Found: 758  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
61
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกลยุทธ์ที่ใช้ในการดำเนินงานของ OTOP : กรณีศึกษา อุตสาหกรรมประเภทผ้าและเครื่องแต่งกายเขตภาคใต้ตอนบน =...
ชื่อผู้แต่งเยาวพร สุขพรมา.
พิมพลักษณ์นครศรีธรรมราช : สาขาวิชาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์, 2548.
เลขเรียกHF5415.15 ย7ก 2548
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
62
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการกำจัดสีน้ำทิ้งจากอุตสาหกรรมฟอกย้อมสิ่งทอ โดยกระบวนการตกตะกอนทางเคมีด้วยโพลีเมอร์ / พัชราภรณ์ โพธ...
ชื่อผู้แต่งพัชราภรณ์ โพธิ์แจ้ง 2512-
พิมพลักษณ์2541.
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
63
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการกำจัดสีย้อมอะโซที่ใช้ในอุตสาหกรรมสิ่งทอด้วยกลุ่มแบคทีเรียตรึงรูป / ดาริกา รูปงาม.
ชื่อผู้แต่งดาริกา รูปงาม.
พิมพลักษณ์2556.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
64
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการกำจัดสีรีแอกทีฟเรด 2 ในน้ำเสียสังเคราะห์โดยแบคทีเรียเด่น ในกระบวนการเอสบีอาร์แบบแอนแอโรบิก-แอโรบิ...
ชื่อผู้แต่งฒาลิศา เนียมมณี 2516-
พิมพลักษณ์2542.
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
65
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการกำจัดสีในน้าเสียสิ่งทออย่างเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมด้วยสารโคแอกกูแลนต์จากธรรมชาติ: รายงานการวิจัย/...
ชื่อผู้แต่งขนิษฐา เจริญลาภ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ, 2556.
เลขเรียก628.162 ข153ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
66
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการกำหนดตัวชี้วัดประสิทธิภาพของอุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม : รายงานผลการวิจัย / โดย อัจฉรา จ...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2546.
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
67
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการกำหนดนโยบายการจัดสรรโควต้าการส่งออกสินค้าสิ่งทอไทย ไปยังตลาดข้อตกลง ระหว่างปี 2522-2532 / ปิยะวร...
ชื่อผู้แต่งปิยะวรรณ ยุวนิมิ
พิมพลักษณ์2533.
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
68
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการกำหนดอัตราค่าจ้างขั้นต่ำ ปี 2537 : กรณีศึกษาอุตสาหกรรมทอผ้าและสิ่งทอ เหล็กและโลหะ ไฟฟ้าและอีเลคท...
ชื่อผู้แต่งสังศิต พิริยะรังสรรค์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : คณะกรรมการร่วมด้านการวิจัยของสภาองค์การลูกจ้างสภาแรงงานแห่งประเทศไทย : สภาองค์การลูกจ้างสมาพันธ์แรงงานแห่งประเทศไทย, 2537.
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
69
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการควบคุมคุณภาพงานเตรียมสิ่งทอ เพื่อการย้อม พิมพ์ เกษม พิพัฒน์ปัญญานุกุล [Text].
ชื่อผู้แต่งเกษม พิพัฒน์ปัญญานุกูล.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น) 2537.
เลขเรียก667 ก785ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
70
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการควบคุมคุณภาพงานเตรียมสิ่งทอเพื่อการย้อม พิมพ์ / โดย เกษม พิพัฒน์ปัญญานุกูล
ชื่อผู้แต่งเกษม พิพัฒน์ปัญญานุกูล
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โครงการสนับสนุนเทคนิคอุตสาหกรรม สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น), 2537.
เลขเรียกTS1445 ก785,677.0287 ก785ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยแม่โจ้
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
..more
71
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการควบคุมคุณภาพงานเตรียมสิ่งทอเพื่อการย้อม พิมพ์ / โดย เกษม พิพัฒน์ปัญญานุกูล.
ชื่อผู้แต่งเกษม พิพัฒน์ปัญญานุกูล.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น), 2541.
เลขเรียกTS1445 ก785 2541,667 ก185ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
..more
72
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการควบคุมคุณภาพเสื้อผ้า / อัจฉราพร ไศละสูต.
ชื่อผู้แต่งอัจฉราพร ไศละสูต.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : เทคนิค19, 2533 .
เลขเรียก687 อ512ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
73
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการควบคุมคุณภาพเสื้อผ้า จินตนา อินภักดี
ชื่อผู้แต่งจินตนา อินภักดี
เลขเรียก687 จ112ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
74
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการคัดเลือกผู้ส่งมอบที่เป็นกลยุทธ์ด้านการจัดซื้อด้วยเทคนิคการสร้างสถานการณ์จำลอง : กรณีศึกษาโรงงานตั...
ชื่อผู้แต่งสายธาร กลิ่นลูกอิน
พิมพลักษณ์2548
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
75
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการค้าสิ่งทอระหว่างไทยกับนอรเว และ สถานการณ์สิ่งทอของประเทศต่าง ๆ ในเอเซีย / วัลย์ลดา อินทวุฒิชัย
ชื่อผู้แต่งวัลย์ลดา อินทวุฒิชัย
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กรมเศรษฐกิจการพาณิชย์ กองวิจัยสินค้าและการตลาด, 2519.
เลขเรียก382.095930481 ว117ก
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา