Found: 147  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
61
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องความสนใจเนื้อหาหนังสือพิมพ์รายวันของผู้อ่านในหมู่บ้าน จังหวัดพะเยา / มาลัยวัลย์ ภัสสรโยธิน = Phayao...
ชื่อผู้แต่งมาลัยวัลย์ ภัสสรโยธิน, 2493-
พิมพลักษณ์2528.
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
62
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมการอ่านหนังสือพิมพ์กับการปฏิบัติงานด้านการสอบสวนของรองสารวัตรสอบสวน สังกั...
ชื่อผู้แต่งสยาม นาคเจริญ.
พิมพลักษณ์2541.
เลขเรียก070 ส319ค
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
63
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมการอ่านหนังสือพิมพ์ประเภทกีฬา กับการเล่นพนันฟุตบอลของนักศึกษาชายระดับอุดม...
ชื่อผู้แต่งนภาวรรณ อาชาเพ็ชร
พิมพลักษณ์เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยแม่โจ้, 2547.
เลขเรียก302.232 น199ค
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยแม่โจ้
64
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมการอ่านหนังสือพิมพ์รายวัน กับการนำเอาเนื้อหาสาระของหนังสือพิมพ์มาใช้ เพื่...
ชื่อผู้แต่งบุญส่ง แก้วรากมุข, 2499-
พิมพลักษณ์2537.
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
65
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องความเข้าใจและความคิดเห็นของผู้อ่านหนังสือพิมพ์เกี่ยวกับคำทับศัพท์ภาษาอังกฤษ / ปริญญานิพนธ์ ของ นิภา...
ชื่อผู้แต่งนิภา คร้ามวงษ์
พิมพลักษณ์2522.
เลขเรียกPE1121 น622ค 2522,วจ 423 น74ค
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยบูรพา
66
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคุณก็อ่านบางกอกโพสต์ได้ / Terry L. Fredrickson ; สุนีย์ แคนยุกต์ แปล.
ชื่อผู้แต่งFredrickson, Terry L.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โพสต์บุ๊กส์, 2552.
เลขเรียกPE1130.T5 ฟ7ค 2552
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
67
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคุณก็อ่านบางกอกโพสต์ได้ = You can read the Bangkok Post/ สุนีย์ แคนยุกต์ แปล.
ชื่อผู้แต่งFredrickson, Terry L.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โพสต์บุ๊กส์, 2554.
เลขเรียกPE1130.T5 ฟ74 2554,428 ฟ57ค
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
68
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคุณก็อ่านบางกอกโพสต์ได้ = You can read the Bangkok Post/ สุนีย์ แคนยุกต์ แปล.
ชื่อผู้แต่งFredrickson, Terry L.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โพสต์บุ๊กส์, 2551.
เลขเรียกPE1130.T5 ฟ74 2551
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
69
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคุณก็อ่านบางกอกโพสต์ได้ = You can read the Bangkok Post / Terry L. Fredrickson ; สุนีย์ แคนยุกต์, แ...
ชื่อผู้แต่งเฟรดดิกสัน, เทอรี แอล.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โพสต์บุกส์, 2553.
เลขเรียกPE1127.N4 ฟ619 2553,428 ฟ619ค
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
70
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคุณก็อ่านบางกอกโพสต์ได้ = You Can Read the Bangkok Post / แทร์รี่ แอล. เฟรเดอริคสัน ; สุนีย์ แคนยุก...
ชื่อผู้แต่งเฟรเดอริคสัน, แทร์รี่ แอล.
พิมพลักษณ์กรุงเทพมหานคร : โพสต์ พับลิชชิง, 2552.
เลขเรียกPE1130.T45 ฟ619ค 2552,418.4 ฟ57ค 2552
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(ปัตตานี)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
..more
71
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคุณก็อ่านบางกอกโพสต์ได้ = You can read the Bangkok Post / Terry L. Fredrickson ; สุนีย์ แคนยุกต์ แปล...
ชื่อผู้แต่งเฟรดริคสัน, เทอร์รี่ แอล.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โพสต์บุ๊กส์, 2554.
เลขเรียกPE1127.N4 ฟ619 2554/6
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
72
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคู่มือเรียนภาษาอังกฤษจากหนังสือพิมพ์ : News readers enhancing your English studies through the use ...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ศูนย์หนังสือ ที.จี.อาร์.อี., 2541.
เลขเรียกPE1121 ค695น 2541,428.6 ส44ค
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
..more
73
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคู่มือเรียนภาษาอังกฤษจากหนังสือพิมพ์ = News readers.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ศูนย์หนังสือ ที.จี.อาร์.อี, 2532.
เลขเรียกLB1632 ค695 2532
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
74
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคู่มือเรียนภาษาอังกฤษจากหนังสือพิมพ์ = News readers / สถาบัน ที.จี.อาร์.อี
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สถาบัน, [2530-2536?]
เลขเรียกPE1121 ค695
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร
75
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคู่มือเรียนภาษาอังกฤษจากหนังสือพิมพ์ = News Readers.
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ] : ที.จี.อาร์.อี., 2532
เลขเรียก420.7 ศ415ค
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา