Found: 818  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
31
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกฎว่าด้วยแหล่งกำเนิดสินค้าภายใต้ WTO กับบทบาทของศุลกากร ในการสนับสนุนการส่งออก : ศึกษากรณีสินค้าข้า...
ชื่อผู้แต่งสุดารัตน์ เลิศวิทยาพนธ์ 2497-
พิมพลักษณ์2543.
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
32
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกฎว่าด้วยแหล่งกำเนิดสินค้าภายใต้ WTO กับบทบาทของศุลกากร ในการสนับสนุนการส่งออก :ศึกษากรณีสินค้าข้าวข...
ชื่อผู้แต่งสุดารัตน์ เลิศวิทยาพนธ์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2543.
เลขเรียกว 382 ส768ก 2543
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
33
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกฎว่าด้วยแหล่งกำเนิดสินค้าภายใต้ระบบ GSP / วีระชัย เพียรเพิ่มภัทร
ชื่อผู้แต่งวีระชัย เพียรเพิ่มภัทร
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ฝ่ายสิทธิประโยชน์ทางการค้า กรมการค้าต่างประเทศ, 2527.
เลขเรียก382.7 ว844ก
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
34
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกฎว่าด้วยแหล่งกำเนิดสินค้าภายใต้ระบบ GSP / โดย [วีระชัย เพียรเพิ่มภัทร]
ชื่อผู้แต่งวีระชัย เพียรเพิ่มภัทร
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ฝ่ายสิทธิประโยชน์ทางการค้า กรมการค้าต่างประเทศ, [ม.ป.ป]
เลขเรียกHF1206 .ก27
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
35
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกฎว่าด้วยแหล่งกำเนิดสินค้าในเขตการค้าเสรีอาเซียน : ศึกษากรณีสินค้าอุตสาหกรรม / เติมสิริ ปัญญาวัฒนช...
ชื่อผู้แต่งเติมสิริ ปัญญาวัฒนชัย 2521-
พิมพลักษณ์2547.
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
36
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกฎหมายตอบโต้การทุ่มตลาด และกฎหมายตอบโต้การอุดหนุนของสหรัฐอเมริกา / ทัชชมัย ฤกษะสุต
ชื่อผู้แต่งทัชชมัย ฤกษะสุต
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2549.
เลขเรียกKF6708.D8 ท62 2549,382.92 ท 321 ก 2549
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
มหาวิทยาลัยนครพนม
มหาวิทยาลัยแม่โจ้
..more
37
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกฎหมายธุรกิจไทยกับบทบัญญัติแกตต์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กองวิจัยสินค้าและการตลาด 1 กรมเศรษฐกิจการพาณิชย์, 2539.
เลขเรียกHF1721 ก117
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
38
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกฎหมายธุรกิจไทยกับบทบัญญัติแกตต์ / กองวิจัยสินค้าและการตลาด 1 กรมเศรษฐกิจการพาณิชย์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กรม, 2539.
เลขเรียก341.7543 ก117
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
39
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกฎหมายพิกัดอัตราศุลกากรและภาษีการค้า
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ศึกษาสัมพันธ์, 2520
เลขเรียก343.59304 ก117
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
40
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกฎหมายภาษีและพิธีการศุลกากร / โดย วิชัย มากวัฒนสุข.
ชื่อผู้แต่งวิชัย มากวัฒนสุข.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : บริษัท สามเจริญพาณิชย์ (กรุงเทพฯ) จำกัด, 2546.
เลขเรียกKPT3645 .ว646 2546,343.056 ว32ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
..more
41
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกฎหมายภาษีและพิธีการศุลกากร/ วิชัย มากวัฒนสุข.
ชื่อผู้แต่งวิชัย มากวัฒนสุข.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สามเจริญพาณิช, 2546.
เลขเรียกK 4660 ว542ก 2546
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
42
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกฎหมายศุลกากร
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ม.ป.พ., [2533?]
เลขเรียกHJ7330.55.A6 .ก13
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
43
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกฎหมายศุลกากร / กรมศุลกากร.
ชื่อผู้แต่งกรมศุลกากร.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กรมฯ, 2528.
เลขเรียกK- ก37 2528
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
44
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกฎหมายศุลกากร / กฤษฎา ทองธรรมชาติ.
ชื่อผู้แต่งกฤษฎา ทองธรรมชาติ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยรามคำแหง, 2540.
เลขเรียกKPT4430 ก279 2540
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
45
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกฎหมายศุลกากร / อานนท์ โหราเรือง
ชื่อผู้แต่งอานนท์ โหราเรือง
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ภาควิชากฎหมายทั่วไป คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง, 2531.
เลขเรียกHJ6609 .อ25 2531
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา