Found: 758  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
136
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพ้ฒนากระบวนการผลิตเส้นใยจากลำต้นกล้วยเพื่ออุตสาหกรรมสิ่งทอภายในครัวเรือน = Process development of...
ชื่อผู้แต่งเจนทิรา อุ่นแสง
พิมพลักษณ์เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2555
เลขเรียกว/ภน 677 จ554ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
137
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการมีส่วนร่วมของลูกจ้างในสถานประกอบการ : ศึกษาในอุตสาหกรรมตัดเย็บเสื้อผ้าสำเร็จรูป / โดย นาลินี ศร...
ชื่อผู้แต่งนาลินี ศรีกสิกุล
พิมพลักษณ์2536.
เลขเรียก331.011 น492ก
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
138
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการย้อม : ลายผ้า / วิชัย ไลละวิทย์มงคล.
ชื่อผู้แต่งวิชัย ไลละวิทย์มงคล.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, [254-?]
เลขเรียกTT853 .ว65
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
139
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการย้อม : ลายผ้า / วิชัย ไลละวิทย์มงคล.
ชื่อผู้แต่งวิชัย ไลละวิทย์มงคล.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โครงการตำราคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2540.
เลขเรียกTT853 ว542,746.66 ว542ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
140
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการลดของเสียจากกระบวนการผลิตผ้าถักตามแนว เส้นด้ายยืน (ราเชน) กรณีศึกษา บริษัท ปัญจรีย์ จำกัด = The R...
ชื่อผู้แต่งปัญจรีย์ จุลไกรอานิสงส์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ, 2561.
เลขเรียก677.028245 ป ก 2561
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
141
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการลดข้อบกพร่องในกระบวนการย้อมผ้า / สุวพิชญ์ ภวดีธนเศรษฐ์ = Defect reduction in fabric dyeing proces...
ชื่อผู้แต่งสุวพิชญ์ ภวดีธนเศรษฐ์ ผู้แต่ง
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
142
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการลดความเข้มสีในน้ำเสียจากอุตสาหกรรมการผลิตผ้าหม้อห้อมด้วยการใช้เชื้อจุลินทรีย์ผสม : รายงานผลการวิ...
ชื่อผู้แต่งปิยะบุตร โพธิคามบำรุง
พิมพลักษณ์เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยแม่โจ้, 2555.
เลขเรียก628.1683 ป621ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยแม่โจ้
143
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการลดสีรีแอคทีฟในน้ำเสียภาบใต้สภาวะไร้อากาศด้วยระบบยูเอเอสบี/ โสภา ชินเวชกิจวานิชย์.
ชื่อผู้แต่งโสภา ชินเวชกิจวานิชย์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2540.
เลขเรียก628.3 ส987ก
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
144
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการลดเวลารอคอยของกระบวนการสืบด้ายในอุตสาหกรรมสิ่งทอ [electronic resource] = Reduction waiting time o...
ชื่อผู้แต่งกาญจนา สุทธิประภา
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ, 2560.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
145
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการวัดประสิทธิภาพของอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดย่อม กลุ่มธุรกิจสิ่งทอในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของไทย = ...
ชื่อผู้แต่งปิติพัฒน์ นิตยกมลพันธุ์.
พิมพลักษณ์ขอนแก่น : มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2556
เลขเรียก338.47677 ป615ก 2556
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
146
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการวัดสมรรถนะเพื่อการจัดการระดับกลางของอุตสาหกรรมย้อมด้าย / โชติเทพ พนาพรศิริกุล = Performance meas...
ชื่อผู้แต่งโชติเทพ พนาพรศิริกุล
พิมพลักษณ์2548.
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
147
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการวางแผนการบำรุงรักษาเชิงพยากรณ์ในสายการผลิตเส้นด้ายปั่นเกลียว / โดย ธนกฤต สุทธิวัฒนาการ.
ชื่อผู้แต่งธนกฤต สุทธิวัฒนาการ.
พิมพลักษณ์นครปฐม : ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการและการจัดการ คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2546.
เลขเรียกTS192 ธ34
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
148
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการวางแผนธุรกิจเชิงกลยุทธ์ของกลุ่มทอผ้าขิดบ้านโนนเสลา ตำบลหนองตูม อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ / พัน...
ชื่อผู้แต่งพันทอง เขียนภูเขียว
พิมพลักษณ์[ขอนแก่น] : วิทยานิพนธ์ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจการเกษตร บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2549.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
149
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการวางแผนพัฒนาอุตสาหกรรมของประเทศไทย พ.ศ.2520-2524 : ภาค 2 อุตสาหกรรมเฉพาะประเภท เรื่องอุตสาหกรรมสิ...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กองโครงการเศรษฐกิจ, 2520.
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
150
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการวิจัยและพัฒนาเพื่อยกระดับผ้าทอพื้นบ้านไทย ให้ได้เปรียบในเชิงแข่งขัน : รายงานโครงการประมวลสถานภาพ...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย, [2543?]
เลขเรียก338.47677 ก514
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา