Found: 649  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
631
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องโครงการพัฒนาฐานข้อมูลอุตสาหกรรมเชิงเปรียบเทียบเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน (Competitive bench...
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ] : สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม, 2548.
เลขเรียก338.47677 ค962 21
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
632
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องโครงการมีส่วนร่วมของชุมชนในการพัฒนาคุณภาพมาตรฐานผลิตภัณฑ์จาก "กก" กรณีศึกษากลุ่มสตรีสหกรณ์บ้านแพง ตำ...
พิมพลักษณ์มหาสารคาม : มหาวิทยาลัยราชภัฎมหาสารคาม, 2547.
เลขเรียกส 677
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
633
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องโครงการวิจัยและพัฒนาระบบผู้เชี่ยวชาญ (Expert system) สำหรับกระบวนการผลิตของอุตสาหกรรมเครื่องนุ่งห่มใ...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2547.
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
634
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องโครงการศึกษาการพยากรณ์การส่งออกสินค้าสำคัญ (20 รายการ) ของไทยในตลาดโลก / ฝ่ายแผนงานเศรษฐกิจรายสาขา ...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย, 2541.
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
635
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องโครงการศึกษาการพยากรณ์การส่งออกสินค้าสำคัญ 20 รายการ มองไทยในตลาดโลก / ฝ่ายแผนงานเศรษฐกิจรายสาขา สถา...
ชื่อผู้แต่งสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ฝ่ายแผนงานเศรษฐกิจรายสาขา
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย, 2541
เลขเรียก382.6 ส363ค 2/2541
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
636
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องโครงการศึกษาผลกระทบของ Global Supply Chain จากการเจรจาความตกลงการค้าเสรีทวิภาคีและพหุภาคีต่ออุตสาหกร...
ชื่อผู้แต่งอาชนัน เกาะไพบูลย์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม, 2558.
เลขเรียก658.7 อ614ค
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
637
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องโครงการศึกษาแนวทางการพัฒนาผลิตภัณฑ์สิ่งทอทางเทคนิค (Technical-Textiles) เพื่อรองรับความต้องการของอุต...
ชื่อผู้แต่งอัญชลี พิพัฒนเสริญ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สถาบันวิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2558
เลขเรียกส.ร. 677 อ113ค
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
638
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องโครงการศูนย์วิเคราะห์รายงานสภาวะและเตือนภัยภาคอุตสาหกรรม ระยะที่ 2: ช่วงก่อตั้งศูนย์และเริ่มดำเนินกา...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สถาบัน, 2549.
เลขเรียกHD3616.T5 ค962 ล.1-4 2549
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
639
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องโครงการส่งเสริมการนำพลังงานทางเลือกมาใช้ในอุตสาหกรรมเป้าหมาย 2 สาขาอุตสาหกรรม = Project to promote a...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนัก, 2552.
เลขเรียกวจ TJ808.7.T5 ค961
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
640
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องโครงการส่งเสริมและถ่ายทอดเทคโนโลยีสะอาดสู่อุตสาหกรรมสิ่งทอในประเทศไทย / กองส่งเสริมเทคโนโลยี กรมส่ง...
ชื่อผู้แต่งรายงานผลการฝึกอบรมในสถานประกอบการ โครงการส่งเสริมและถ่ายทอดเทคโนโลยีสะอาดสู่อุตสาหกรรมสิ่งทอในประเทศไทย (2544 : กรุงเทพฯ)
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กอง, 2544.
เลขเรียกHD9866.T5 ร451 2544
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
641
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องโครงการส่งเสริมและถ่ายทอดเทคโนโลยีสะอาดสู่อุตสาหกรรมสิ่งทอในประเทศไทย : รายงานผลการฝึกอบรมในสถานปร...
ชื่อผู้แต่งการฝึกอบรมในสถานประกอบการ โครงการส่งเสริมและถ่ายทอดเทคโนโลยีสะอาดสู่อุตสาหกรรมสิ่งทอในประเทศไทย (ครั้งที่ 1 : 2544 : กรุงเทพฯ)
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กอง, 2544
เลขเรียกHD9866.T5 ก64 2544
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(หาดใหญ่)
642
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องโครงการส่งเสริมและถ่ายทอดเทคโนโลยีสะอาดสู่อุตสาหกรรมสิ่งทอในประเทศไทย : รายงานผลการฝึกอบรมในสถานประ...
ชื่อผู้แต่งการฝึกอบรมในสถานประกอบการโครงการส่งเสริมและถ่ายทอดเทคโนโลยีสะอาดสู่อุตสาหกรรมสิ่งทอในประเทศไทย (ครั้งที่ 1 : 2544 : กองส่งเสริมเทคโนโลยี)
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กรม, 2544.
เลขเรียก628.51 ก492ค
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
643
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องโครงการส่งเสริมและถ่ายทอดเทคโนโลยีสะอาดสู่อุตสาหกรรมสิ่งทอในประเทศไทย ครั้งที่ 1 วันที่ 12-23 กุมภาพ...
ชื่อผู้แต่งกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ส.ไพบูลย์, 2537
เลขเรียก628.51 ก17ค 2537
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
644
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องโครงการเพิ่มผลิตภาพกำลังคนในภาคอุตสาหกรรมโดยการใช้ระบบประเมินสมรรถนะบุคคล (อุตสาหกรรมสิ่งทอ) / นิตย...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา มหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าพระนครเหนือ, สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม, 2552.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยรามคำแหง
645
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องโครงสร้างต้นทุนด้านโลจิสติกส์ของการนำเข้าและส่งออกสินค้าด้วยคอนเทนเนอร์ : รายงานผลการวิจัย/ สมพงษ์...
ชื่อผู้แต่งสมพงษ์ ศิริโสภณศิลป์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2549.
เลขเรียก658.5
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา