Found: 118  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
16
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการศึกษาแนวทางในการพัฒนาระบบเครือข่ายแหล่งทรัพยากรการเรียนรู้สำหรับสถาบันอุดมศึกษาเอกชน = A study o...
ชื่อผู้แต่งรัตนาภรณ์ ประวัติวัชรา, 2503-
พิมพลักษณ์2539.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
17
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการใช้บริการห้องสมุดและการเขียนรายงานการค้นคว้า / สุทธิลักษณ์ อำพันวงศ์.
ชื่อผู้แต่งสุทธิลักษณ์ อำพันวงศ์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ไทยวัฒนาพานิช, 2528.
เลขเรียก025.58 ส776ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
18
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการใช้หนังสืออนุสรณ์งานศพในกลุ่มนักวิชาการประวัติศาสตร์ ในมหาวิทยาลัยของรัฐ / สุดารัตน์ รัตนราช = T...
ชื่อผู้แต่งสุดารัตน์ รัตนราช, 2512.
พิมพลักษณ์2542.
เลขเรียกZ279 .ส74 2542
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
19
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกาลแก้ว / สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ.
ชื่อผู้แต่งมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ. สำนักหอสมุดกลาง.
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ] : มหาวิทยาลัย, 2532.
เลขเรียกZ662 ก64
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
20
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องครองใจคน หลากเหตุผลที่คนไทยรักในหลวง / อมิตา อริยอัชฌา [text]
ชื่อผู้แต่งอมิตา อริยอัชฌา
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ธนาเพรส, 2559.
เลขเรียกPL4209.5.ภ7 อ299 2559,923.1593 อ291ค
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
..more
21
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องความคิดเห็นของหัวหน้างานโสตทัศนศึกษาหัวหน้างานห้องสมุด และผู้บริหารที่มีต่อการจัดห้องสมุดสื่อโรงเรีย...
ชื่อผู้แต่งอุษา ตามประวัติ
พิมพลักษณ์2534.
เลขเรียกZ675.S3 อ864ค 2534,วจ 371.33 อ75ค
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยนเรศวร
23
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคุณหญิงบุญนาก สิงหบุรานุรักษ์ (บูรณสมภพ).
พิมพลักษณ์[ม.ป.ท. : ม.ป.พ., 2545].
เลขเรียกM1824.ท9ภ67 ค75
ห้องสมุดศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
24
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคู่มือมนุษยนิยมในวรรณกรรมไทยเรื่องสั้นรางวัลซีไรต์ / พระมหาอำนาจ พลปญฺโญ (สวัสดี)
ชื่อผู้แต่งพระมหาอำนาจ พลปญฺโญ
พิมพลักษณ์นนทบุรี : วารา พับลิชชิ่ง, 2558
เลขเรียกPL4209.อ634 พ358 2558,895.91309 พ17116ค
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
..more
25
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องจดหมายเหตุ : การจัดและบริการ / โดย ชลทิชา สุทธินิรันดร์กุล
ชื่อผู้แต่งชลทิชา สุทธินิรันดร์กุล
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ] : ภาวิชาบรรณารักษศาสตร์ ณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2524.
เลขเรียกZ688.A68 ช222,025.1714 ช224จ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
26
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องจักรยานกระป๋องคนจน เจ้าฟ้าแห่งสยาม / ยอดมาลา มาลา ; อาร์ม นพคุณ, เรียบเรียง
ชื่อผู้แต่งยอดมาลา มาลา
พิมพลักษณ์ชลบุรี : สุภัชนิญค์, 2559.
เลขเรียกDS586 ย175จ,923.1593 ภ74จ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
มหาวิทยาลัยนครพนม
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
..more
27
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องจากห้องสมุดสู่สำนักวิทยบริการ / สุวนัช ศรีสง่า.
ชื่อผู้แต่งสุวนัช ศรีสง่า.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักวิทยบริการสวนสุนันทา สถาบันราชภัฏสวนสุนันทา, 2542.
เลขเรียกอ027.7593 ส47จ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
28
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องจากห้องสมุดสู่สำนักวิทยบริการ : สุวนัช ศรีสง่า, ค้นคว้าและเรียบเรียง ; สำนักวิทยบริการสวนสุนันทา ...
ชื่อผู้แต่งสุวนัช ศรีสง่า
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ สถาบันราชภัฏสวนสุนันทา 2542.
เลขเรียก027.7 ส47จ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
29
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องจากห้องสมุดสู่สำนักวิทยบริการ : สังเขปประวัติและผลงานในรอบปี / สำนักวิทยบริการ สถาบันราชภัฏสวนสุนันท...
ชื่อผู้แต่งสถาบันราชภัฏสวนสุนันทา. สำนักวิทยบริการ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สถาบัน, 2542.
เลขเรียก027.7593 ส758จ 2542
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
30
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องชวน "อ่าน" ชวน "คิด" พินิจวรรณกรรมร่วมสมัย / รื่นฤทัย สัจจพันธุ์
ชื่อผู้แต่งรื่นฤทัย สัจจพันธุ์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สถาพรบุ๊คส์, 2559.
เลขเรียกPL4202 ร556,809 ร556ช
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
มหาวิทยาลัยนครพนม
มหาวิทยาลัยนเรศวร
..more

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา