Found: 287  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
61
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์สำหรับฝึกอบรมบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต เรื่อง เครือข่ายสังคมออนไลน์ [electro...
ชื่อผู้แต่งรชา ขุนไทย
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ, 2554.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
62
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนาผลสัมฤทธิ์รายวิชาประวัติศาสตร์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โดยใช้กิจกรรมการเรียนรู้แบบก...
ชื่อผู้แต่งกัลยา อรัญทิศ.
พิมพลักษณ์2560.
เลขเรียก371.3 ก 117 ก 2560.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
63
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้วิชาคอมพิวเตอร์ด้วยการเรียนแบบโครงงานเป็นฐานร่วมกับสื่อสังคมออนไลน์ เ...
ชื่อผู้แต่งชนันท์ธิดา ประพิณ
พิมพลักษณ์2560.
เลขเรียกLB1044.87 ช148ก 2560
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร
64
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนด้วยกระบวนการภาษาเพื่อการสื่อสารโดยใช้เทคโนโลยีเป็นฐานเพื่อพัฒนาทักษะสื่...
ชื่อผู้แต่งวิลาวัณย์ พรพัชรพงศ์
พิมพลักษณ์2560.
เลขเรียกวจ 371.33 ว74ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
65
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนารูปแบบการเรียนรู้แบบโครงการด้วยวิธีการอภิปรายและถอดบทเรียนผ่านสื่อสังคมออนไลน์ เพื่อพัฒนาทัก...
ชื่อผู้แต่งชัยวัฒน์ จิวพานิชย์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ, 2559.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
67
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนาเครือข่ายสังคมออนไลน์เพื่อเสริมทักษะการสร้างสื่อการสอน Augmented Reality = The development o...
ชื่อผู้แต่งลิขิต เกิดมงคล
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ, 2558.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
68
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการรับรู้สื่อประชาสัมพันธ์ของนักศึกษาที่มีผลต่อการตัดสินใจเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี สมุท...
ชื่อผู้แต่งณฐวัฒน์ คณารักสมบัติ
พิมพลักษณ์สมุทรปราการ : มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี, 2558.
เลขเรียก659.2 ณ119อ 2558
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
69
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการวิเคราะห์กลยุทธ์ทางการตลาดสำหรับธุรกิจแฟชั่นสไตล์วินเทจผ่านสื่อสังคมออนไลน์ = Marketing strategy ...
ชื่อผู้แต่งเมฐิพรรณ บุญติ
พิมพลักษณ์เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2555
เลขเรียกว 658.054678 ม533ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
70
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการวิเคราะห์การสื่อสารแบรนด์บุคคลของนักออกแบบกราฟิกผ่านสื่อสังคม = Graphic designer''s personal bran...
ชื่อผู้แต่งกฤษณะ อิสระ
พิมพลักษณ์เชียงใหม่ : บัณทิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2556
เลขเรียกว 658.827 ก198ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
71
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการวิเคราะห์ข้อมูลในงานวิจัยเชิงคุณภาพ = Data analysis of the qualitative research / วรรณดี สุทธินร...
ชื่อผู้แต่งวรรณดี สุทธินรากร
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สยามปริทัศน์, 2561
เลขเรียกH62 ว-ก 2561,001.42 ว247ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
มหาวิทยาลัยนครพนม
..more
72
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการวิเคราะห์ความรู้สึกจากวีดิทัศน์บทวิจารณ์ภาษาไทยโดยใช้เทคนิคการทำเหมืองข้อมูล = Sentiment analysis...
ชื่อผู้แต่งปรีดาวรรณ เกษเมธีการุณ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ, 2559.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
73
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการวิเคราะห์ประเภท รูปแบบ เนื้อหา และการใช้สื่อสังคมออนไลน์ในประเทศไทย = Analysis of types, patterns...
ชื่อผู้แต่งจิราภรณ์ ศรีนาค
พิมพลักษณ์เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2556
เลขเรียกว 302.23 จ372ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
74
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการวิเคราะห์และแสดงผลข้อมูลจากทวิตเตอร์ในเชิงภูมิศาสตร์บนกูเกิลเอิร์ธ / อิสราภรณ์ วิทยวิรานนท์ = Ge...
ชื่อผู้แต่งอิสราภรณ์ วิทยวิรานนท์
พิมพลักษณ์2556.
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
75
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการศึกษา g2sความเป็นไทยg3s ในสื่อใหม่ กรณีศึกษาโฆษณา ของธุรกิจสายการบิน = A Study of g2sThainessg3s ...
ชื่อผู้แต่งณัฐนรี เจนจัด
พิมพลักษณ์เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2557
เลขเรียกว 659.1 ณ113ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา