Found: 786  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
16
image
ประเภทสื่อ Serial
ชื่อเรื่องCustoms import-export.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : เนค เอ็นเตอร์เทนเม้นท์,.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
17
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องDinner talk : องค์การการค้าโลกในวิสัยทัศน์ของ ดร. ศุภชัย พานิชภักดิ์
ชื่อผู้แต่งศุภชัย พานิชภักดิ์
พิมพลักษณ์[ม.ป.ท. : ม.ป.พ., 2545]
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
18
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องE-customs = พิธีการศุลกากรนำเข้า-ส่งออกระบบอิเล็กทรอนิกส์ / วิชัย มากวัฒนสุข.
ชื่อผู้แต่งวิชัย มากวัฒนสุข, 2499-
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : บริษัท ธรรมนิติ เพรส จำกัด, 2548.
เลขเรียกHJ7054.55 ว62ค 2548,336.26 ว726อ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
19
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องEC มหาอำนาจใหม่ของโลก : บทบาทสู่ศตวรรษใหม่ของประชาคมยุโรป / คำรณ อินธนูไชย เขียน.
ชื่อผู้แต่งคำรณ อินธนูไชย.
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ] : สุริยบรรณ, [2535] (พิมพ์ซ้ำ2536).
เลขเรียกHC241.2 ค64,341.242 ค217อ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
20
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องFactors causing import goods classification errors / Prachya Prachsarnpetch = ปัจจัยที่ก่อให้เกิดคว...
ชื่อผู้แต่งPrachya Prachsarnpetch.
พิมพลักษณ์2009.
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
21
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องGATS ความตกลงว่าด้วยการค้าบริการ / พรเทพ เบญญาอภิกุล ; บรรณาธิการ รังสรรค์ ธนะพรพันธุ์.
ชื่อผู้แต่งพรเทพ เบญญาอภิกุล.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โครงการ WTO Watch (จับกระแสองค์การการค้าโลก), 2548.
เลขเรียกHF1713 บ73,382.92 พ17ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยทักษิณ
..more
22
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องGSP trade fair.
พิมพลักษณ์[ม.ป.ท. : ม.ป.พ.], 2530.
เลขเรียก382.7 จ579 19
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
23
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องNational trade estimate of Thailand : the USTR reports, 2001-2007 / รังสรรค์ ธนะพรพันธุ์ บรรณาธิกา...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โครงการ WTO Watch (จับกระแสองค์การการค้าโลก), B. E. 2551[2008]
เลขเรียกHF1594.55.Z4U6 N37 2008,382.05 N277
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
มหาวิทยาลัยบูรพา
..more
24
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องStigilitz Plan : ข้อเสนอสำหรับการเจรจาการค้าพหุภาคีรอบโดฮา / ชมเพลิน สุวรรณภาณุ.
ชื่อผู้แต่งชมเพลิน สุวรรณภาณุ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2548.
เลขเรียกHF1379 ช48,382.92 ช16ส
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยนเรศวร
..more
25
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องThe best suitable practices ของด่านศุลกากรสมุทรปราการ
ชื่อผู้แต่งด่านศุลกากรสมุทรปราการ
พิมพลักษณ์[สมุทรปราการ : ม.ป.พ.], 2549.
เลขเรียกHJ7054.55.A6 ด391
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยรามคำแหง
26
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องThe Best suttable practices ของ ด่านศุลกากรสมุทรปราการ / ด่านศุลกากรสมุทรปราการ.
พิมพลักษณ์สมุทรปราการ : ด่านศุลกากรสมุทรปราการ, 2550.
เลขเรียก351.7246 ด914
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
27
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องWTO กับการใช้มาตรการฝ่ายเดียวเพื่อคุ้มครองทรัพยากรร่วมของโลก : ศึกษากรณีสหรัฐอเมริกาห้ามนำเข้ากุ้ง ...
ชื่อผู้แต่งจิราวัลย์ คชฤทธิ์
พิมพลักษณ์2542.
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
28
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกฎกติกา WTO / รังสรรค์ ธนะพรพันธุ์, สมบูรณ์ ศิริประชัย บรรณาธิการ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย, 2552.
เลขเรียกHF1385 ก32,382.92 ก13
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยทักษิณ
..more
29
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกฎระเบียบและพิธีการนำเข้าสินค้าอัญมณีและเครื่องประดับ / โดย ศูนย์ข้อมุลอัญมณีและเครื่องประดับ สถาบั...
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ] : สถาบัน?, [2549].
เลขเรียกHF1713 ก113,553.8 ว517ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยแม่โจ้
..more
30
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกฎระเบียบและพิธีการนำเข้าสินค้าอัญมณีและเครื่องประดับ / โดย ศูนย์ข้อมูลอัญมณีและเครื่องประดับ สถาบั...
ชื่อผู้แต่งศูนย์ข้อมูลอัญมณีและเครื่องประดับ สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ (องค์การมหาชน)
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ศูนย์ข้อมูลอัญมณีและเครื่องประดับ สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ (องค์การมหาชน), 2549.
เลขเรียก336.264 ศ73ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา