Found: 170  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
46
image
ประเภทสื่อ Serial
ชื่อเรื่องข่าวศุลกากร.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กองวิชาการ กรมศุลกากร ,
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
47
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องความคิดเห็นของตัวแทนออกของที่มีต่อการดำเนินงานผ่านพิธีศุลกากรด้วยระบบอิเล็กทรอนิคส์แบบไร้เอกสาร ด่าน...
ชื่อผู้แต่งลดาวรรณ สุวรรณอุดม
พิมพลักษณ์2551
เลขเรียกHF7054.55 ล36 2551
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(หาดใหญ่)
48
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องความคิดเห็นของตัวแทนออกของที่มีต่อการนำหลักธรรมาภิบาลมาปรับใช้ในการปฏิบัติงาน ณ สำนักงานศุลกากรท่าเร...
ชื่อผู้แต่งอภิชาติ รัทยานนท์.
พิมพลักษณ์2556.
เลขเรียก382.7 อ252ค
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
49
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องความคิดเห็นของผู้นำเข้า - ส่งออก ที่มีต่อคุณภาพการบริการของสำนักงานศุลกากร ท่าเรือแหลมฉบัง จังหวัดชล...
ชื่อผู้แต่งกุสุมา ทวนทอง, 2512-
พิมพลักษณ์2552.
เลขเรียก351.7246 ก732ค
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
50
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องความคิดเห็นของผู้ประกอบกิจการต่อการให้บริการของสำนักงานศุลกากรเขตปลอดอากรอมตะนคร จังหวัดชลบุรี / กน...
ชื่อผู้แต่งกนก เหล่าพานิช.
พิมพลักษณ์2556.
เลขเรียก351.7246 ก123ค
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
51
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องความพึงพอใจการให้บริการด่านศุกากรละไล แขวงสาละวัน สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว / วิทยานิพนธ์ของ แก...
ชื่อผู้แต่งแก้วลำพัน แสงนวนจัน.
พิมพลักษณ์2561.
เลขเรียก336.26 ก7721ค 2561
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
52
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องความพึงพอใจของประชาชนในบริการของด่านศุลกากรประจวบคีรีขันธ์ / วันชัย แอ่นลอย.
ชื่อผู้แต่งวันชัย แอ่นลอย.
พิมพลักษณ์2546.
เลขเรียก351.7246 ว427ค
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
53
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องความพึงพอใจของประชาชนในบริการของด่านศุลกากรปาดังเบซาร์ อำเภอสะเดา จังหวัดสงขลา / เอกสิทธิ์ รัตนะ.
ชื่อผู้แต่งเอกสิทธิ์ รัตนะ.
พิมพลักษณ์2549.
เลขเรียก351.7246 อ885ค
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
54
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อการปฏิบัติงานฝ่ายบริการศุลกากร ของด่านศุลกากรหนองคาย จังหวัดหนอง...
ชื่อผู้แต่งกนิษฐา กาละปัตย์.
พิมพลักษณ์2550.
เลขเรียก351.7246 ก153ค 2550
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
55
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องความรู้ทั่วไปว่าด้วยกฎหมายและพิธีการศุลกากร ระบบ e-customs / วิชัย มากวัฒนสุข
ชื่อผู้แต่งวิชัย มากวัฒนสุข
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : อินฟอร์มีเดีย บุ๊คส์, 2553.
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
56
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับกฎหมายศุลกากร และกฎหมายว่าด้วยพิกัดอัตรศุลกากร / มาโนช รอดสม [text]
ชื่อผู้แต่งมาโนช รอดสม
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : บริษัท จี-อาร์ท จำกัด, 2555
เลขเรียกKPT3645 ม224 2555,343.056 ม21ค
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
มหาวิทยาลัยรามคำแหง
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
57
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องความรู้เบื้องต้นในการประกอบธุรกิจส่งออก / กรมพาณิชย์สัมพันธ์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กรมพาณิชย์สัมพันธ์, 2532.
เลขเรียก382.6 ค181
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
58
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคอร์รัปชันกับการค้าระหว่างประเทศ / นวลน้อย ตรีรัตน์ ... [และคนอื่นๆ].
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : เอดิสัน เพรสโปรดักส์, 2543.
เลขเรียกHV6699 T5 ค54 2543,364.1323 น17ค
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
..more
59
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคำอธิบายพระราชบัญญัติศุลกากร พ.ศ. 2560 / ชูชาติ อัศวโรจน์.
ชื่อผู้แต่งชูชาติ อัศวโรจน์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ตุลาคม, 2560.
เลขเรียกKPT3645 ช7ค 2560,343.056 ช648ค 2560
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
..more
60
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคำแนะนำกรมศุลกากร: การผ่านพิธีการศุลกากรนำเข้า-ส่งออก ; การส่งเสริมการส่งออกของกรมศุลกากร ; ข้อควรทร...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กรมศุลกากร, 2534.
เลขเรียกHJ7054.55.A6 ค359 2534
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา