Found: 643  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
46
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกฎระเบียบด้านสิ่งแวดล้อมและพลังงานในอุตสาหกรรมสิ่งทอของประเทศคู่ค้า / สถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ, [2553?]
เลขเรียกHD9850.5 ก34 2553
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(หาดใหญ่)
47
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกฎระเบียบด้านสิ่งแวดล้อมและพลังงานในอุตสาหกรรสิ่งทอของประเทศคู่ค้า / สถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ, 2554.
เลขเรียกHD9866.T52 ก113 2554
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
48
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกบนอกกะลา [electronic resource] : ไหมไทย
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ทีวีบูรพา, [2548]
เลขเรียกAC158 ก125ห
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
49
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกรณีศึกษาการก่อตั้งธุรกิจ : ตัวแทนการส่งออกสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม / ศูนย์ส่งเสริมการพัฒนาและกระจา...
พิมพลักษณ์เชียงใหม่ : กุ๊ดพริ้น พริ้นติ้ง, 2548.
เลขเรียก658
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยแม่โจ้
50
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกรณีศึกษาตัวอย่างความบกพร่องของผลิตภัณฑ์สิ่งทอ / [คณะผู้จัดทำ เพ็ญศรี ทองนพคุณ, กาญจนา เผดิมผล]
ชื่อผู้แต่งเพ็ญศรี ทองนพคุณ
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ] : ส่วนอุตสาหกรรมสิ่งทอ สำนักพัฒนาอุตสาหกรรมรายสาขา กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม : องค์กรความร่วมมือระหว่างประเทศของญี่ปุ่น, 2543.
เลขเรียกTS1450.5 พ899,677.0287 พ899ค 20
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(หาดใหญ่)
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
51
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกลยุทธ์ที่ใช้ในการดำเนินงานของ OTOP : กรณีศึกษา อุตสาหกรรมประเภทผ้าและเครื่องแต่งกายเขตภาคใต้ตอนบน =...
ชื่อผู้แต่งเยาวพร สุขพรมา.
พิมพลักษณ์นครศรีธรรมราช : สาขาวิชาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์, 2548.
เลขเรียกHF5415.15 ย7ก 2548
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
52
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการกำจัดสีน้ำทิ้งจากอุตสาหกรรมฟอกย้อมสิ่งทอ โดยกระบวนการตกตะกอนทางเคมีด้วยโพลีเมอร์ / พัชราภรณ์ โพธ...
ชื่อผู้แต่งพัชราภรณ์ โพธิ์แจ้ง, 2512-
พิมพลักษณ์2541.
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
53
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการกำจัดสีรีแอกทีฟเรด 2 ในน้ำเสียสังเคราะห์โดยแบคทีเรียเด่น ในกระบวนการเอสบีอาร์แบบแอนแอโรบิก-แอโรบิ...
ชื่อผู้แต่งฒาลิศา เนียมมณี, 2516-
พิมพลักษณ์2542.
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
54
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการกำจัดสีในน้าเสียสิ่งทออย่างเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมด้วยสารโคแอกกูแลนต์จากธรรมชาติ: รายงานการวิจัย/...
ชื่อผู้แต่งขนิษฐา เจริญลาภ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ, 2556.
เลขเรียก628.162 ข153ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
55
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการกำหนดตัวชี้วัดประสิทธิภาพของอุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม : รายงานผลการวิจัย / โดย อัจฉรา จ...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2546.
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
56
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการกำหนดนโยบายการจัดสรรโควต้าการส่งออกสินค้าสิ่งทอไทย ไปยังตลาดข้อตกลง ระหว่างปี 2522-2532 / ปิยะวร...
ชื่อผู้แต่งปิยะวรรณ ยุวนิมิ
พิมพลักษณ์2533.
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
57
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการควบคุมคุณภาพงานเตรียมสิ่งทอ เพื่อการย้อม พิมพ์ เกษม พิพัฒน์ปัญญานุกุล [Text].
ชื่อผู้แต่งเกษม พิพัฒน์ปัญญานุกูล.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น) 2537.
เลขเรียก667
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
58
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการควบคุมคุณภาพงานเตรียมสิ่งทอเพื่อการย้อม พิมพ์ / โดย เกษม พิพัฒน์ปัญญานุกูล.
ชื่อผู้แต่งเกษม พิพัฒน์ปัญญานุกูล.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น), 2541.
เลขเรียกTS1445 ก785 2541,667 ก185ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
..more
59
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการควบคุมคุณภาพเสื้อผ้า / อัจฉราพร ไศละสูต.
ชื่อผู้แต่งอัจฉราพร ไศละสูต.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : เทคนิค19, 2533 .
เลขเรียก687 อ512ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
60
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการคัดเลือกผู้ส่งมอบที่เป็นกลยุทธ์ด้านการจัดซื้อด้วยเทคนิคการสร้างสถานการณ์จำลอง : กรณีศึกษาโรงงานตั...
ชื่อผู้แต่งสายธาร กลิ่นลูกอิน
พิมพลักษณ์2548
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา