Found: 218  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
121
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องพฤติกรรมการบริโภคอาหารเพื่อสุขภาพเชิงสัญญะ = Behavior of consumption of sign of healthy food / ปวรล...
ชื่อผู้แต่งปวรลักษณ์ จิรพงศอนันต์
พิมพลักษณ์เชียงใหม่ : บัณทิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2556
เลขเรียกว 658.8342 ป177พ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
122
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องพฤติกรรมการรังแกบนโลกไซเบอร์ของวัยรุ่น / ฤทัยชนนี สิทธิชัย.
ชื่อผู้แต่งฤทัยชนนี สิทธิชัย.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2562 [2019]
เลขเรียกHV6773.15.ข4 ฤ364 2562,302.231 ฤ176พ 2562
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
..more
123
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องพฤติกรรมการรับสื่อสังคมออนไลน์ที่ใช้ในการเลือกสถานศึกษาระดับอุดมศึกษาของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ...
ชื่อผู้แต่งกานดา สังขวารี
พิมพลักษณ์เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2556
เลขเรียกว/ภน 658.8342 ก254พ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
124
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องพฤติกรรมการสื่อสารเพื่อการเรียนรู้ร่วมกันเป็นทีมผ่านระบบแลกเปลี่ยนเรียนรู้บนเครือข่ายอินเทอร์เน็ตตาม...
ชื่อผู้แต่งกชพร ดีการกล.
พิมพลักษณ์นครปฐม : สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2557.
เลขเรียกLB1028.3 ก23 2557
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
125
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องพฤติกรรมการเลือกซื้อสินค้าแบบบอกต่อบนสื่อสังคมออนไลน์ / โดย ยุพิณดา ครูวิวัฒนานนท์
ชื่อผู้แต่งยุพิณดา ครูวิวัฒนานนท์
พิมพลักษณ์เพชรบุรี : สาขาวิชาการประกอบการ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2559.
เลขเรียกHD30.4 ย73 2559
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
126
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องพฤติกรรมการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์ของครูอาจารย์ เพื่อส่งเสริมการเรียนการสอนในจังหวัดภูเก็ต : รายงาน...
ชื่อผู้แต่งวัชราวดี นิรุติธรรมธรา.
พิมพลักษณ์ภูเก็ต : มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต , 2559.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
127
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องพฤติกรรมการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์ของนักเรียนนักศึกษาในจังหวัดภูเก็ต : รายงานการวิจัย / ดวงรัตน์ โก...
ชื่อผู้แต่งดวงรัตน์ โกยกิจเจริญ.
พิมพลักษณ์ภูเก็ต : มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต, 2557.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
128
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องพฤติกรรมการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์ของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้นในจังหวัดภูเก็ต : รายงานการวิจัย / สมช...
ชื่อผู้แต่งสมชาย ไชยโคต.
พิมพลักษณ์ภูเก็ต : มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต, 2558.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
129
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องพฤติกรรมการใช้แอพพลิเคชั่นไลน์กับการรับรู้ตนเองและการสร้างความสัมพันธ์กับผู้อื่นของผู้สูงอายุไทย / ...
ชื่อผู้แต่งจุฑารัตน์ ประเสริฐ
พิมพลักษณ์2557.
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
130
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องพฤติกรรมของผู้หญิงในอำเภอเมืองเชียงใหม่ต่อการเปิดรับการสื่อสารการตลาดผ่านสื่อสังคมออนไลน์ = Behavior...
ชื่อผู้แต่งมทนา วิบูลยเสข
พิมพลักษณ์เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2556
เลขเรียกว/ภน 658.8342 ม145พ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
131
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องพฤติกรรมและความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวนานาชาติต่อสื่อออนไลน์การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย / อานนท์ หวั...
ชื่อผู้แต่งอานนท์ หวังสว่างกุล
พิมพลักษณ์2557.
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
132
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องพฤติกรรมและความพึงพอใจในการใช้โซเชียลมีเดียของนักศึกษาปริญญาตรี คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ...
ชื่อผู้แต่งปภัสรา ปัญญาฟู
พิมพลักษณ์เชียงใหม่ : คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2558
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
134
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องมาเล่นกันเถอะ มาเล่นกันเถอะ / รวบรวมโดย พลรินดา
ชื่อผู้แต่งพลรินดา
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : อนิเมท, 2556.
เลขเรียกHM742 พ442ม 2556,004.678 พ44ม
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
135
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องยุคแห่งเฟซบุค / คลาร่า ชีห์ ; ณัฐพัดชา, สโรชิน ชีวิตตานนท์, ชวลีน บุญกลิ่นขจร, แปล
ชื่อผู้แต่งชีห์, คลาร่า
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ประพันธ์สาส์น, 2553.
เลขเรียกHF5415.1265 ช589ย 2553,004.693 ช589ย
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยแม่โจ้
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
..more

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา