Found: 401  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
76
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการนำเสนอรูปแบบการเก็บรวบรวมข้อมูลในการวิจัยโดยใช้สื่อสังคมสำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาสาขาเทคโนโล...
ชื่อผู้แต่งชิตพล เชื้อไพบูลย์
พิมพลักษณ์2560.
เลขเรียกวจ 371.334 ช73ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
77
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการประยุกต์ใช้ Social Media เพื่อส่งเสริมการอบรม ชุมชนการเรียนรู้วิชาชีพครู TM-PLC = Application of ...
ชื่อผู้แต่งกาญจนา แซ่เฮ้ง.
พิมพลักษณ์2562.
เลขเรียก302.231 ก232ก 2562
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
78
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการประยุกต์ใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์ Facebook เพื่อประชาสัมพันธ์ขององค์กรพัฒนาเอกชนในประเทศไทย / ดำรง...
ชื่อผู้แต่งดำรงค์ จีนเมือง.
พิมพลักษณ์นครศรีธรรมราช : สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์, 2554.
เลขเรียกTK5105.886 ด6ก 2554
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
81
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนากิจกรรมการเรียนการสอนการถ่ายภาพตามแนวคิดซินเนคติกส์ผ่านสื่อสังคมออนไลน์ เพื่อส่งเสริมความสาม...
ชื่อผู้แต่งเรียนา หวัดแท่น.
พิมพลักษณ์นครปฐม : สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2560.
เลขเรียกLB1028.3 ร83 2560
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
82
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนากิจกรรมการเรียนการสอนแบบห้องเรียนกลับด้านผ่านสื่อออนไลน์ที่ส่งผลต่อการนำตนเอง ของนักเรียนมัธ...
ชื่อผู้แต่งพราวเพ็ญธรรม เรืองศรี.
พิมพลักษณ์นครปฐม : สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2560.
เลขเรียกLB1028.3 พ46 2560
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
83
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้ตามรูปแบบการเรียนการสอนของเดวีส์ผ่านสื่อสังคมเพื่อส่งเสริมทักษะปฏิบัติโปรแ...
ชื่อผู้แต่งเอกศักดิ์ แหชัยภูมิ.
พิมพลักษณ์2561
เลขเรียก371.334 อ518ก 2561
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
84
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนาความสามารถในการคิดวิเคราะห์ ด้วยการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามรูปแบบการสอนแบบซิปปา ร่วมกับสื่อส...
ชื่อผู้แต่งมินตรา กันคำ.
พิมพลักษณ์2559
เลขเรียก371.33 ม354ก 2559
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
85
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนาความสามารถในการคิดแก้ปัญหา โดยการจัดการเรียนรู้ปัญหาเป็นฐานผ่านสื่อสังคม สำหรับนักเรียนชั้นม...
ชื่อผู้แต่งนรนนท์ รัตนนนท์ไชย.
พิมพลักษณ์มหาสารคาม : มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม, 2560.
เลขเรียก302.14 น755ก 2560
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
86
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนาความสามารถในการคิดแก้ปัญหาโดยการจัดการเรียนรู้แบบโครงงานเป็นฐานผ่านสื่อสังคม ของนักเรียนชั้น...
ชื่อผู้แต่งณัฐวุฒิ นาสินพร้อม.
พิมพลักษณ์2560.
เลขเรียก371.36 ณ1137ก 2560
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
87
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนาทักษะการทำงานเป็นทีมโดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบจิ๊กซอว์ 2 ร่วมกับสื่อสังคมออนไลน์ สำหรับนักเร...
ชื่อผู้แต่งประภาภรณ์ พลเยี่ยม.
พิมพลักษณ์2560.
เลขเรียก371.3 ป1711ก 2560
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
88
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์สำหรับฝึกอบรมบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต เรื่อง เครือข่ายสังคมออนไลน์ [electro...
ชื่อผู้แต่งรชา ขุนไทย
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ, 2554.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
89
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนาบทเรียนบนเว็บที่มีวิธีการสอนโดยใช้กรณีตัวอย่างร่วมกับสื่อสังคม เพื่อส่งเสริมกระบวนการคิดอย่า...
ชื่อผู้แต่งวณิรตา คำก้อน.
พิมพลักษณ์2562.
เลขเรียก371.334 ว437ก 2562
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
90
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนาผลสัมฤทธิ์รายวิชาประวัติศาสตร์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โดยใช้กิจกรรมการเรียนรู้แบบก...
ชื่อผู้แต่งกัลยา อรัญทิศ.
พิมพลักษณ์2560.
เลขเรียก371.3 ก 117 ก 2560.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา