Found: 287  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
91
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการสร้างสรรค์ศิลปะภาพถ่ายดิจิทัลเพื่อส่งเสริมการขายสินค้าแฟชั่นผ่านเฟสบุ๊ส = The creation of digital...
ชื่อผู้แต่งธนกิจ โคกทอง
พิมพลักษณ์2556.
เลขเรียกTR276.3 ธ134ก 2556
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร
92
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการสร้างอัตลักษณ์ซ้ำผ่านการแสดงความคิดเห็นบนเว็บไซต์ Facebook / นทีธร บุญเทพประทาน
ชื่อผู้แต่งนทีธร บุญเทพประทาน
พิมพลักษณ์เชียงใหม่ : คณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2558
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
93
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการสร้างเครือข่ายวาทนิเทศในสื่อออนไลน์ / พิเชษฐ์ แตงอ่อน = Building speech communication network in...
ชื่อผู้แต่งพิเชษฐ์ แตงอ่อน
พิมพลักษณ์2555.
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
94
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการสร้างแบรนด์ให้ติดตาด้วย Facebook / ฐิติกานต์ นิธิอุทัย.
ชื่อผู้แต่งฐิติกานต์ นิธิอุทัย
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : อินส์พัล, 2555.
เลขเรียกHF 5548.32 ฐ332ส 2555,658.872 ฐ332ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยแม่โจ้
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
95
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการสื่อสารตราสินค้าบุคคลของบุคคลผู้มีชื่อเสียงผ่านอินสตาแกรม / กรกมล แก้วเจียม
ชื่อผู้แต่งกรกมล แก้วเจียม
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
96
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการสื่อสารตราสินค้าบุคคลผ่านเครือข่ายสังคมออนไลน์ของคนดังข้ามคืน / ยุทธิพงศ์ แซ่จิว = Communication...
ชื่อผู้แต่งยุทธิพงศ์ แซ่จิว
พิมพลักษณ์2555.
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
97
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการสื่อสารทางการเมืองผ่านเครือข่ายสังคมออนไลน์ของกลุ่มคนเสื้อหลากสี / วันฉัตร โกมลวิวัฒน์ = Politic...
ชื่อผู้แต่งวันฉัตร โกมลวิวัฒน์
พิมพลักษณ์2554.
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
98
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการสื่อสารผ่าน เว็บ 2.0 เพื่อส่งเสริมทุนสร้างสรรค์ใน http://www.exteen.com และ http://www.bloggang.c...
ชื่อผู้แต่งธฤตวัน ไชยวสุ
พิมพลักษณ์2553.
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
99
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการสื่อสารในภาวะวิกฤต / สุทธิภา วงศ์ยะลา.
ชื่อผู้แต่งสุทธิภา วงศ์ยะลา.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม, 2561.
เลขเรียกHD49.3 ส244 2561,658.4056 ส773ก 2561 22
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยรามคำแหง
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
100
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการส่งเสริมการคิดเชิงประยุกต์โดยใช้การเรียนรู้ปัญหาเป็นฐานร่วมกับสื่อสังคม สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึ...
ชื่อผู้แต่งนิติวัฒน์ บุญรักษา.
พิมพลักษณ์2561
เลขเรียก371.3 น347ก 2561
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
101
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการหลงตนเอง : ศิลปะสื่อดิจิทัลสะท้อนความจริงและมายาสื่อสังคมออนไลน์ = Narcissism : digital art refl...
ชื่อผู้แต่งนรวีร์ โชติวรานนท์.
พิมพลักษณ์2557.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
102
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการออกแบบสื่อสังคมออนไลน์เพื่อเผยแพร่ประวัติและผลงานที่สะท้อนความเป็นอีสานของ อาจารย์ไพโรจน์ สโมสร /...
ชื่อผู้แต่งศิตธีรา สโมสร.
พิมพลักษณ์[ขอนแก่น] : วิทยานิพนธ์ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิจัยศิลปะและวัฒนธรรม บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2558.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
103
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการออกแบบอินเตอร์เฟสของแอปพลิเคชันสนทนาหาเพื่อนบนสังคมออนไลน์ / มัณฑนา รอดมีผล
ชื่อผู้แต่งมัณฑนา รอดมีผล
พิมพลักษณ์เชียงใหม่ : คณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2558
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
104
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการเปรียบเทียบคุณภาพเสียงวีโอไอพีระหว่างสไกป์และไลน์บนเครือข่าย 3G และ 4G : กรณีศึกษารถไฟฟ้าบีทีเอส ...
ชื่อผู้แต่งวรวุฒิ ศาลางาม
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ, 2557.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
105
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการเปรียบเทียบผลการเรียนวิชาภาษาอังกฤษเสริมทักษะและความสามารถในการคิดวิเคราะห์ของนักเรียนระดับประกาศ...
ชื่อผู้แต่งณภัค ปรียานนท์
พิมพลักษณ์2555.
เลขเรียกวจ 371.33 ณ46ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา