Found: 168  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
121
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องพระราชบัญญัติศุลกากร และพระราชกำหนดพิกัดอัตราศุลกากร = Customs and tariff acts of Thailand / เอนก ...
ชื่อผู้แต่งเอนก อรธนาลัย.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : บางกอกการพิมพ, 2521.
เลขเรียกHJ6344 อ7
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
122
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องพระราชบัญญัติศุลกากร.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์อักษรสารการพิมพ์, 2502.
เลขเรียกHJ7054.55.ก6 พ46 2502
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
123
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องพระราชบัญญัติศุลการกร พ.ศ. 2560 พร้อม กฎกระทรวงและประกาศกระทรวง ครบทุกฉบับ (ฉบับใช้งาน) / คณะวิชาการ...
ชื่อผู้แต่งคณะวิชาการ The Justice Group
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : พิมพ์อักษร, [2560].
เลขเรียกKPT3645 พ46 2560,343.056 ค1411พ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
..more
124
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องพระราชบัญญัติศุลการกร พ.ศ. 2560 พร้อม กฎกระทรวงและประกาศกระทรวง ครบทุกฉบับ (ฉบับใช้งาน) / คณะวิชาการ...
ชื่อผู้แต่งคณะวิชาการ เดอะ จัสทิส กรุ๊ป
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : พิมพ์อักษร, [2561?].
เลขเรียก343.056 ค125พ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
125
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องพิกัดอัตราศุลกากร : แก้ไขเพิ่มเติมโดย ประกาศกระทรวงการคลังที่ ศก 23/25 กรมศุลกากร [Text]
ชื่อผู้แต่งกรมศุลกากร
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ กรมศุลกากร 2541
เลขเรียก343.056
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
126
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องพิธีการศุลกากรฉบับย่อ / สุรชิน วุฒิเกษ และสมชัย กรพินิจ.
ชื่อผู้แต่งสุรชิน วุฒิเกษ.
พิมพลักษณ์[ม.ป.ท. : ม.ป.พ., 2529] (กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์เพชรสยามการพิมพ์)
เลขเรียก343.593056 ส848พ 19
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
127
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องภาษีอากรที่เกี่ยวกับการผลิตในประเทศไทย ของกรมสรรพากร กรมสรรพสามิต กรมศุลกากร.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สมาคมนักศึกษาเก่าพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, [2529]
เลขเรียกKQB975 . T5 ภ6
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
128
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องมัคคุเทศก์ / พิมพรรณ สุจารินพงศ์
ชื่อผู้แต่งพิมพรรณ สุจารินพงศ์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ , 2559
เลขเรียกG154.7 .พ64 2559,910.4 พ718ม 2559
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
..more
129
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องมัคคุเทศก์ = Tour guiding / พิมพรรณ สุจารินพงค์.
ชื่อผู้แต่งพิมพรรณ สุจารินพงศ์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2554.
เลขเรียกG154.7 .พ64 2554,338.4791 พ718ม
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
..more
130
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องมาตรการศุลกากรของอาเซียนสำหรับการขนส่งสินค้าผ่านแดน : ศึกษาเฉพาะกรณีการขนส่งทางบกของประเทศในกลุ่มอิ...
ชื่อผู้แต่งพิพัฒน์ จันทร์เมฆา
พิมพลักษณ์2545.
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
131
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องมิติใหม่บริการศุลกากร / กรมศุลกากร.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กรม, 2541.
เลขเรียกHJ7054.55.A6 ม575 2541
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
132
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรวมกฎหมายและคำพิพากษาฎีกาที่เกี่ยวข้องกับการศุลกากร : คำอธิบายกฎหมายราคาศุลกากร (ราคาแกตต์) / ชูชา...
ชื่อผู้แต่งชูชาติ อัศวโรจน์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์เดือนตุลา, 2543.
เลขเรียกKPT3645 ช648ร 2543,343.593056 ช648ร
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยมหิดล
133
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรวมคำวินิจจัยของคณะกรรมการกฤษฎีการว่าด้วย กฎหมายศุลกากรตั้งแต่พ.ศ.2486-2528 / สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎ...
ชื่อผู้แต่งคณะกรรมการกฤษฎีกา, สำนักงาน.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : หลักธรรม, 2528.
เลขเรียกค1411ร 2528
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
134
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรวมปัญหากฎหมายและคำพิพากษาศาลฎีกาเกี่ยวกับศุลกากร / ชูชาติ อัศวโรจน์.
ชื่อผู้แต่งชูชาติ อัศวโรจน์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : เดือนตุลา, 2549.
เลขเรียกKPT3645 ช72 2549,343.056 ช 775 ร 2549
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(หาดใหญ่)
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา