Found: 218  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
61
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการศึกษาประสิทธิภาพในการรองรับมัลติมีเดียของโครงข่าย 3G กรณีศึกษา คุณภาพเสียงจากสไกป์และเฟสบุ๊คในบริ...
ชื่อผู้แต่งวรวัช เอกาพันธุ์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ, 2557.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
62
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความสามารถในการแก้ปัญหาเรื่อง สังคมไทยของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่...
ชื่อผู้แต่งอิทธิพัทธ์ ศุภรัตนาวงศ์
พิมพลักษณ์นครปฐม : สาขาวิชาการสอนสังคมศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2558.
เลขเรียกLB1530 อ63 2558
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
63
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการศึกษาพฤติกรรมการใช้บริการ Social network ของนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ / กมลณัฐ โตจินดา
ชื่อผู้แต่งกมลณัฐ โตจินดา
พิมพลักษณ์เชียงใหม่ : คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2556
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
64
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการศึกษาพฤติกรรมการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์ของนักท่องเที่ยวที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อบริการธุรกิจโรง...
ชื่อผู้แต่งภาวิกา ขุนจันทร์.
พิมพลักษณ์ภูเก็ต : มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต, 2557.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
65
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการศึกษาพฤติกรรมการใช้โทรศัพท์มือถือ สื่อสังคมออนไลน์ และการเล่นเกมในกลุ่มเด็กประถม กรณีศึกษาโรงเรีย...
ชื่อผู้แต่งคงอนันต์ แย้มพินิจ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ, 2561.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
66
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการศึกษาวัฒนธรรมในโลกไซเบอร์-ดิจิทัล / นฤพนธ์ ด้วงวิเศษ.
ชื่อผู้แต่งนฤพนธ์ ด้วงวิเศษ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร, 2562.
เลขเรียกHM851 น274 2562
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
67
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการศึกษาอิทธิพลของสื่อออนไลน์ที่มีผลต่อพฤติกรรมการลอกเลียนแบบในชีวิตประจำวัน / วรงภัทร์ อนันต์ชัยพั...
ชื่อผู้แต่งวรงภัทร์ อนันต์ชัยพัทธนา
พิมพลักษณ์เชียงใหม่ : คณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2558
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
68
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการศึกษาเชิงวิเคราะห์ VOIP application ด้วย IPNetSim กรณีศึกษาแอปพลิเคชั่น สไกป์ ไลน์ แฮงเอาท์ แทงโก...
ชื่อผู้แต่งเหมันต์ สู้ทุกทิศ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ, 2557.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
69
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการศึกษาเปรียบเทียบคุณภาพเสียงวีโอไอพีของโซเชียลแอพพลิเคชั่น ภายใต้เครือข่ายไอพีที่แตกต่างกัน ด้วยวิ...
ชื่อผู้แต่งนฤมล ชุมคช
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ, 2556.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
70
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการสร้างสรรค์ศิลปะภาพถ่ายดิจิทัลเพื่อส่งเสริมการขายสินค้าแฟชั่นผ่านเฟสบุ๊ส = The creation of digital...
ชื่อผู้แต่งธนกิจ โคกทอง
พิมพลักษณ์2556.
เลขเรียกTR276.3 ธ134ก 2556
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร
71
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการสร้างอัตลักษณ์ซ้ำผ่านการแสดงความคิดเห็นบนเว็บไซต์ Facebook / นทีธร บุญเทพประทาน
ชื่อผู้แต่งนทีธร บุญเทพประทาน
พิมพลักษณ์เชียงใหม่ : คณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2558
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
72
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการสื่อสารตราสินค้าบุคคลของบุคคลผู้มีชื่อเสียงผ่านอินสตาแกรม / กรกมล แก้วเจียม
ชื่อผู้แต่งกรกมล แก้วเจียม
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
73
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการสื่อสารตราสินค้าบุคคลผ่านเครือข่ายสังคมออนไลน์ของคนดังข้ามคืน / ยุทธิพงศ์ แซ่จิว = Communication...
ชื่อผู้แต่งยุทธิพงศ์ แซ่จิว
พิมพลักษณ์2555.
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
74
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการสื่อสารทางการเมืองผ่านเครือข่ายสังคมออนไลน์ของกลุ่มคนเสื้อหลากสี / วันฉัตร โกมลวิวัฒน์ = Politic...
ชื่อผู้แต่งวันฉัตร โกมลวิวัฒน์
พิมพลักษณ์2554.
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
75
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการสื่อสารผ่าน เว็บ 2.0 เพื่อส่งเสริมทุนสร้างสรรค์ใน http://www.exteen.com และ http://www.bloggang.c...
ชื่อผู้แต่งธฤตวัน ไชยวสุ
พิมพลักษณ์2553.
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา