Found: 168  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
32
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการนำระบบอีดีไอมาใช้ในพิธีการศุลกากร [electronic resource] = Accessing in the customs department''s ...
ชื่อผู้แต่งอรดา เกรียงสินยศ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ, 2544.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
33
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการนำเข้าและการส่งออก : รหัสวิชา 05-230-306 ตามหลักสูตรสถาบันเทคโนโลยีราชมงคล รหัสวิชา 05-231-301 ต...
ชื่อผู้แต่งดำรงศักดิ์ ชัยสนิท
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : วังอักษร, 2543.
เลขเรียกHF1419 ด499 2543,382.5 ก4568
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยแม่โจ้
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
มหาวิทยาลัยนครพนม
มหาวิทยาลัยนเรศวร
..more
34
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการนำเข้าและการส่งออก = Import-export procedure / เรียบเรียงโดย ดำรงศักดิ์ ชัยสนิท และก่อเกียรติ ว...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : วังอักษร, 2536.
เลขเรียกHF1420 ด599ก 2536,382.5 ก456
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยแม่โจ้
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
..more
35
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการบริหารความเสี่ยงในการตรวจปล่อยสินค้าของด่านศุลกากรแม่สาย จังหวัดเชียงราย = Risk management in cus...
ชื่อผู้แต่งบุศรา พวงสะวะดี
พิมพลักษณ์เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2557
เลขเรียกว/ภน 368 บ487ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
36
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการประยุกต์ใช้ระบบคลังข้อมูลเพื่อการวิเคราะห์ส่งออกสินค้า กรณีศึกษา กรมศุลกากร / โดย เสาวนีย์ ชัยศิ...
ชื่อผู้แต่งเสาวนีย์ ชัยศิริพานิช.
พิมพลักษณ์นครปฐม : สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ภาควิชาคอมพิวเตอร์. บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2553.
เลขเรียกHF1414.4 ส75
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
37
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการปรับปรุงงานบริการตรวจสอบสินค้าด้วย Mobile X-Ray กรณีศึกษาด่านศุลกากรมุกดาหาร / ประชา ศตสุข.
ชื่อผู้แต่งประชา ศตสุข.
พิมพลักษณ์นครปฐม : สาขาวิชาการจัดการภาครัฐและภาคเอกชน บัณฑิตวิทยาลัยมหาวิทยาลัยศิลปากร, 2553.
เลขเรียกHJ7054.55.A6 ป46
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
38
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนาบุคลากรเพื่อการให้บริการระบบ e-Customs กรณีศึกษา : ด่านศุลกากรสังกัดสำนักงานศุลกากรภาคที่ 4 ...
ชื่อผู้แต่งปกรณ์พันธุ์ บุปผาพรหม.
พิมพลักษณ์2553.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
39
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการวิเคราะห์ผลกระทบของมาตรการภาษีต่อการนำเข้าไม้แปรรูปกรณีศึกษา :ด่านศุลกากรหนองคาย = Analysis impa...
ชื่อผู้แต่งดำรงค์ สีนิล
พิมพลักษณ์[หนองคาย] : สาขาเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย, 2554.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
40
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการศึกษาการขนส่งสินค้าข้ามแดนและพัฒนาดัชนีชี้วัดการอำนวยความสะดวกสำหรับการขนส่งสินค้าส่งออกที่จุดผ่า...
ชื่อผู้แต่งปิลันธ์ พรายทองแย้ม
พิมพลักษณ์2555.
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
41
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการศึกษาความคืบหน้าความตกลงว่าด้วยการขนส่งข้ามพรมแดนอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขงตามแนวระเบียงเศรษฐกิจตะวันออ...
ชื่อผู้แต่งพิเชฐ นาหนอง.
พิมพลักษณ์[ขอนแก่น] : ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น, [2554].
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
42
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการค้าชายแดนด่านศุลกากรแม่สอดกับปริมาณเงินฝากของธนาคารพาณิชย์และการลงทุนข...
ชื่อผู้แต่งภูมิใจ เรณูหอม
พิมพลักษณ์เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2559
เลขเรียกว/ภน 382 ภ416ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
43
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการศึกษาคุณภาพการให้บริการระบบศุลกากรไร้กระดาษ : กรณีศึกษา ระบบการให้บริการพิธีการศุลกากรแก่ธุรกิจอุ...
ชื่อผู้แต่งญาดาภา สว่างรวมโชค
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ, 2551.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
44
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการศึกษาประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ภาษีศุลกากรของด่านศุลกากรในเขตภาคเหนือของไทย = A Study of tariff ...
ชื่อผู้แต่งฐิติยาภา โสริญาติ
พิมพลักษณ์เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2556
เลขเรียกว/ภน 336.26 ฐ343ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
45
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องก้าวใหม่สู่บทบาทใหม่ในการบริหารการพยาบาล / โดย พวงรัตน์ บุญญานุรักษ์
ชื่อผู้แต่งพวงรัตน์ บุญญานุรักษ์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : วังใหม่บลูพรินต์, 2544.
เลขเรียกRT89 พ474บ,WY105 พ747 2544
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา