Found: 287  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
151
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องปั้นแบรนด์ให้ดัง...เดี๋ยวตังค์มาเอง / สุรินทร์ พูลสวัสดิ์
ชื่อผู้แต่งสุรินทร์ พูลสวัสดิ์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : Mass, 2559
เลขเรียกHF5415.1255 ส247 2559,658.827 ส473ป
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
..more
152
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องผลกระทบทางเศรษฐกิจและสังคมของเครือข่ายสังคมออนไลน์ผ่านทางอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงเคลื่อนที่ = Socio-e...
ชื่อผู้แต่งแพรรฎา พรมวงศ์
พิมพลักษณ์เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2557
เลขเรียกว 004.69 พ777ผ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
153
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องผลการเรียนรู้ด้วยเทคนิคการร่วมมือกันเรียนรู้แบบบูรณาการการอ่านและเขียนเรียงความผ่านสื่อสังคมออนไลน์ท...
ชื่อผู้แต่งขนิษฐา ทวีศรี.
พิมพลักษณ์นครปฐม : สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2557.
เลขเรียกLB1028.3 ข36 2557
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
154
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องผลการใช้สื่อสังคมออนไลน์ร่วมกับการเรียนรู้เชิงรุก วิชาการออกแบบและผลิตสื่อกราฟิกคอมพิวเตอร์ สำหรับนั...
ชื่อผู้แต่งพิพัฒน์ อัฒพุธ
พิมพลักษณ์2558.
เลขเรียกLB1044.88 พ698ผ 2558
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร
155
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องผลของการจัดกิจกรรมการเรียนรู้บนสื่อสังคมออนไลน์ด้วยการสืบสอบแบบชื่นชมจากกรณีตัวอย่างที่มีต่อการคิดขั...
ชื่อผู้แต่งญาณี นาแถมพลอย
พิมพลักษณ์2555.
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
156
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องผลของการสอนแบบบทบาทสมมติเสริมด้วยสื่อสังคมออนไลน์ต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี...
ชื่อผู้แต่งวนิดา บุญพิเชฐวงศ์
พิมพลักษณ์2558
เลขเรียกวพ 371.3 ว169ผ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
157
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องผลของการอภิปรายแบบสืบสอบร่วมกันที่ใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์ที่มีต่อทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณของนักเ...
ชื่อผู้แต่งชัชนิ พรพิพัฒน์
พิมพลักษณ์2556.
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
158
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องผลของการเรียนรู้โดยการสังเกตตัวแบบ ด้วยการใช้สื่อเครือข่ายสังคมออนไลน์ต่อทักษะในการยิงลูกใต้ห่วงของน...
ชื่อผู้แต่งศิรินภา ใจเมือง
พิมพลักษณ์เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2557
เลขเรียกว 796.323 ศ373ผ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
159
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องผลของข้อมูลจากสื่อออนไลน์ที่มีต่อการตัดสินใจท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวชาวไทย / ชนิตว์ปิยา แสงเย็นพั...
ชื่อผู้แต่งชนิตว์ปิยา แสงเย็นพันธุ์
พิมพลักษณ์2554.
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
160
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องผลจากการหาเสียงเลือกตั้งผ่านเฟสบุ๊คและทวิตเตอร์ต่อนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ในการออกเสียงเลือกตั้ง...
ชื่อผู้แต่งพรรณวษา แก้วกัน
พิมพลักษณ์เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2556
เลขเรียกว/ภน 324.73 พ177ผ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
161
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องพฤติกรรมการท่องเที่ยว พฤติกรรมการใช้สื่อสังคมออนไลน์และการใช้ประโยชน์และความพึงพอใจในสื่อสังคมออนไลน...
ชื่อผู้แต่งณัฐชา พุทธารักษ์สกุล.
พิมพลักษณ์2560.
เลขเรียก910 ณ328พ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
162
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องพฤติกรรมการบริโภคอาหารเพื่อสุขภาพเชิงสัญญะ = Behavior of consumption of sign of healthy food / ปวรล...
ชื่อผู้แต่งปวรลักษณ์ จิรพงศอนันต์
พิมพลักษณ์เชียงใหม่ : บัณทิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2556
เลขเรียกว 658.8342 ป177พ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
163
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องพฤติกรรมการรังแกบนโลกไซเบอร์ของวัยรุ่น / ฤทัยชนนี สิทธิชัย.
ชื่อผู้แต่งฤทัยชนนี สิทธิชัย.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2562 [2019]
เลขเรียกHV6773.15.ข4 ฤ364 2562,302.231 ฤ176พ 2562
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
164
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องพฤติกรรมการรังแกบนโลกไซเบอร์ของวัยรุ่น = Cyberbullying behavior among adolescents / ฤทัยชนนี สิทธิชั...
ชื่อผู้แต่งฤทัยชนนี สิทธิชัย.
พิมพลักษณ์ปัตตานี : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, 2560.
เลขเรียก302.231 ฤ1411พ 2560
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
..more
165
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องพฤติกรรมการรังแกผ่านโลกไซเบอร์ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย = Antecedents of cyber bullying...
ชื่อผู้แต่งรัตติยา ดีน้ำจืด.
พิมพลักษณ์2560.
เลขเรียก302.231 ร366พ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา