Found: 220  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
151
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรายงานพลเมืองเน็ต 2556 / จัดทำโดย เครือข่ายพลเมืองเน็ต ; บรรณาธิการ ทวีพร คุ้มเมธา
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : เครือข่ายพลเมืองเน็ต, 2557.
เลขเรียกHM742 ร451 2556
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
152
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรายงายวิจัยฉบับสมบูรณ์เรื่องการศึกษาผลการใช้ Social Media ร่วมกับการจัดการเรียนการสอนในรายวิชาเทคโนโ...
ชื่อผู้แต่งทะเนศ วงศ์นาม
พิมพลักษณ์[ม.ป.ท. : ม.ป.พ. ], 2558
เลขเรียกLB1044.88 ท334ร 2558
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร
153
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรูปแบบการดำเนินชีวิต รูปแบบการใช้สื่อออนไลน์ และความตั้งใจซื้อสินค้าและบริการด้านการท่องเที่ยวของนัก...
ชื่อผู้แต่งกังสดาล ศิษย์ธานนท์.
พิมพลักษณ์2558.
ห้องสมุดสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
154
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรูปแบบการดำเนินชีวิตและพฤติกรรมการใช้งานเครือข่ายสังคมออนไลน์ของนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ = Lifes...
ชื่อผู้แต่งปรัชญา หินศรีสุวรรณ
พิมพลักษณ์เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2555
เลขเรียกว/ภน 004.69 ป1711ร
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
155
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรูปแบบและลักษณะเครือข่ายสังคมเฟซบุ๊คเพื่อการตลาดขององค์กรธุรกิจที่ผลิตสินค้าอิเล็กทรอนิกส์เพื่อผู้บร...
ชื่อผู้แต่งเพียงตะวัน ปัญโญ.
พิมพลักษณ์นครศรีธรรมราช : สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์, 2554.
เลขเรียกTK5105.886 พ8ร 2554
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
156
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรูปแบบและสารที่ใช้ในการสื่อสารผ่านสื่อสังคมของสินค้าและบริการในประเทศไทย / มาริสา ธีรตยาคีนันท์ = M...
ชื่อผู้แต่งมาริสา ธีรตยาคีนันท์
พิมพลักษณ์2555.
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
157
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรู้รอดปลอดภัยเมื่อใช้ Facebook & Twitter/ นัยนา แย้มอรุณ, วิมลพิมพ์ อุดมพงษ์สุข
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : เออาร์ไอพี, 2554, [2011]
เลขเรียกHD30.37 ร711 2554
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
158
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องวิเคราะห์ตลาดบนโลกดิจิทัล : การทำความเข้าใจกับข้อมูลลูกค้าในโลกดิจิทัล / ชัค เฮ็มแมน, เคน เบอร์บารี่...
ชื่อผู้แต่งเฮ็มแมน, ชัค
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ดำรงค์ พิณคุณ, 2561
เลขเรียกHF5415.1265 ฮ74 2561,658.872 ฮ632ว 2561
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(หาดใหญ่)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
..more
159
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องสร้างช่อง สร้างแบรนด์ให้ดัง บน YOUTUBE / AomEditor&WeWi.
ชื่อผู้แต่งAomEditor&WeWi.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ไอทีแลนด์พับลิชชิ่ง, [2556]
เลขเรียกHF5415.1265 อ454 [2556]
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
160
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องสร้างธุรกิจพลิกชีวิต ด้วยสื่อโซเซียล = Crushing it! : how great entrepreneurs build their business a...
ชื่อผู้แต่งเวย์เนอร์ชัค, แกรี, ผู้แต่ง
เลขเรียก658.421 ว916ส 2562
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
161
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องสร้างธุรกิจพลิกชีวิต ด้วยสื่อโซเซียล = Crushing it! : how great entrepreneurs build their business a...
ชื่อผู้แต่งเวย์เนอร์ชัค, แกรี
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ลีฟ ริช ฟอร์เอฟเวอร์, 2562
เลขเรียก658.421 ว916ส 2562
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
162
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องสร้างร้านค้าออนไลน์ง่ายๆ บน facebook / ธันยพัฒน์ วงศ์รัตน์
ชื่อผู้แต่งธันยพัฒน์ วงศ์รัตน์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สวัสดีไอที, [2555]
เลขเรียกHF5415.1265 ธ469,658.872 ธ115ส
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
..more
163
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องสร้างเงินล้าน ผ่าน Viral clip / ณภัทร ตั้งสง่า
ชื่อผู้แต่งณภัทร ตั้งสง่า
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สต็อคทูมอร์โรว์, 2559
เลขเรียกHF5548.32 ณ161,658.054678 ณ1611ส
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตนครราชสีมา
..more
164
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องสร้างแบรนด์ให้ติดตลาดด้วย Facebook = Branding on Facebook / ฐิติกานต์ นิธิอุทัย.
ชื่อผู้แต่งฐิติกานต์ นิธิอุทัย.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : อินส์พัล, 2555.
เลขเรียกHF5415.1265 ฐ332ส,658.827 ฐ332ส
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
มหาวิทยาลัยบูรพา
..more
165
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องสร้างโลกธุรกิจใหม่ด้วย LINE@ [text] / โสภา พิมพ์สิริพานิชย์
ชื่อผู้แต่งโสภา พิมพ์สิริพานิชย์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ยูทูมอร์โรว์, 2561
เลขเรียก658.872 ส984ส
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา