Found: 147  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
16
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการศึกษาการอ่านหนังสือพิมพ์รายวันภาษาไทย ของนักศึกษาวิทยาลัยครูจันทรเกษม / สุชีลา เตชาภิวัฒน์พันธุ์...
ชื่อผู้แต่งสุชีลา เตชาภิวัฒน์พันธุ์
พิมพลักษณ์2524.
เลขเรียกวจ 025.155 ส72ก
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
17
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการศึกษาความคิดเห็นของผู้อ่านที่มีต่อหนังสือพิมพ์ = A study of readers'' opinion towards newspapers...
ชื่อผู้แต่งจันทนา ทองประยูร.
พิมพลักษณ์นนทบุรี : มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2537.
เลขเรียกPN5449 T5 จ63 2537
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
18
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการศึกษาความพึงพอใจของผู้อ่านหนังสือพิมพ์ไทยรัฐในเขตตำบลบ่อปลาทอง อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา / ...
ชื่อผู้แต่งกาญจนา เจตนาดี.
พิมพลักษณ์เพชรบุรี : สาขาวิชาการจัดการธุรกิจทั่วไป คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2549.
เลขเรียกPN5449.ท9 ก62
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
19
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการศึกษาความสนใจของนิสิตมหาวิทยาลัยในพระนครต่อเรื่องต่าง ๆ ในหนังสือพิมพ์รายวัน / นพพร ปริปุณณะ = A...
ชื่อผู้แต่งนพพร ปริปุณณะ
พิมพลักษณ์2509.
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
20
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการศึกษาความสนใจต่อหนังสือพิมพ์รายวันภาษาไทยของนักศึกษามหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร...
ชื่อผู้แต่งรัตนา ชัยขจรภัทร์.
พิมพลักษณ์[นครปฐม] : ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2525.
เลขเรียกPN5449.ท9 ร6
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
21
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการศึกษาความสนใจในการอ่านหนังสือพิมพ์รายวัน นิตยสาร และวารสาร ของนักเรียนวิทยาลัยครูเทพสตรี ปีการศึก...
ชื่อผู้แต่งประทีป พฤกษากิจ
พิมพลักษณ์2515.
เลขเรียก028 ป 247 ก 2515
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยทักษิณ
22
image
ประเภทสื่อ Mixed
ชื่อเรื่องการศึกษาความสนใจในการอ่านหนังสือพิมพ์รายวันภาษาไทยของนักศึกษามหาวิทยาลัยรามคำแหง / จริยา สงวนจิตร แ...
ชื่อผู้แต่งจริยา สงวนจิตร.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยรามคำแหง, 2534
เลขเรียก028.9 จ167ร
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
23
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการศึกษาความสนใจในการอ่านหนังสือพิมพ์รายวันภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ของนิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย / นริ...
ชื่อผู้แต่งนรินทร์ บุญชู
พิมพลักษณ์2520.
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
24
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการศึกษาพฤติกรรมการอ่านหนังสือพิมพ์ของนักศึกษาภาคสมทบ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม / วิชัย ใจหมั่น.....
ชื่อผู้แต่งวิชัย ใจหมั่น.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม, 2550.
เลขเรียกวจ 028.55 ว539ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
25
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการศึกษาพฤติกรรมผู้อ่านหนังสือพิมพ์รายวันภาษาอังกฤษในเขตกรุงเทพมหานคร / ประภา ชาญอนุเดช.
ชื่อผู้แต่งประภา ชาญอนุเดช, 2490-
พิมพลักษณ์2545.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
26
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการศึกษาสภาพการดำเนินงานและผลสัมฤทธิ์ของการจัดที่อ่านหนังสือพิมพ์ประจำหมูบ้านในเขตศึกษา 11 พ.ศ. 2520...
พิมพลักษณ์อุบลราชธานี : ศูนย์, 2522.
เลขเรียกPN4784.T364 ศ615 2520
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
28
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการศึกษาเปรียบเทียบระดับความยากง่ายต่อการอ่านของหนังสือพิมพ์บางกอกโพสต์และเดอะเนชั่น / กิตติพงษ์ ทว...
ชื่อผู้แต่งกิตติพงษ์ ทวีวงษ์, 2508-
พิมพลักษณ์2538.
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
29
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการศึกษาเรื่องนิสัยการอ่าน รสนิยม และความสนใจในเรื่องราวต่าง ๆ ในหนังสือพิมพ์รายวัน นิตยสารและวารสาร...
ชื่อผู้แต่งประสิทธิ์ กาพย์กลอน
พิมพลักษณ์2513.
เลขเรียก028 ป 462 ก 2513
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
30
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการสำรวจการใช้หนังสือพิมพ์ในการสอนกลุ่มสร้างเสริม ประสบการณ์ชีวิต ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ของครูในโรงเ...
ชื่อผู้แต่งวราภรณ์ ศานติธรรม
พิมพลักษณ์2533.
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา