Found: 643  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
61
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการค้าสิ่งทอระหว่างไทยกับนอรเว และ สถานการณ์สิ่งทอของประเทศต่าง ๆ ในเอเซีย / วัลย์ลดา อินทวุฒิชัย
ชื่อผู้แต่งวัลย์ลดา อินทวุฒิชัย
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กรมเศรษฐกิจการพาณิชย์ กองวิจัยสินค้าและการตลาด, 2519.
เลขเรียก382.095930481
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
62
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการจัดการคลังสินค้าผ้าที่เหมาะสมสำหรับอุตสาหกรรมสิ่งทอ / โดย นิตยา วงศ์ระวัง.
ชื่อผู้แต่งนิตยา วงศ์ระวัง.
พิมพลักษณ์นครปฐม : สาขาวิชาการจัดการงานวิศวกรรม บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2556.
เลขเรียกTA190 น63 2556
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
63
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการจัดการในอุสาหกรรมเครื่องนุ่งห่ม = Managing a garment manufacture / สุขุมาล หวังวณิชพันธุ์.
ชื่อผู้แต่งสุขุมาล หวังวณิชพันธุ์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร วิทยาเขตเทเวศร์, 2548.
เลขเรียก677.068
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
64
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการจัดตารางการผลิตสำหรับอุตสาหกรรมทอผ้า : ผ้าขนหนู / ยศธนา เสน่หา = Production scheduling for weav...
ชื่อผู้แต่งยศธนา เสน่หา
พิมพลักษณ์2549.
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
65
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการจัดทำผังกระบวนธุรกิจในห่วงโซ่อุปทาน กรณีศึกษาอุตสาหกรรมสิ่งทอ / โดย อัครวัฒน์ พงษ์พยอม = Busines...
ชื่อผู้แต่งอัครวัฒน์ พงษ์พยอม
พิมพลักษณ์2546.
เลขเรียก658.5
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
66
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการจัดทำยุทธศาสตร์การผลิตและพัฒนากำลังคนให้สอดคล้องกับความต้องการของภาคอุตสาหกรรม : รายงานการศึกษาฉ...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มูลนิธิสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย, 2556.
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
67
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการจัดระบบคุณภาพในอุตสาหกรรมสิ่งทอ / โดย นงลักษณ์ สงึมรัมย์, มยุรา ตั้งจาตุรันต์, ประพัทธพงษ์ พันธุ...
ชื่อผู้แต่งนงลักษณ์ สงึมรัมย์
พิมพลักษณ์[ขอนแก่น] : ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น, [2542]
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
68
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการจัดระบบฐานข้อมูลแบบลวดลายที่เป็นเอกลักษณ์และสีย้อมธรรมชาติในผ้าทอพื้นบ้านภาคเหนือ เพื่อพัฒนามาตรฐ...
พิมพลักษณ์เชียงใหม่ : กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม, 2547.
เลขเรียกTT848 ก64 2547,746.028 ท142ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
..more
69
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการซ่อมบำรุงรักษาเชิงป้องกัน สำหรับแผนกย้อมสีไหมในโรงงานผลิตพรม : กรณีศึกษาบริษัท อินเตอร์ไกร จำกัด ...
ชื่อผู้แต่งณชนก จิตรมาศ.
พิมพลักษณ์[ขอนแก่น] : ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น, [2554].
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
70
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการดูดซับบีเท็กจากนุ่นและวัสดุเหลือทิ้งจากอุตสาหกรรมผลิตเส้นใยเรยอน / ดาราธิป เพ็ชรพรหม = Adsorptio...
ชื่อผู้แต่งดาราธิป เพ็ชรพรหม
พิมพลักษณ์2555.
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
71
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการตรวจพินิจเพื่อควบคุมคุณภาพเสื้อผ้าทอ : QC.Inspection for woven garment / สถาบันฝึกอบรมด้านอุตสา...
ชื่อผู้แต่งฝึกอบรมด้านอุตสาหกรรมเครื่องนุ่งห่มของฮ่องกง, สถาบัน.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มูลนิธิพัฒนาอุตสาหกรรมเครื่องนุ่งห่มไทย, 2541.
เลขเรียก646.4 ฝ311ก 2541
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
72
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการตรวจสอบทางสิ่งแวดล้อมในอุตสาหกรรมเคมีสิ่งทอ : รายงานฉบับสมบูรณ์ โครงการวิจัย / โดย เข็มชัย เหมะ...
ชื่อผู้แต่งเข็มชัย เหมะจันทร
พิมพลักษณ์2541.
เลขเรียก677.02825
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
73
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการตอบสนองอย่างรวดเร็วของการประเมินราคาในอุตสาหกรรมเครื่องนุ่งห่ม = Quick response of cost estimatio...
ชื่อผู้แต่งปิยะฉัตร พูนวัฒนานุกูล
พิมพลักษณ์2558
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
74
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการตัดสินใจเลือกผู้จัดจำหน่ายเคมีภัณฑ์สิ่งทอ จากประเทศแถบเอเชียโดยกระบวนการวิเคราะห์เชิงลำดับชั้น : ...
ชื่อผู้แต่งวรรัตน์ ริ้วพิทักษ์
พิมพลักษณ์เชียงราย : มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง, 2556
เลขเรียกHD9866.T52 ว277ก 2556
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
75
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการถ่ายทอดภูมิปัญญาสิ่งทอท้องถิ่นล้านนาสู่สากล / ทรงพันธ์ วรรณมาศ.
ชื่อผู้แต่งทรงพันธ์ วรรณมาศ.
พิมพลักษณ์เชียงราย : ศูนย์สิ่งทอล้านนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย, 2550.
เลขเรียกTT848 .ท44 2550,677.028 ท17ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตนครราชสีมา
มหาวิทยาลัยมหิดล
..more

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา