Found: 186  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
31
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนาชุดฝึกอบรมสำหรับพนักงานในอุตสาหกรรมยานยนต์เพื่อแก้ปัญหา การเกิดของเสียจากกระบวนการผลิตชิ้นส่...
ชื่อผู้แต่งสุรพล ชามาตย์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ, 2554.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
32
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนาบุคคลากรสายวิศวกรรมต่อความต้องการของโรงงานอุตสาหกรรมประกอบรถยนต์ ผลิตช้นส่วนยานยนต์ ผลิตช้น...
ชื่อผู้แต่งสุรชัย ธรรมทวีธิกุล
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สถาบันทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ , 2550
เลขเรียกวจ 621.8 ส742ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
33
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะ สำหรับผู้ใช้แรงงานในสถานประกอบการภาคอุตสาหกรรม : กรณ...
ชื่อผู้แต่งวุฒิพล สกลเกียรติ
พิมพลักษณ์2546.
เลขเรียกว 371.3 ว868ก 2546
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
34
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนาสมรรถนะของพนักงานระดับปฏิบัติการในโรงงานชิ้นส่วนยานยนต์ = Staff''s operation competency deve...
ชื่อผู้แต่งโสภิฏา เศรษฐกิจ
พิมพลักษณ์เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2556
เลขเรียกว 629.2 ส863ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
35
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนาสมรรถนะวิศวกรรมย้อนรอยสำหรับบุคลากรในภาคอุตสาหกรรม : กรณีศึกษาอุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วน =...
ชื่อผู้แต่งศักดิ์ชัย ม่วงภาษี
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ, 2559.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
36
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อช่วยลดเวลาในการตัดสินใจควบคุมการผลิต กรณีศึกษา บริษัทในอุตสาหกรรมยานย...
ชื่อผู้แต่งอนัญญา คงชื่นใจ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ, 2557.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
37
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการลดของเสียผลิตภัณฑ์คอยล์เย็นในอุตสาหกรรมยานยนต์โดยการประยุกต์ใช้แนวทางของซิกซ์ ซิกมา (DMAIC) / ปว...
ชื่อผู้แต่งปวีณ์สุดา ปานอำไพ
พิมพลักษณ์2553.
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
38
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการลดความผันแปรของขนาดหน้ากว้างของเทปโฟมอะคริลิคในกระบวนการตัดโดยใช้แนวคิดซิกซ์ ซิกมา / ปาริชาติ บุ...
ชื่อผู้แต่งปาริชาติ บุญเกลี้ยง
พิมพลักษณ์2552.
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
39
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการลดความสูญเปล่าในกระบวนการตัดปาดผิวของชิ้นส่วนยานยนต์ [electronic resource] = The wastes reduction...
ชื่อผู้แต่งนาถยา โนงระฆัง
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ, 2558.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
40
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการลดเวลาในกระบวนการตรวจสอบโดยการออกแบบโปรแกรมจัดการฐานข้อมูล และออกแบบเครื่องมือ ช่วยตรวจวัดชิ้นงาน...
ชื่อผู้แต่งณัฐริกา มาดกาด
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ, 2560.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
41
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการลดเวลาในฝ่ายจัดเก็บวัตถุดิบและฝ่ายผลิตของโรงงานผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ = Time reduction in storage an...
ชื่อผู้แต่งมนตรี แพทยารักษ์
พิมพลักษณ์เชียงใหม่ : ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2557
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
42
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการวิเคราะห์การทดแทนแม่พิมพ์ฉีดพลาสติกในอุตสาหกรรมยานยนต์ / ธนศักดิ์ สุวรรณบูล = Injection mold rep...
ชื่อผู้แต่งธนศักดิ์ สุวรรณบูล
พิมพลักษณ์2555.
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
43
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการวิเคราะห์ข้อมูลและการพยากรณ์เพื่อสนับสนุนการตัดสินใจในธุรกิจยานยนต์ [electronic resource] = Data ...
ชื่อผู้แต่งธรรมสรณ์ นูมหันต์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ, 2558.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
44
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการวิเคราะห์ความคุ้มค่าของโครงการปรับปรุงกระบวนการขนส่งชิ้นส่วนรอการผลิตในสายการผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ ...
ชื่อผู้แต่งไวกูณฐ์ โอมพรนุวัฒน์
พิมพลักษณ์2555.
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
45
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการวิเคราะห์ความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรมยานยนต์ไทย = An analysis of capability on competitiv...
ชื่อผู้แต่งชาญชัย เจริญทองกุล, 2509-
พิมพลักษณ์2547.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา