Found: 287  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
121
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องความสำคัญของกระดานสนทนาออนไลน์ด้านความงามต่อกระบวนการตัดสินใจซื้อเครื่องสำอางของผู้บริโภค = Importan...
ชื่อผู้แต่งดวงหทัย กอหลวง
พิมพลักษณ์เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2555
เลขเรียกว 658.8342 ด172ค
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
122
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องความเป็นผู้นำทางความคิดของบล็อกเกอร์ด้านความงามกับการรับรู้ ทัศนคติ และ การตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์ด้าน...
ชื่อผู้แต่งอารีรัตน์ สุรอมรรัตน์
พิมพลักษณ์2555.
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
124
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคำ Hit ติด Face / หญิงกวาง-นางร้าย, รวบรวม-เรียบเรียง
ชื่อผู้แต่งหญิงกวาง-นางร้าย
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ทีบีเค มีเดีย, 2555.
เลขเรียกPN6095.ท9 ห27 2555,808.882 ห125ค
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยศิลปากร
125
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคำฮิตติดเฟส / ลอร์ด ออฟ เฟซ,บรรณาธิการ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ ไทยควอลิตี้บุ๊คส์ 2557
เลขเรียกพ ค396 2557
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตนครราชสีมา
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
126
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคุณลักษณะและการสร้างบทบาทของยูทูบเบอร์ที่มีชื่อเสียงบนสื่อวิดีโอออนไลน์ยูทูบ กรณีศึกษา : เกมแคสเตอร์...
ชื่อผู้แต่งชนิษฐา สกลปิยะวงศ์
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ] : คณะ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2557.
ห้องสมุดสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
127
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องจัดไป Like Ment Share Facebook + Instagram / ธันยพัฒน์ วงศ์รัตน์.
ชื่อผู้แต่งธันยพัฒน์ วงศ์รัตน์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สวัสดี ไอที, 2555.
เลขเรียกTK 5105.886 ธ469จ 2555,006.754 ธ469จ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตนครราชสีมา
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
..more
128
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องตำราสื่อใหม่ในงานนิเทศศาสตร์ / มาริษา สุจิตวนิช
ชื่อผู้แต่งมาริษา สุจิตวนิช.
พิมพลักษณ์นครปฐม : สาขาวิชานิเทศศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม, 2562
เลขเรียก302.23 ม475ต 2562
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
129
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องติดอาวุธให้แบรนด์ พุ่งแรงในโลกดิจิทัล / ณัฐวีร์ ตันติสัจจธรรม
ชื่อผู้แต่งณัฐวีร์ ตันติสัจจธรรม, ผู้แต่ง
เลขเรียก658.872 ณ359ต 2560
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
130
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องติดอาวุธให้แบรนด์ พุ่งแรงในโลกดิจิทัล ณัฐวีร์ ตันติสัจธรรม Text
ชื่อผู้แต่งณัฐวีร์ ตันติสัจธรรม
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : อมรินทร์ฮาวทู, 2560
เลขเรียกHD 69.B7 ณ113 2560,658.872 ณ359ต 2560
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
..more
131
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องต่อกรกับวายร้ายตัวน้อยด้วยกลยุทธ์ทางจิตวิทยา / หวางหง : ผู้เขียน ; ผู้แปล : สุธิมา กฤตย์ธนวัตร ; บร...
ชื่อผู้แต่งหวางหง
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : วารา พับลิชชิ่ง, 2560
เลขเรียกTP156.F65 บ783 2560,155.4 ห364ต
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยนครพนม
มหาวิทยาลัยบูรพา
..more
132
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องทฤษฏีและพฤติกรรมการสื่อสาร = Communication theories and behavior / สาขาวิชานิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุ...
ชื่อผู้แต่งมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชานิเทศศาสตร์
พิมพลักษณ์นนทบุรี : มหาวิทยาลัย, 2555
เลขเรียก302.2 ส481ท 2555
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
133
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องทัศนคติ พฤติกรรมการเปิดรับและความพึงพอใจของผู้ชมละครซีรีส์ช่อง GMM25 ผ่านสื่อยูทูบ = Attitude exposu...
ชื่อผู้แต่งอาสภา รัตนมุ่งเมฆา.
พิมพลักษณ์2558.
ห้องสมุดสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
134
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องทำตลาดบน--facebook ฉบับประยุกต์ใช้แอพพลิเคชั่น / อรภัค สุวรรณภักดี.
ชื่อผู้แต่งอรภัค สุวรรณภักดี.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : Dream \& Passion, 2553.
เลขเรียกHF5415.1265 .อ337 2553,658.872 อ44ท
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
..more
135
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องทำเงินกับ YouTube ผมทำได้ คุณก็ทำได้ / ธัญธัช นันท์ชนก, เขียน ; วีรวุฒิ หาญสมบัติ, บรรณาธิการ
ชื่อผู้แต่งธัญธัช นันท์ชนก
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : วิตติ้กรุ๊ป, 2558
เลขเรียกHF5415.126 ธ468,658.872 ธ451ท 2558
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
..more

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา