Found: 185  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
46
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการวิเคราะห์ชิ้นส่วนสำรองเพื่อการประกอบในอุตสาหกรรมยานยนต์ = Analysis of replacement parts for assem...
ชื่อผู้แต่งนิลรัตน์ กานตารัมภ์
พิมพลักษณ์2558
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
47
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการวิเคราะห์ที่ตั้งอุตสาหกรรมผลิตกรรมในประเทศไทย / โดย วิชัย ศรีคำ.
ชื่อผู้แต่งวิชัย ศรีคำ.
พิมพลักษณ์นครปฐม : โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2552.
เลขเรียกHD58 ว64
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
48
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการวิเคราะห์ที่ตั้งอุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วนยานยนต์ในประเทศไทย / โดย ภัทรพร คูสินทรัพย์.
ชื่อผู้แต่งภัทรพร คูสินทรัพย์.
พิมพลักษณ์นครปฐม : สาขาวิชาภูมิศาสตร์อุตสาหกรรม ภาควิชาภูมิศาสตร์ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2546.
เลขเรียกHD58 ภ63
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
49
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการวิเคราะห์ปัจจัยที่มีผลกระทบต่ออุตสาหกรรมยานยนต์ในประเทศไทยและประเทศเวียตนาม = Analysis of factors...
ชื่อผู้แต่งอภิรดี ศิริวิทย์ภักดีกุล
พิมพลักษณ์2558
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
50
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการวิเคราะห์ปัจจัยสู่ความสำเร็จของกระบวนการพัฒนาผลิตภัณฑ์ : กรณีศึกษาอุตสาหกรรมยานยนต์ / โดย วชิราว...
ชื่อผู้แต่งวชิราวุธ วันชูพริ้ง, 2526-.
พิมพลักษณ์[ปทุมธานี] : ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2553.
เลขเรียกTS170 ว2ก 2553
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
51
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการวิเคราะห์ปัจจัยเพื่อกำหนดกลยุทธ์ในการสั่งซื้อ : กรณีศึกษาอุตสาหกรรมยานยนต์ / พัฒนพงษ์ แสงหัตถวั...
ชื่อผู้แต่งพัฒนพงษ์ แสงหัตถวัฒนา
พิมพลักษณ์2549.
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
52
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการศึกษาการลดต้นทุนในขั้นตอนการแปะเทปกาว (Masking Tape) สำหรับผลิตภัณฑ์ P42D DOOR ARMREST กรณีศึกษา ...
ชื่อผู้แต่งอัมพร มูฮำหมัด
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ, 2553.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
53
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการศึกษาความต้องการด้านวิศวกรรมของผู้ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ไทยภายใต้ข้อตกลงเขตการค้าเสรีอาเซียน / โดย ...
ชื่อผู้แต่งภัทรเวช ธาราเวชรักษ์
พิมพลักษณ์นครปฐม : สาขาวิชาการจัดการงานวิศวกรรม บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2558.
เลขเรียกTA190 ภ63 2558
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
54
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการศึกษาความต้องการในการพัฒนาศักยภาพของพนักงานระดับปฏิบัติการในศูนย์บริการยานยนต์ในเขตพื้นที่จังหวัด...
ชื่อผู้แต่งกุลทรัพย์ ทองประสิทธิ์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ, 2559.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
55
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการศึกษาคุณสมบัติการใช้งานของพลาสติกชีวภาพสำหรับชิ้นส่วนยานยนต์ / กรวิกา ข่ายทอง = A study of funct...
ชื่อผู้แต่งกรวิกา ข่ายทอง
พิมพลักษณ์2553.
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
56
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการศึกษาปัจจัยเสี่ยงเพื่อกำหนดยุทธศาสตร์ในการจัดซื้อ กรณีศึกษา : อุตสาหกรรมยานยนต์ / พิทยพร พิทยาว...
ชื่อผู้แต่งพิทยพร พิทยาวัฒน์
พิมพลักษณ์2551.
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
57
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการศึกษาปัญหา-อุปสรรคและประโยชน์ที่ได้รับจากการจัดทำระบบ ISO/TS 16949 ของอุตสาหกรรมยานยนต์ [electron...
ชื่อผู้แต่งพรพรรณ คำแดง
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ, 2549.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
58
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการศึกษาปัญหาและความต้องการความช่วยเหลือของอุตสาหกรรมส่งออกยานยนต์ และชิ้นส่วนยานยนต์จากภาวะวิกฤตเศร...
ชื่อผู้แต่งเผ่าพันธุ์ ศิริสวัสดิ์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ, 2554.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
59
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการศึกษารูปแบบการจัดประสบการณ์วิชาชีพ สาขางานยานยนต์ในสถานประกอบการ = A study of format of locomotiv...
ชื่อผู้แต่งวีระ ทองประสิทธิ์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ, 2550.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
60
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการศึกษาวิเคราะห์ศักยภาพการส่งออกของชิ้นส่วนยานยนต์ไทย กรณีศึกษา : ตลาดโลก : รายงานการศึกษา / สถาบ...
ชื่อผู้แต่งสถาบันยานยนต์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สถาบันยานยนต์, 2549.
เลขเรียก338.47629222
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยแม่โจ้

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา