Found: 642  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
136
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการศึกษาการใช้คอมพิวเตอร์สำหรับพัสดุคงคลัง ของอุตสาหกรรมสิ่งทอ / เอื้อน ปิ่นเงิน = A study of compu...
ชื่อผู้แต่งเอื้อน ปิ่นเงิน
พิมพลักษณ์2523.
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
137
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการศึกษาควบคุมความสูญเปล่าในกระบวนการผลิตเส้นใยสิ่งทอ [electronic resource] / ประวิตร โอสถะเสน, สมชา...
ชื่อผู้แต่งประวิตร โอสถะเสน
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ, 2533.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
138
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการศึกษาความต้องการการพัฒนาผู้ใช้แรงงาน ในโรงงานอุตสาหกรรมสิ่งทอขนาดใหญ่ ประเภทการผลิตเส้นด้าย [Tex...
ชื่อผู้แต่งมนัส แก้วสมนึก
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร 2541
เลขเรียก331.7677
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
139
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการศึกษาความต้องการฝ้าย / ฝ่ายวิจัยสินค้าเกษตรกรรมที่ 4 กองิวัจยเศรษฐกิจการเกษตร สำนักงานเศรษฐกิจกา...
ชื่อผู้แต่งสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร. กองวิจัยเศรษฐกิจการเกษตร. กลุ่มงานวิจัยสินค้าเกษตรกรรมที่ 4.
พิมพลักษณ์(ม.ป.ท. : ม.ป.พ.) , 2530.
เลขเรียก338.17351 ศ854ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยแม่โจ้
140
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการศึกษาความเป็นไปได้ของธุรกิจผลิตภัณฑ์ผ้าหม้อห้อมในจังหวัดเชียงใหม่ = Feasibility study of Mor-Hom ...
ชื่อผู้แต่งวนิชา เกษตรสินธุ์
พิมพลักษณ์เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2555
เลขเรียกว/ภน 382.45677 ว153ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
141
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการศึกษาความเป็นไปได้ในการตั้งโรงงานผลิตอะไหล่เครื่องทอผ้า ในประเทศไทย / สมบัติ โลหะศรี = A feasibi...
ชื่อผู้แต่งสมบัติ โลหะศรี, 2498-
พิมพลักษณ์2525.
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
142
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการศึกษาความเป็นไปได้ในการนำเส้นใยจากต้นหญ้าขัดมาใช้ในอุตสาหกรรมสิ่งทอ / นที ศรีสวัสดิ์.
ชื่อผู้แต่งนที ศรีสวัสดิ์, 2512-
พิมพลักษณ์2542.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
143
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการศึกษาค้นคว้าและการเขียนโครงงานวิศวกรรมเคมีสิ่งทอ / บุญศรี คู่สุขธรรม.
ชื่อผู้แต่งบุญศรี คู่สุขธรรม.
พิมพลักษณ์ปทุมธานี : คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล, [255-].
เลขเรียกTP893 บ572
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
144
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการศึกษาค้นคว้าและการเขียนโครงงานวิศวกรรมเคมีสิ่งทอ / บุญศรี คู่สุขธรรม
ชื่อผู้แต่งบุญศรี คู่สุขธรรม
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สาขาวิศวกรรมเคมีสิ่งทอ คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ, [2552?]
เลขเรียกTP893 บ572ก 2552?
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
145
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการศึกษาดัชนีคาร์บอนจากการใช้พลังงาน สำหรับอุตสาหกรรมสิ่งทอในประเทศไทย / พงศ์ปิติ เดชะศิริ = A stud...
ชื่อผู้แต่งพงศ์ปิติ เดชะศิริ
พิมพลักษณ์2555.
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
146
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการศึกษาตลอดอาชีพคณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่นของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร / สมศักดิ์ ...
ชื่อผู้แต่งสมศักดิ์ สงวนเดือน.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม, 2550.
เลขเรียกว ส138ค
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
147
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการศึกษาประสิทธิภาพของอุตสาหกรรมสิ่งทอไทย / แกมแก้ว ทวีธนากร = Efficiency of Thai textile industrie...
ชื่อผู้แต่งแกมแก้ว ทวีธนากร
พิมพลักษณ์2537.
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
148
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการศึกษาประสิทธิภาพพลังงานในอุตสาหกรรมสิ่งทอส่วนกลางน้ำ : การประยุกต์ดัชนีดิวิเซีย / ภูมิพัฒน์ กุล...
ชื่อผู้แต่งภูมิพัฒน์ กุลทรัพย์อรุชา
พิมพลักษณ์2548.
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
149
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการศึกษาประสิทธิภาพพลังงานในอุตสาหกรรมสิ่งทอส่วนต้นน้ำ / พิศิษฎ์ จารุมณีโรจน์ = Energy efficiency s...
ชื่อผู้แต่งพิศิษฎ์ จารุมณีโรจน์
พิมพลักษณ์2548.
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
150
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการศึกษาประสิทธิภาพพลังงานในอุตสาหกรรมสิ่งทอส่วนปลายน้ำ : การประยุกต์กับประสิทธิภาพของการอนุรักษ์พล...
ชื่อผู้แต่งรัชฎา พิทยานนท์, 2525-
พิมพลักษณ์2548.
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา