Found: 147  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
106
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรายงานการสำรวจการอ่านหนังสือพิมพ์ / สำนักงานสถิติแห่งชาติ.
ชื่อผู้แต่งสำนักงานสถิติแห่งชาติ.
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ] : สำนักงาน, 2530.
เลขเรียก028.8 ส691 ร2530
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
107
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรายงานการสำรวจการอ่านหนังสือพิมพ์ พ.ศ. 25-- = The newspaper reading survey 19-- / สำนักงานสถิติแห่...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานสถิติแห่งชาติ สำนักนายกรัฐมนตรี, [25--]-
เลขเรียกPN5499 . T5 ร6
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
108
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรายงานการสำรวจการอ่านหนังสือพิมพ์ พ.ศ. 2532 = Report of the newspaper reading survey 1989 / กองคลัง...
ชื่อผู้แต่งสำนักงานสถิติแห่งชาติ. กองคลังข้อมูลและสนเทศสถิติ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงาน, 2535.
เลขเรียก001.5430212 ส184ร 2532
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยแม่โจ้
109
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรายงานการสำรวจการอ่านหนังสือพิมพ์ พ.ศ. 2538 / สำนักงานสถิติแห่งชาติ.
ชื่อผู้แต่งสำนักงานสถิติแห่งชาติ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานสถิติแห่งชาติ, 2539.
เลขเรียก028.8 ส691ร 2538
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
110
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรายงานการสำรวจการอ่านหนังสือพิมพ์ พ.ศ.25 / สำนักงานสถิติแห่งชาติ สำนักนายกรัฐมนตรี.
ชื่อผู้แต่งสำนักงานสถิติแห่งชาติ.
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ] : โรงพิมพ์คุรุสภา, 2527-2538.
เลขเรียกPN5449.ท9 ส65
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
111
image
ประเภทสื่อ Visual
ชื่อเรื่องรายงานการสำรวจสื่อมวลชน (หนังสือพิมพ์) พ.ศ. 2546 [CD-ROM] / สำนักงานสถิติแห่งชาติ
ชื่อผู้แต่งสำนักงานสถิติแห่งชาติ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานสถิติแห่งชาติ สำนักนายกรัฐมนตรี, 2546
เลขเรียกPN5449.T5 ร451 2546
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
112
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรายงานผลการวิจัย พฤติกรรมการรับข่าวสารหนังสือพิมพ์ ของชาวชนบทไทย [The behavioral of rural Thai in ge...
ชื่อผู้แต่งวานิช พลูวังกาญจน์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2525.
เลขเรียกPN5449 . T5 ว6
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
113
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรายงานผลการวิจัยเรื่องหนังสืออ่านสำหรับเยาวชน / โดยนิศา ชูโต ... [และคนอื่นๆ].
ชื่อผู้แต่งนิศา ชูโต.
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ] : สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมและประสานงานเยาวชนแห่งชาติ, [253-].
เลขเรียกPL4153 น687,วจ 028.1 น687ร
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
114
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรายงานผลเบื้องต้นการสำรวจพฤติกรรมการอ่านหนังสือของประชากร พ.ศ... สำนักงานสถิติแห่งชาติ. [text]
ชื่อผู้แต่งสำนักงานสถิติแห่งชาติ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ สำนักงานสถิติแห่งชาติ 2548-
เลขเรียก028 ส215ร
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
115
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรายงานวิจัยเรื่อง การเปิดรับข่าวสารจากสื่อมวลชนและความคิดเห็นของประชาชนต่อบทบาทในการพัฒนาสังคมของหนั...
ชื่อผู้แต่งสุวารีย์ วงศ์วัฒนา
พิมพลักษณ์พิษณุโลก : ภาควิชาสื่อสารการประชาสัมพันธ์ สถาบันราชภัฏพิบูลสงคราม, 2539.
เลขเรียกPN4784.C77 ส877ร 2539
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร
116
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องลักษณะนิสัยการอ่านของครู / นิศา ชูโต
ชื่อผู้แต่งนิศา ชูโต
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ภาควิชาวิจัยการศึกษา คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2534.
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
117
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องวิธีการอ่านหนังสือพิมพ์ภาษาอังกฤษให้เข้าใจ / Terry Fredrickson
ชื่อผู้แต่งเฟรดริคสัน, เทอร์รี.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : [ม.ป.พ.] , 2523.
เลขเรียก428 a 759 ว 2523
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยทักษิณ
118
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องวิธีการอ่านหนังสือพิมพ์ภาษาอังกฤษให้เข้าใจ = English by newspaper / Terry Fredrickson and Paul We...
ชื่อผู้แต่งเฟรดริกสัน, เทอรี่.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โพสต์บุ๊กส์, 2541.
เลขเรียกPE1127.H4 ฟ619 2541,428 ฟ57ว
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
119
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องวิธีการอ่านหนังสือพิมพ์ภาษาอังกฤษให้เข้าใจ = English by Newspaper / เทอร์รี่ เฟรทริกค์สัน และ พอล ...
ชื่อผู้แต่งเฟรทริกสัน, เทอร์รี่.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โฟซ์ท บุ๊คส์, 2539.
เลขเรียก428 ฟ852ว
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
120
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องวิธีการอ่านหนังสือพิมพ์ภาษาอังกฤษให้เข้าใจ = English by newspaper / by Terry Fredrickson, Paul Wed...
ชื่อผู้แต่งเฟรเดอริคสัน, เทอรี่
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : Allied newspaper, ค.ศ. 1984 [2527]
เลขเรียกPE1130.S5 ฟ621
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา