Found: 220  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
106
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องบทบาทเครือข่ายสังคมออนไลน์ในการพัฒนาความสัมพันธ์แบบโรแมนติก / สีตลา ชาญวิเศษ = ROLES OF ONLINE SOCI...
ชื่อผู้แต่งสีตลา ชาญวิเศษ
พิมพลักษณ์2557.
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
107
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องบันทึก (ไม่) ลับ ฉบับเจ้าหญิงไอที = The IT princess diaries / by ซี ฉัตรปวีณ์ ตรีชัชวาลวงศ์
ชื่อผู้แต่งฉัตรปวีณ์ ตรีชัชวาลวงศ์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สยามอินเตอร์บุ๊คส์, 2555
เลขเรียก302 ฉ114บ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
108
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องประชากรและสังคม 2558 : ความหลากหลายทางประชากรและสังคมในประเทศไทย ณ ปี 2558 = Population and social ...
พิมพลักษณ์นครปฐม : สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล, 2558
เลขเรียกHB886 ม5 no. 447 2558,304.6 ป1711
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยมหิดล
109
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องประทุษวาจากับโลกออนไลน์ / พิรงรอง รามสูต
ชื่อผู้แต่งพิรงรอง รามสูต
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ศูนย์หนังสือจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2558.
เลขเรียกHM851 .พ64 2558,004.67 พ74ป
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
110
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องปัจจัยที่ส่งผลต่อการเลือกใช้สื่อสังคมออนไลน์ ของบุคลากรมหาวิทยาลัยบูรพา : รายงานการวิจัย = Factors a...
ชื่อผู้แต่งธนะวัฒน์ วรรณประภา.
พิมพลักษณ์ชลบุรี : คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา, 2561.
เลขเรียก302.23 ธ154ป
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
111
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องปัจจัยที่ส่งผลต่อการเลือกใช้สื่อสังคมออนไลน์ ของบุคลากรมหาวิทยาลัยบูรพา : รายงานการวิจัย = Factors a...
ชื่อผู้แต่งธนะวัฒน์ วรรณประภา
พิมพลักษณ์ชลบุรี : คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 2561
เลขเรียกวจ 302.234 ธ365ป
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
112
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องปัจจัยและพฤติกรรมการค้นหาข้อมูลสุขภาพผ่านเครือข่าย สังคมออนไลน์ของนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ = Fac...
ชื่อผู้แต่งรัญญา เชียงแรง
พิมพลักษณ์เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2557
เลขเรียกว/ภน 613 ร113ป
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
113
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องปั้นแบรนด์ให้ดัง...เดี๋ยวตังค์มาเอง / สุรินทร์ พูลสวัสดิ์
ชื่อผู้แต่งสุรินทร์ พูลสวัสดิ์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : Mass, 2559
เลขเรียกHF5415.1255 ส247 2559,658.827 ส473ป
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
..more
114
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องผลกระทบทางเศรษฐกิจและสังคมของเครือข่ายสังคมออนไลน์ผ่านทางอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงเคลื่อนที่ = Socio-e...
ชื่อผู้แต่งแพรรฎา พรมวงศ์
พิมพลักษณ์เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2557
เลขเรียกว 004.69 พ777ผ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
115
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องผลการเรียนรู้ด้วยเทคนิคการร่วมมือกันเรียนรู้แบบบูรณาการการอ่านและเขียนเรียงความผ่านสื่อสังคมออนไลน์ท...
ชื่อผู้แต่งขนิษฐา ทวีศรี.
พิมพลักษณ์นครปฐม : สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2557.
เลขเรียกLB1028.3 ข36 2557
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
116
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องผลการใช้สื่อสังคมออนไลน์ร่วมกับการเรียนรู้เชิงรุก วิชาการออกแบบและผลิตสื่อกราฟิกคอมพิวเตอร์ สำหรับนั...
ชื่อผู้แต่งพิพัฒน์ อัฒพุธ
พิมพลักษณ์2558.
เลขเรียกLB1044.88 พ698ผ 2558
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร
117
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องผลของการจัดกิจกรรมการเรียนรู้บนสื่อสังคมออนไลน์ด้วยการสืบสอบแบบชื่นชมจากกรณีตัวอย่างที่มีต่อการคิดขั...
ชื่อผู้แต่งญาณี นาแถมพลอย
พิมพลักษณ์2555.
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
118
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องผลของการสอนแบบบทบาทสมมติเสริมด้วยสื่อสังคมออนไลน์ต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี...
ชื่อผู้แต่งวนิดา บุญพิเชฐวงศ์
พิมพลักษณ์2558
เลขเรียกวพ 371.3 ว169ผ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
119
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องผลของการอภิปรายแบบสืบสอบร่วมกันที่ใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์ที่มีต่อทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณของนักเ...
ชื่อผู้แต่งชัชนิ พรพิพัฒน์
พิมพลักษณ์2556.
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
120
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องผลของการเรียนรู้โดยการสังเกตตัวแบบ ด้วยการใช้สื่อเครือข่ายสังคมออนไลน์ต่อทักษะในการยิงลูกใต้ห่วงของน...
ชื่อผู้แต่งศิรินภา ใจเมือง
พิมพลักษณ์เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2557
เลขเรียกว 796.323 ศ373ผ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา