Found: 218  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
46
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนาความสามารถในการคิดแก้ปัญหาโดยการจัดการเรียนรู้แบบโครงงานเป็นฐานผ่านสื่อสังคม ของนักเรียนชั้น...
ชื่อผู้แต่งณัฐวุฒิ นาสินพร้อม.
พิมพลักษณ์2560.
เลขเรียก371.36 ณ1137ก 2560
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
47
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนาทักษะการทำงานเป็นทีมโดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบจิ๊กซอว์ 2 ร่วมกับสื่อสังคมออนไลน์ สำหรับนักเร...
ชื่อผู้แต่งประภาภรณ์ พลเยี่ยม.
พิมพลักษณ์2560.
เลขเรียก371.3 ป1711ก 2560
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
48
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนาผลสัมฤทธิ์รายวิชาประวัติศาสตร์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โดยใช้กิจกรรมการเรียนรู้แบบก...
ชื่อผู้แต่งกัลยา อรัญทิศ.
พิมพลักษณ์2560.
เลขเรียก371.3 ก 117 ก 2560.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
49
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้วิชาคอมพิวเตอร์ด้วยการเรียนแบบโครงงานเป็นฐานร่วมกับสื่อสังคมออนไลน์ เ...
ชื่อผู้แต่งชนันท์ธิดา ประพิณ
พิมพลักษณ์2560.
เลขเรียกLB1044.87 ช148ก 2560
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร
50
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนารูปแบบการเรียนรู้แบบโครงการด้วยวิธีการอภิปรายและถอดบทเรียนผ่านสื่อสังคมออนไลน์ เพื่อพัฒนาทัก...
ชื่อผู้แต่งชัยวัฒน์ จิวพานิชย์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ, 2559.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
52
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการวิเคราะห์กลยุทธ์ทางการตลาดสำหรับธุรกิจแฟชั่นสไตล์วินเทจผ่านสื่อสังคมออนไลน์ = Marketing strategy ...
ชื่อผู้แต่งเมฐิพรรณ บุญติ
พิมพลักษณ์เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2555
เลขเรียกว 658.054678 ม533ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
53
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการวิเคราะห์การสื่อสารแบรนด์บุคคลของนักออกแบบกราฟิกผ่านสื่อสังคม = Graphic designer''s personal bran...
ชื่อผู้แต่งกฤษณะ อิสระ
พิมพลักษณ์เชียงใหม่ : บัณทิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2556
เลขเรียกว 658.827 ก198ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
54
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการวิเคราะห์ความรู้สึกจากวีดิทัศน์บทวิจารณ์ภาษาไทยโดยใช้เทคนิคการทำเหมืองข้อมูล = Sentiment analysis...
ชื่อผู้แต่งปรีดาวรรณ เกษเมธีการุณ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ, 2559.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
55
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการวิเคราะห์ประเภท รูปแบบ เนื้อหา และการใช้สื่อสังคมออนไลน์ในประเทศไทย = Analysis of types, patterns...
ชื่อผู้แต่งจิราภรณ์ ศรีนาค
พิมพลักษณ์เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2556
เลขเรียกว 302.23 จ372ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
56
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการวิเคราะห์และแสดงผลข้อมูลจากทวิตเตอร์ในเชิงภูมิศาสตร์บนกูเกิลเอิร์ธ / อิสราภรณ์ วิทยวิรานนท์ = Ge...
ชื่อผู้แต่งอิสราภรณ์ วิทยวิรานนท์
พิมพลักษณ์2556.
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
57
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการศึกษา #27;g2#27;sความเป็นไทย#27;g3#27;s ในสื่อใหม่ กรณีศึกษาโฆษณา ของธุรกิจสายการบิน = A Study of...
ชื่อผู้แต่งณัฐนรี เจนจัด
พิมพลักษณ์เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2557
เลขเรียกว 659.1 ณ113ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
58
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการศึกษาคุณภาพของประสบการณ์การรับรู้คุณภาพเสียงวีโอไอพีบนอินเทอร์เน็ตแบบเอดีเอสแอลและลีสด์ไลน์ [elec...
ชื่อผู้แต่งณัฐดนัย เกตุเพชร
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ, 2558.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
59
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการศึกษาทัศนคติของการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์ของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี : รายงานการวิจัย = A...
ชื่อผู้แต่งกัลยานี เลื่องสุนทร
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี, 2561
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา