Found: 287  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
46
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการตลาดที่ดี มีแต่ชนะ ไม่มีแพ้ = Do it! marketing / เดวิด นิวแมน, นุชนาฎ เนตรประเสริฐศรี แปล
ชื่อผู้แต่งนิวแมน, เดวิด
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง, 2559
เลขเรียกHF5415.13 น672ก 2559,658.8 น377ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
..more
47
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการตลาดที่ดีเริ่มต้นที่การให้ = Youtility เจย์ เบเออร์, เขียน ; ศศิพันธ์ โควาวิเศษสุด, แปล.
ชื่อผู้แต่งเบเออร์, เจย์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ ซ็อร์ตคัต อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง 2561
เลขเรียกHF5415 บ-ก 2561,658.812 บ831ก 2561
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
..more
48
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการตอบสนองต่อข้อมูลผลิตภัณฑ์สถาบันการเงินผ่านสื่อสังคมออนไลน์ = The response of financial product...
ชื่อผู้แต่งอรฉัตร ธรรมวิหารคุณ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ, 2560.
เลขเรียก658.87 อ17ก 2560
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
49
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการตัดสินใจซื้อของผู้ใช้อินเทอร์เน็ตเกี่ยวกับเมนูอาหารและร้านอาหารผ่านเว็บไซต์ที่มีเนื้อหาสื่อที่ผู้...
ชื่อผู้แต่งวนัสนันท์ ร่มโพธิ์
พิมพลักษณ์2555.
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
51
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการติดตามความเคลื่อนไหวด้านอุปสงค์ อุปทาน สารเสพติดบนโลกออนไลน์ / กนิษฐา ไทยกล้า, พีระพล ขวาของ
ชื่อผู้แต่งกนิษฐา ไทยกล้า
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ, 2559
เลขเรียกWM 20 ก153ก 2559,ส.ร. 362.29 ก153ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
52
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการตีความภาษาลักษณะตัวอักษรในเฟซบุคกับสัมพันธภาพระหว่างบุคคล / เนตรชนก สายคง
ชื่อผู้แต่งเนตรชนก สายคง
พิมพลักษณ์เชียงใหม่ : คณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2558
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
53
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการนำเสนอรูปแบบการเก็บรวบรวมข้อมูลในการวิจัยโดยใช้สื่อสังคมสำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาสาขาเทคโนโล...
ชื่อผู้แต่งชิตพล เชื้อไพบูลย์
พิมพลักษณ์2560.
เลขเรียกวจ 371.334 ช73ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
54
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการประยุกต์ใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์ Facebook เพื่อประชาสัมพันธ์ขององค์กรพัฒนาเอกชนในประเทศไทย / ดำรง...
ชื่อผู้แต่งดำรงค์ จีนเมือง.
พิมพลักษณ์นครศรีธรรมราช : สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์, 2554.
เลขเรียกTK5105.886 ด6ก 2554
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
56
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้ตามรูปแบบการเรียนการสอนของเดวีส์ผ่านสื่อสังคมเพื่อส่งเสริมทักษะปฏิบัติโปรแ...
ชื่อผู้แต่งเอกศักดิ์ แหชัยภูมิ.
พิมพลักษณ์2561
เลขเรียก371.334 อ518ก 2561
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
57
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนาความสามารถในการคิดวิเคราะห์ ด้วยการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามรูปแบบการสอนแบบซิปปา ร่วมกับสื่อส...
ชื่อผู้แต่งมินตรา กันคำ.
พิมพลักษณ์2559
เลขเรียก371.33 ม354ก 2559
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
58
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนาความสามารถในการคิดแก้ปัญหา โดยการจัดการเรียนรู้ปัญหาเป็นฐานผ่านสื่อสังคม สำหรับนักเรียนชั้นม...
ชื่อผู้แต่งนรนนท์ รัตนนนท์ไชย.
พิมพลักษณ์มหาสารคาม : มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม, 2560.
เลขเรียก302.14 น755ก 2560
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
59
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนาความสามารถในการคิดแก้ปัญหาโดยการจัดการเรียนรู้แบบโครงงานเป็นฐานผ่านสื่อสังคม ของนักเรียนชั้น...
ชื่อผู้แต่งณัฐวุฒิ นาสินพร้อม.
พิมพลักษณ์2560.
เลขเรียก371.36 ณ1137ก 2560
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
60
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนาทักษะการทำงานเป็นทีมโดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบจิ๊กซอว์ 2 ร่วมกับสื่อสังคมออนไลน์ สำหรับนักเร...
ชื่อผู้แต่งประภาภรณ์ พลเยี่ยม.
พิมพลักษณ์2560.
เลขเรียก371.3 ป1711ก 2560
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา