Found: 648  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
76
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการทดสอบสิ่งทอสมบัติพิเศษ / คณะผู้จัดทำ สิรีรัตน์ จารุจินดา ... [และคนอื่นๆ]
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ, 2553.
เลขเรียก677
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
77
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการทำแบบตัดเสื้อผ้าอุตสาหกรรม : Industrial pattern construction course / สถาบันฝึกอบรมด้านอุตสาหกร...
ชื่อผู้แต่งฝึกอบรมด้านอุตสาหกรรมเครื่องนุ่งห่มของฮ่องกง, สถาบัน.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มูลนิธิพัฒนาอุตสาหกรรมเครื่องนุ่งห่มไทย, 2541.
เลขเรียก646.4 ฝ311ก 2541
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
78
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการนำสังกะสีกลับคืนจากกากตะกอนโรงงานอุตสาหกรรมผลิตเส้นใยโดยวิธีการแยกด้วยไฟฟ้าแบบควบคุมศักย์ไฟฟ้า / ...
ชื่อผู้แต่งพิมลพร โตโภชนพันธุ์
พิมพลักษณ์2554.
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
79
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการบริหารค่าจ้างและเงินเดือนของอุตสาหกรรมสิ่งทอ ในประเทศไทย / ไสว งามนนท์ = A wage and salary admin...
ชื่อผู้แต่งไสว งามนนท์, 2478-
พิมพลักษณ์2522.
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
80
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการบำบัดค่าซีโอดีในน้ำเสียจากโรงงานอุตสาหกรรมสิ่งทอ โดยวิธีออกซิเดชั่นและการตกตะกอน / ธีรวีร์ จันทร...
ชื่อผู้แต่งธีรวีร์ จันทร์ชนะ, 2517-
พิมพลักษณ์2542.
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
81
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการบำบัดน้ำทิ้งจากอุตสาหกรรมสิ่งทอด้วยกระบวนการอัลตราฟิลเตรชั่นร่วมกับกระบวนการออสโมซิสผันกลับเพื่อน...
ชื่อผู้แต่งนรา รัตนพันธ์
พิมพลักษณ์2552.
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
82
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการบำบัดน้ำทิ้งในอุตสาหกรรมสิ่งทอในประเทศไทย / โดย สุจินต์ พนาปวุฒิกุล
ชื่อผู้แต่งสุจินต์ พนาปวุฒิกุล
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โครงการจัดการสิ่งแวดล้อมอุตสาหกรรม สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย, 2534.
เลขเรียก628.354
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
83
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการบำบัดน้ำเสียจากอุตสาหกรรมสิ่งทอโดยกระบวนการอิเล็กโตรเฟนตอน / มารุต โปราณานนท์ = Wastewater trea...
ชื่อผู้แต่งมารุต โปราณานนท์
พิมพลักษณ์2549.
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
84
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการประยุกต์วิศวกรรมคุณค่ากับโรงงานฟอกย้อมสิ่งทอเพื่อลดต้นทุนการผลิต / เกษม พิพัฒน์ปัญญานุกูล = Appl...
ชื่อผู้แต่งเกษม พิพัฒน์ปัญญานุกูล
พิมพลักษณ์2524.
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
85
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการประยุกต์ใช้ระบบต้นทุนตามกิจกรรมในอุตสาหกรรม : กรณีศึกษา โรงงานทอผ้า [electronic resource] = Produ...
ชื่อผู้แต่งพัทธนันท์ เวศวิฑูรย์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ, 2547.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
86
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการประยุกต์ใช้โอโซนในการบำบัดน้ำเสียจากอุตสาหกรรมสิ่งทอ / รัชดากร สำเนากลาง, ธรรมนูญ ฝ่ายสงค์, พรพร...
ชื่อผู้แต่งรัชดากร สำเนากลาง
พิมพลักษณ์[ขอนแก่น] : ภาควิชาวิศวกรรมเคมี คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2553.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
87
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการปรับตัวของพนักงานหญิงที่มีต่องานอุตสาหกรรม : ศึกษาเปรียบเทียบระหว่างพนักงานที่อาศัยอยู่ในหอพัก ขอ...
ชื่อผู้แต่งพะเยีย สุทธิจำรูญ
พิมพลักษณ์2523.
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
88
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการปรับปรุงกระบวนการเติมเต็มคำสั่งซื้อด้วยแบบจำลองกระบวนการธุรกิจ กรณีศึกษา บริษัทอุตสาหกรรมสิ่งทอใน...
ชื่อผู้แต่งสุพจน์ เหล่างาม
พิมพลักษณ์2548
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
89
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตในอุตสาหกรรมเส้นใยสังเคราะห์ กรณีศึกษาแผนกตีด้าย 2 โรงงานแหอวนเดชาพาณิช...
ชื่อผู้แต่งพลชาติ หอมหวล
พิมพลักษณ์[ขอนแก่น] : ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2538.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
90
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการปรับปรุงระบบซ่อมบำรุงเพื่อเพิ่มผลผลิตของอุตสาหกรรมทอผ้า ขนาดกลาง / ชัยยศ วัชรอยู่ = Maintenance ...
ชื่อผู้แต่งชัยยศ วัชรอยู่, 2505-
พิมพลักษณ์2533.
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา