Found: 147  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
31
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการสำรวจความสนใจในการอ่านหนังสือพิมพ์รายวันของนักศึกษามหาวิทยาลัยศิลปากร ณ พระราชวังสนามจันทร์ ปี 25...
ชื่อผู้แต่งวันดี ธรรมวีระพงษ์.
พิมพลักษณ์นครปฐม : ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2518.
เลขเรียกPN5449.ท9 ว61
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
33
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการอ่านข่าวจากหนังสือพิมพ์และหนังสือพิมพ์ออนไลน์ : ศึกษาเปรียบเทียบปริมาณข้อมูลที่ได้อ่านความจำ และ...
ชื่อผู้แต่งมณทิรา อินคชสาร, 2515-
พิมพลักษณ์2539.
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
34
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการอ่านหนังสือพิมพ์ = Newpaper reading / วิวัฒน์ ใจเที่ยง
ชื่อผู้แต่งวิวัฒน์ ใจเที่ยง.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โอเดียนสโตร์, 2537
เลขเรียก070.172 ว742ก 2539
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
35
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการอ่านหนังสือพิมพ์จีน : คู่มือเทียบอักษรจีนตัวเก่ากับตัวใหม่ = Chinese newspaper reading : a hand ...
ชื่อผู้แต่งเสาวภาคย์ วรลัคนากุล
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ] : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยรามคำแหง, 2544.
เลขเรียกPL1117.5.N4 ส943ค 2544
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
36
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการอ่านหนังสือพิมพ์จีน : คู่มือเทียบอักษรจีนตัวเก่ากับตัวใหม่ = Chinese newspaper reading : a hand ...
ชื่อผู้แต่งเสาวภาคย์ วรลัคนากุล.
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ] : ภาควิชาภาษาไทยและภาษาตะวันตก คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง, 2547.
เลขเรียกPL1117.5.N4 ส943(1) 2547
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
37
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการอ่านหนังสือพิมพ์จีน = Chinese newspaper reading / เสาวภาคย์ วรลัคนากุล, จ้าว โส่ว ฮุย
ชื่อผู้แต่งเสาวภาคย์วรลัคนากุล
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ] : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยรามคำแหง, 2546.
เลขเรียกPL1117.5.N4 ส943 2546
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
38
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการอ่านหนังสือพิมพ์จีน = Chinese newspaper reading : CHI 3107 (CN 344) / เสาวภาคย์ วรลัคนากุล.
ชื่อผู้แต่งเสาวภาคย์ วรลัคนากุล.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยรามคำแหง, 2557.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยรามคำแหง
39
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการอ่านหนังสือพิมพ์จีน = Chinese newspaper reading : CN 344 (334) / เสาวภาคย์ วรลัคนากุล.
ชื่อผู้แต่งเสาวภาคย์ วรลัคนากุล.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยรามคำแหง, 2552.
เลขเรียกPL1117.5.N4 ส943 2552
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยรามคำแหง
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
40
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการอ่านหนังสือพิมพ์จีน = Chinese newspaper reading / เสาวภาคย์ วรลัคนากุล.
ชื่อผู้แต่งเสาวภาคย์ วรลัคนากุล.
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ] : ภาควิชาภาษาไทยและภาษาตะวันตก คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง, 2559.
เลขเรียก495.181 ส943ก 2559 22
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
41
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการอ่านหนังสือพิมพ์ภาษาไทย / จันทร์สุดา ไชยประเสริฐ.
ชื่อผู้แต่งจันทร์สุดา ไชยประเสริฐ.
พิมพลักษณ์สมุทรปราการ : โครงการสำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ, 2555.
เลขเรียกPN4748.T5 จ278 2555
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
42
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการอ่านเพื่อชีวิต = Reading for life / มัทนา นาคะบุตร. [text]
ชื่อผู้แต่งมัทนา นาคะบุตร.
พิมพลักษณ์นครปฐม : สถาบันราชภัฏนครปฐม, 2542.
เลขเรียก418.4 ม114ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
43
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการอ่านเพื่อชีวิต = Reading for life / ดนยา วงศ์ธนะชัย
ชื่อผู้แต่งดนยา วงศ์ธนะชัย
พิมพลักษณ์[พิษณุโลก] : โปรแกรมวิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สถาบันราชภัฏพิบูลสงคราม, 2542.
เลขเรียกPL4163 ด122,028 ด122ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยบูรพา
..more
44
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการเปรียบเทียบความสามารถในการอ่าน อย่างมีวิจารณญาณของชาวบ้าน ในหมู่บ้านที่มีและไม่มีที่อ่านหนังสือพิ...
ชื่อผู้แต่งประสิทธิ์ ฤทธาภิรมย์
พิมพลักษณ์2522.
เลขเรียก028.135 ป 462 ก 2522
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
45
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการเปิดรับหนังสือพิมพ์และโลกทัศน์ต่อตนเองและสังคม / ยุติ ปิ่นวิเศษ = Newspaper exposure and world v...
ชื่อผู้แต่งยุติ ปิ่นวิเศษ, 2517-
พิมพลักษณ์2544.
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา