจัดตารางการผลิตสำหรับอุตสาหกรรมทอผ้า : ผ้าขนหนู / ยศธนา เสน่หา = Production scheduling for weav...
ชื่อผู้แต่งยศธนา เสน่หา
พิมพลักษณ์2549.
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
79
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการจัดทำผังกระบวนธุรกิจในห่วงโซ่อุปทาน กรณีศึกษาอุตสาหกรรมสิ่งทอ / โดย อัครวัฒน์ พงษ์พยอม = Busines...
ชื่อผู้แต่งอัครวัฒน์ พงษ์พยอม
พิมพลักษณ์2546.
เลขเรียก658.5 อ478ก
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
80
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการจัดทำยุทธศาสตร์การผลิตและพัฒนากำลังคนให้สอดคล้องกับความต้องการของภาคอุตสาหกรรม : รายงานการศึกษาฉ...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มูลนิธิสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย, 2556.
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
81
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการจัดระบบคุณภาพในอุตสาหกรรมสิ่งทอ / โดย นงลักษณ์ สงึมรัมย์, มยุรา ตั้งจาตุรันต์, ประพัทธพงษ์ พันธุ...
ชื่อผู้แต่งนงลักษณ์ สงึมรัมย์
พิมพลักษณ์[ขอนแก่น] : ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น, [2542]
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
82
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการซ่อมบำรุงรักษาเชิงป้องกัน สำหรับแผนกย้อมสีไหมในโรงงานผลิตพรม : กรณีศึกษาบริษัท อินเตอร์ไกร จำกัด ...
ชื่อผู้แต่งณชนก จิตรมาศ.
พิมพลักษณ์[ขอนแก่น] : ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น, [2554].
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
83
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการดำเนินงานของธุรกิจผลิตภัณฑ์สิ่งทอและเครื่องนุ่มห่ม บัณิษัทเอิร์ธโทน อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ตำบลช...
ชื่อผู้แต่งปัทมา วันอินทร์
พิมพลักษณ์เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยแม่โจ้, 2549.
เลขเรียก338.47677 ป533ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยแม่โจ้
84
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการดูดซับบีเท็กจากนุ่นและวัสดุเหลือทิ้งจากอุตสาหกรรมผลิตเส้นใยเรยอน / ดาราธิป เพ็ชรพรหม = Adsorptio...
ชื่อผู้แต่งดาราธิป เพ็ชรพรหม
พิมพลักษณ์2555.
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
85
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการตกแต่งผ้าฝ้ายเพื่อกันยับและยับยั้งเชื้อจุลินทรีย์ภายในขั้นตอนเดียว โดยใช้กรดซิทริกและไคโตซาน : ร...
ชื่อผู้แต่งปราณี รัตนวลีดิโรจน์ หัวหน้าโครงการ
เลขเรียก677.68 ป446ก 2545
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
86
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการตรวจพินิจเพื่อควบคุมคุณภาพเสื้อผ้าทอ : QC.Inspection for woven garment / สถาบันฝึกอบรมด้านอุตสา...
ชื่อผู้แต่งฝึกอบรมด้านอุตสาหกรรมเครื่องนุ่งห่มของฮ่องกง, สถาบัน.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มูลนิธิพัฒนาอุตสาหกรรมเครื่องนุ่งห่มไทย, 2541.
เลขเรียก646.4 ฝ311ก 2541
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
87
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการตรวจสอบทางสิ่งแวดล้อมในอุตสาหกรรมเคมีสิ่งทอ : รายงานฉบับสมบูรณ์ โครงการวิจัย / โดย เข็มชัย เหมะ...
ชื่อผู้แต่งเข็มชัย เหมะจันทร
พิมพลักษณ์2541.
เลขเรียก677.02825 ข634ก
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
88
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการตอบสนองอย่างรวดเร็วของการประเมินราคาในอุตสาหกรรมเครื่องนุ่งห่ม = Quick response of cost estimatio...
ชื่อผู้แต่งปิยะฉัตร พูนวัฒนานุกูล
พิมพลักษณ์2558
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
89
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการตัดสินใจเลือกผู้จัดจำหน่ายเคมีภัณฑ์สิ่งทอ จากประเทศแถบเอเชียโดยกระบวนการวิเคราะห์เชิงลำดับชั้น : ...
ชื่อผู้แต่งวรรัตน์ ริ้วพิทักษ์
พิมพลักษณ์เชียงราย : มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง, 2556
เลขเรียกHD9866.T52 ว277ก 2556
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
90
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการตัดเย็บเสื้อผ้าสำเร็จรูปเชิงอุตสาหกรรม = Industrial ready-made clothing constructtion / โดย ศ...
ชื่อผู้แต่งศรีกาญจนา พลอาสา.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สร้างสรรค์บุ๊คส์, 2540.
เลขเรียกBQ5815.5.ท56 ว63,687 ศ37ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
..more

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา