Found: 758  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
151
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการวิเครสะห์การผลิต และการส่งออกของอุตสาหกรรมสิ่งทอ และเสื้อผ้าสำเร็จรูปของไทย = An analysis of prod...
ชื่อผู้แต่งสุคนธ์ วงศ์หาญ
พิมพลักษณ์เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยแม่โจ้, 2541.
เลขเรียก338.47677 ส748ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยแม่โจ้
152
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการวิเคราะห์การพัฒนากลุ่มอุตสาหกรรมสิ่งทอในจังหวัดนครราชสีมา / โดย ปิยะนุช ช่วงโชติ.
ชื่อผู้แต่งปิยะนุช ช่วงโชติ.
พิมพลักษณ์นครปฐม : สาขาวิชาภูมิศาสตร์อุตสาหกรรม บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2555.
เลขเรียกHD58 ป65 2555
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
153
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการวิเคราะห์ความจำเป็นในการฝึกอบรมหลักสูตรวิทยากรฝึกอบรมของวิทยากรในอุตสาหกรรมสิ่งทอ / สว่างจิตต์ ชน...
ชื่อผู้แต่งสว่างจิตต์ ชนะพาณิชย์.
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ] : โครงการบัณฑิตศึกษาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2547.
ห้องสมุดสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
154
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการวิเคราะห์ความสามารถในการส่งออกของอุตสาหกรรมสิ่งทอไทย / สุมนมาลย์ องอาจ.
ชื่อผู้แต่งสุมนมาลย์ องอาจ.
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ] : คณะพัฒนาการเศรษฐกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2548.
ห้องสมุดสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
155
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการวิเคราะห์ความได้เปรียบโดยเปรียบเทียบการส่งออกผ้าผืนของไทย= A comparative advantage analysis of th...
ชื่อผู้แต่งชัญญา ลิ้มวัฒนกุล.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคำแหง, 2548.
เลขเรียกว 382.6 ช362ก 2548
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
156
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการวิเคราะห์ความได้เปรียบโดยเปรียบเทียบการส่งออกอุตสาหกรรมสิ่งทอ 5 ประเทศในอาเซียน = Analysis of com...
ชื่อผู้แต่งอิษฎา เหล่าสุนทรากุล, 2520-
พิมพลักษณ์2553.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
157
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการวิเคราะห์ต้นทุนและผลตอบแทนของกิจการผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์แปรรูปจากผ้าหม้อห้อม ในตำบลทุ้งโฮ้ง อำเ...
ชื่อผู้แต่งปานวาด คำทิพย์โพธิ์ทอง
พิมพลักษณ์เชียงใหม่ : คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2559
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
158
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการวิเคราะห์ทางการเงินของอุตสาหกรรมเส้นใยประดิษฐ์ ในประเทศไทย / ศรีสมร ตรังคะลักขี = Financial anal...
ชื่อผู้แต่งศรีสมร ตรังคะลักขี, 2496-
พิมพลักษณ์2525.
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
159
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการวิเคราะห์ที่ตั้งอุตสาหกรรมผลิตกรรมในประเทศไทย / โดย วิชัย ศรีคำ.
ชื่อผู้แต่งวิชัย ศรีคำ.
พิมพลักษณ์นครปฐม : โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2552.
เลขเรียกHD58 ว64
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
160
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการวิเคราะห์ที่ตั้งอุตสาหกรรมสิ่งทอในเขตกรุงเทพและปริมณฑล / โดย กฤษฎา ชิตรัตน์.
ชื่อผู้แต่งกฤษฎา ชิตรัตน์.
พิมพลักษณ์นครปฐม : สาขาวิชาภูมิศาสตร์อุตสาหกรรม ภาควิชาภูมิศาสตร์ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2546.
เลขเรียกHD58 ก55
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
161
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการวิเคราะห์อนาคตสิ่งทอประเทศไทย / เจริญพร คนสนิท
ชื่อผู้แต่งเจริญพร คนสนิท
พิมพลักษณ์เชียงใหม่ : คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2555
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
163
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการวิเคราะห์และปรับปรุงท่าทางการทำงานโดยวิธี RULA กรณีศึกษาในอุตสาหกรรมการทอผ้าพื้นเมืองภาคเหนือ / เ...
ชื่อผู้แต่งเศกสิทธิ์ ขำวิเศษ
พิมพลักษณ์2541.
เลขเรียกTS1445 ศ844ก 2541
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร
164
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการศึกษาการบำบัดน้ำเสียจากสีย้อมผ้าด้วยกระบวนการโคแอกกูเลชั่น / โดย เกียรติพงศ์ เจริญสุข, อัญชลี อุ...
ชื่อผู้แต่งเกียรติพงศ์ เจริญสุข
พิมพลักษณ์[ขอนแก่น] : ภาควิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2539.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
165
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการศึกษาการประหยัดพลังงานของเครื่องทำความเย็นในโรงงานปั่นด้าย [electronic resource] / กิตติ แก้วชาติ...
ชื่อผู้แต่งกิตติ แก้วชาติ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ, 2533.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา