Found: 170  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
106
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องที่ทำการด่านศุลกากรและตรวจคนเข้าเมือง เขต 2 ภูเก็ต / สามารถ สิริเวชพันธุ์.
ชื่อผู้แต่งสามารถ สิริเวชพันธุ์.
พิมพลักษณ์2509.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
107
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องที่ระลึกวันสถาปนากรมศุลกากรครบรอบ 120 ปี 4 กรกฎาคม 2537 / กรมศุลกากร
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กรม, 2537.
เลขเรียกHJ7054.55 .ท37
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
108
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องบทความเพื่อการศึกษาตามโครงการบัณฑิตศึกษา / [แปลและเรียบเรียง]โดย ศุภชัย พิศิษฐวานิช
พิมพลักษณ์[ม.ป.ท. : ม.ป.พ., 254-]
เลขเรียกHG4026 บ125
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
109
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องบทบาทของศุลกากรในการสร้างความเจริญ ทางเศรษฐกิจของประเทศไทย / โดย ดิเรก มาลากร.
ชื่อผู้แต่งดิเรก มาลากร.
พิมพลักษณ์2510.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
110
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องบทสรุปสำหรับผู้บริหารโครงการศึกษาการปรับโครงสร้างอัตราภาษีศุลกากรในภาคอุตสาหกรรม
พิมพลักษณ์[ม.ป.ท.] : ฝ่ายวิจัยเศรษฐกิจรายสาขา สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย, 2549.
เลขเรียกHD2356.T5 น616ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
111
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องประชุมกฎหมายประจำศก เล่ม / รวบรวมโดย เสถียร ลายลักษณ์...[และคนอื่นๆ].
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์เดลิเมล์, 247- .
เลขเรียกK- ป385
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
112
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องประเด็นกฎหมายเกี่ยวกับสินค้าประเภทบุหรี่ : ศึกษาคดีบุหรี่นำเข้าจากฟิลิปปินส์ / วิสาขา ภู่สำรวจ = Le...
ชื่อผู้แต่งวิสาขา ภู่สำรวจ
พิมพลักษณ์2554.
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
113
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องปัจจัยด้านการตลาดที่มีผลต่อการเลือกใช้บริการตัวแทนออกของ ัของบริษัทที่ประกอบการในเขตอุตสาหกรรมส่งออก...
ชื่อผู้แต่งกานดา ชัยเวช
พิมพลักษณ์เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยแม่โจ้, 2547
เลขเรียก382.7
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยแม่โจ้
114
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องปัญหาทางกฎหมายเกี่ยวกับธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ : ศึกษาเฉพาะกรณีพิธีการศุลกากรเกี่ยวกับการนำเ...
ชื่อผู้แต่งจักรกฤษณ์ งามขำ, 2519-
พิมพลักษณ์2546.
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
115
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องผลที่เกิดขึ้นภายหลังการนำพิกัดอัตราศุลกากรระบบฮาร์โมไนซ์มาใช้ ในประเทศไทย / วรวุฒิ วิบูลย์ศิริชัย =...
ชื่อผู้แต่งวรวุฒิ วิบูลย์ศิริชัย, 2500-
พิมพลักษณ์2534.
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
116
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องพระราชบัญญัติศุลกากร ปรับปรุงใหม่
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สูตรไพศาล, 2549.
เลขเรียก343.056 พ371
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยแม่โจ้
มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
117
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องพระราชบัญญัติศุลกากร พ.ศ. 2560 (ฉบับใช้งาน) / ฝ่ายวิชาการสูตรไพศาล.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สูตรไพศาล, 2560.
เลขเรียกKPT3645 พ371ศก 2560,343.593056 พร371 2560
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยรามคำแหง
118
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องพระราชบัญญัติศุลกากร พุทธศักราช 2469 / รวบรวมโย เสถียร วิชัยลักษณ์ กับ สืบวงศ์ วิชัยลักษณ์.
ชื่อผู้แต่งไทย.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : นิติเวชช์, 2526.
เลขเรียกKQB793 . T5 ส7
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
119
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องพระราชบัญญัติศุลกากร พุทธศักราช 2469 / วสันต์ ธีรานุรักษ์.
ชื่อผู้แต่งไทย.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ธีรานุสรณ์, 2527.
เลขเรียกKQB793 . T5 ว5 2527
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
120
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องพระราชบัญญัติศุลกากร พุทธศักราช 2469 : แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2540 / รวบรวมโดย ธีระพล อรุณะกสิกร ... ...
ชื่อผู้แต่งไทย.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2541.
เลขเรียกKPT3645 A28 1926 พ4 2541
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา