Found: 220  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
31
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกลยุทธ์ด้านการตลาดโดยใช้โซเซียลมีเดียของกลุ่มผู้ประกอบการในจังหวัดพิษณุโลก = Marketing strategy and ...
ชื่อผู้แต่งเกียรติศักดิ์ พ่วงพัด
พิมพลักษณ์2560.
เลขเรียกHM742 ก855ก 2560
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร
33
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการจัดการเรียนรู้แบบปัญหาเป็นฐาน โดยใช้สื่อสังคมออนไลน์สนับสนุนวิชาคณิตศาสตร์พื้นฐานที่มีต่อผลสัมฤทธ...
ชื่อผู้แต่งตันติกร คมคาย.
พิมพลักษณ์2561
เลขเรียก005.131 ต154ก 2561
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
34
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการฉลาดเลือกใช้สื่อออนไลน์เพื่อพัฒนาการเรียนรู้ของนักศึกษาครู : รายงานวิจัย = The intelligent use of...
ชื่อผู้แต่งรัชนี สิทธิศักดิ์.
พิมพลักษณ์นครศรีธรรมราช : คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช, 2560.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
35
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการตลาด 2.0 : เลือกใช้ Social media ให้เหมาะกับกลุ่มเป้าหมายของคุณ / โดย @mimee \& @tuirung.
ชื่อผู้แต่ง@mimee.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : จูปิตัส, 2553.
เลขเรียกHF5415.1265 อ941,658.8 อ93ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
..more
36
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการตลาดที่ดี มีแต่ชนะ ไม่มีแพ้ = Do it! marketing / เดวิด นิวแมน, นุชนาฎ เนตรประเสริฐศรี แปล
ชื่อผู้แต่งนิวแมน, เดวิด
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง, 2559
เลขเรียกHF5415.13 น672ก 2559,658.8 น377ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
..more
37
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการตลาดที่ดีเริ่มต้นที่การให้ = Youtility เจย์ เบเออร์, เขียน ; ศศิพันธ์ โควาวิเศษสุด, แปล.
ชื่อผู้แต่งเบเออร์, เจย์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ ซ็อร์ตคัต อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง 2561
เลขเรียกHF5415 บ-ก 2561,658.812 บ831ก 2561
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
..more
38
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการตอบสนองต่อข้อมูลผลิตภัณฑ์สถาบันการเงินผ่านสื่อสังคมออนไลน์ = The response of financial product...
ชื่อผู้แต่งอรฉัตร ธรรมวิหารคุณ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ, 2560.
เลขเรียก658.87 อ17ก 2560
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
39
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการตัดสินใจซื้อของผู้ใช้อินเทอร์เน็ตเกี่ยวกับเมนูอาหารและร้านอาหารผ่านเว็บไซต์ที่มีเนื้อหาสื่อที่ผู้...
ชื่อผู้แต่งวนัสนันท์ ร่มโพธิ์
พิมพลักษณ์2555.
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
41
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการติดตามความเคลื่อนไหวด้านอุปสงค์ อุปทาน สารเสพติดบนโลกออนไลน์ / กนิษฐา ไทยกล้า, พีระพล ขวาของ
ชื่อผู้แต่งกนิษฐา ไทยกล้า
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ, 2559
เลขเรียกWM 20 ก153ก 2559,ส.ร. 362.29 ก153ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
42
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการตีความภาษาลักษณะตัวอักษรในเฟซบุคกับสัมพันธภาพระหว่างบุคคล / เนตรชนก สายคง
ชื่อผู้แต่งเนตรชนก สายคง
พิมพลักษณ์เชียงใหม่ : คณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2558
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
43
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการนำเสนอรูปแบบการเก็บรวบรวมข้อมูลในการวิจัยโดยใช้สื่อสังคมสำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาสาขาเทคโนโล...
ชื่อผู้แต่งชิตพล เชื้อไพบูลย์
พิมพลักษณ์2560.
เลขเรียกวจ 371.334 ช73ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
44
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการประยุกต์ใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์ Facebook เพื่อประชาสัมพันธ์ขององค์กรพัฒนาเอกชนในประเทศไทย / ดำรง...
ชื่อผู้แต่งดำรงค์ จีนเมือง.
พิมพลักษณ์นครศรีธรรมราช : สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์, 2554.
เลขเรียกTK5105.886 ด6ก 2554
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา