Found: 168  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
76
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคู่มือระบบพิธีการศุลกากรนำเข้าทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Import) / ส่วนสื่อสารและบริการข้อมูล สำนักบริหารก...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ส่วนสื่อสารและบริการข้อมูล สำนักบริหารกลาง กรมศุลกากร, 25-
เลขเรียก336.26 ค
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
77
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคู่มือระบบพิธีการศุลกากรนำเข้าทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Import) /cกรมศุลกากร
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ] : ส่วนสื่อสารและบริการข้อมูล สำนักบริหารกลาง กรมศุลกากร], [2552?], [2009?]
เลขเรียกHJ7054.55.A6 ค695 2552?
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
78
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคู่มือระบบพิธีการศุลกากรนำเช้าทางอิเล็กทรอนิกส์ (E - Import) / ศุลกากร , กรม.
ชื่อผู้แต่งศุลกากร , กรม.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กรมศุลกากร, ม.ป.ป.
เลขเรียก382.6 ศ742ค
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
79
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคู่มือระบบพิธีการศุลกากรส่งออกทางอิเล็กทรอนิกส์ (e - Export) / กรมศุลกากร
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2550.
เลขเรียกHJ6603 ค695 2550
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร
80
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคู่มือระบบพิธีการศุลกากรส่งออกทางอิเล็กทรอนิกส์ (e - Export) / ศุลกากร, กรม.
ชื่อผู้แต่งศุลกากร,กรม.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2550.
เลขเรียก382.6 ศ742ค
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
81
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคู่มือระบบพิธีการศุลกากรส่งออกทางอิเล็กทรอนิกส์ (E-Export) / สำนักงานเลขานุการกรม กรมศุลกากร
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ] : ฝ่ายประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขานุกรกรม กรมศุลกากร, 2550.
เลขเรียกHF1721 ค695 2550
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
82
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคู่มือระบบพิธีการศุลกากรส่งออกทางอิเล็กทรอนิกส์ = e-Export / กรมศุลกากร.
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ] : กรม, 2550.
เลขเรียกHJ7054.55 A6 ค746 2550
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
83
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคู่มือระบบพิธีการศุลกากรส่งออกทางอิเล็กทรอนิกส์ = e-Export / กรมศุลกากร. [text]
ชื่อผู้แต่งกรมศุลกากร
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ฝ่ายประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขานุการกรม กรมศุลกากร, 2550.
เลขเรียก382.7
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
84
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคู่มือระเบียบ พิธีการศุลกากร และการขออนุญาตนำเข้า-ส่งออก วัสดุอุปกรณ์ ที่เกี่ยวกับการจัดงานแสดงสินค้...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กอง, 2543.
เลขเรียก382 ค695(4) 20
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
85
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคู่มือศึกษาพื้นฐานวิชากฎหมายเกี่ยวกับการท่องเที่ยว = Tourism laws / กิตติวัฒน์ รัตนดิลก ณ ภูเก็ต.
ชื่อผู้แต่งกิตติวัฒน์ รัตนดิลก ณ ภูเก็ต.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ศูนย์หนังสือมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา, 2550.
เลขเรียกKPT3425 .ก66 2550,915.93012 ก73ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
..more
87
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคู่มือศุลกากรระบบใหม่ = The customs 2000 / โดย วิชัย มากวัฒนสุข.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : บริษัท บรรณศิลป์ พริ้นติ้ง จำกัด, 2543.
เลขเรียกHJ7054.55 A6 ค74 2543,336.26 ว542ค
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
มหาวิทยาลัยบูรพา
..more
88
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคู่มือสิทธิประโยชน์ทางศุลกากรสำหรับผู้ส่งออก
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กรมศุลกากร, 2542.
เลขเรียกHJ7054.55.A6 ค695
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
89
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคู่มือสิทธิประโยชน์ทางศุลกากรสำหรับผู้ส่งออก / กรมศุลกากร
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กรม, 2542.
เลขเรียกHJ7054.55.A6 ค695
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
90
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคู่มือสิทธิประโยชน์ทางศุลกากรสำหรับผู้ส่งออก / กรมศุลการกร.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กรมศุลการกร, 2542.
เลขเรียกHF2340.55 ค7 2542
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา