Found: 184  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
121
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรายงานการศึกษาฉบับสมบูรณ์ การแสวงหาผลประโยชน์จากข้อตกลงการเปิดเสรี = Free trade apreements : FTAs /...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย, 2549
เลขเรียก382.9
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
122
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรายงานการสำรวจกรอบสภาพการจ้างตามประเภทกิจการ : เฉพาะการผลิตยานยนต์และที่เกี่ยวข้อง / สำนักแรงงานสั...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักแรงงานสัมพันธ์ กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน, [2549?]
เลขเรียก331.09593
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
123
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรายงานการสำรวจกรอบสภาพการจ้างตามประเภทกิจการ : เฉพาะการผลิตยานยนต์และที่เกี่ยวข้อง / สำนักแรงงานสั...
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ] : สำนัก, [2549]
เลขเรียกHD6971 ร64 2549
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
124
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรายงานฉบับสมบูรณ์ การกำหนดเทคโนโลยีเป้าหมายเพื่อการพัฒนา อุตสาหกรรม / โกวิท จิรา ... [และคนอื่น ๆ]
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ ฝ่ายการวิจัยการพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย 2534.
เลขเรียก338.9593
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
125
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรายงานฉบับสมบูรณ์ ยุทธศาสตร์ที่ 1 : เทคโนโลยีวัสดุเพื่อพัฒนาอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์...
พิมพลักษณ์ปทุมธานี : ศูนย์เทคโนโลยีและวัสดุแห่งชาติ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, 2550
เลขเรียกTA403.6 ร642 2550
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(หาดใหญ่)
126
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรายงานฉบับสมบูรณ์โครงการวิจัยเรื่องการวิเคราะห์ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อความเสี่ยงของโซ่อุปทานในอุตสาหกร...
ชื่อผู้แต่งพัชราภรณ์ เนียมมณี.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักวิจัย สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, [2556].
เลขเรียกHD 61 พ112 2556
ห้องสมุดสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
127
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรายงานฉบับสมบูรณ์โครงการเรื่อง ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีต่อการจ้างงานและการพัฒนาทักษะแรงง...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ฝ่ายวิจัยการพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย, 2539.
เลขเรียกวจ TS171.A5 ร451
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
128
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรายงานประจำปี ... = Annual report.../ บริษัท สมบูรณ์ แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)
ชื่อผู้แต่งบริษัท สมบูรณ์ แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลยี
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : บริษัทฯ, 2547
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
129
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรายงานประจำปี / บริษัทอาปิโก ไฮเทค จำกัด (มหาชน)
ชื่อผู้แต่งบริษัทอาปิโก ไฮเทค
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : บริษัท, 2548
เลขเรียกHD9709.T54A3 บ46 2548
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(หาดใหญ่)
130
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรายงานผลการวิจัยเรื่องการพัฒนาบุคลากรสายวิศวกรรมต่อความต้องการของโรงงานอุตสาหกรรมประกอบรถยนต์ ผลิตชิ...
ชื่อผู้แต่งสุรชัย ธรรมทวีธิกุล
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สถาบันทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2550.
เลขเรียกTA157 ส847,621.092 ส 855 ร 2550
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
131
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรูปแบบการจัดการโลจิสติกส์เพื่อสร้างความได้เปรียบในการแข่งขันของอุตสาหกรรมยานยนต์และขึ้นส่วนยานยนต์ใน...
ชื่อผู้แต่งกิตติชัย เจริญชัย.
พิมพลักษณ์2560.
เลขเรียก658.5 ก344ร 2560
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
132
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรูปแบบการบริหารความขัดแย้งในองค์การอุตสาหกรรมยานยนต์ภาคตะวันออก = Organizational conflict manageme...
ชื่อผู้แต่งกรกช องอาจ.
พิมพลักษณ์2560.
เลขเรียก658.4053 ก152ร
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
133
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรูปแบบการพัฒนาผู้จัดการศูนย์บริการของธุรกิจซ่อมบำรุงรถยนต์ = Management development model for car se...
ชื่อผู้แต่งสมพร พรหมดวง
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ, 2559.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
134
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรูปแบบภาวะผู้นำของหัวหน้าฝ่ายผลิตในอุตสาหกรรมยานยนต์ = The model leadership of superintendent in aut...
ชื่อผู้แต่งฐนกร บุญจันทร์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ, 2559.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
135
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องล้านคันยานยนต์ไทยสู่เวทีโลก / สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : บริษัท กรังด์ปรีซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด, 2548.
เลขเรียกHD9710 ล265
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา