Found: 168  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
151
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรายงานประจำปี 2535 : กรมศุลกากร / กรมศุลกากร.
ชื่อผู้แต่งกรมศุลกากร.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก, 2535.
เลขเรียก352.448 ศ742ร 2535
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยแม่โจ้
152
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรายงานประจำปี 2541 : กรมศุลกากร / กรมศุลกากร.
ชื่อผู้แต่งกรมศุลกากร.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กรมศุลกากร, 2541.
เลขเรียก352.448
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยแม่โจ้
153
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรายงานประจำปี 2542 : กรมศุลกากร / กรมศุลกากร.
ชื่อผู้แต่งกรมศุลกากร.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กรมศุลกากร, 2542.
เลขเรียก352.448
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยแม่โจ้
154
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรายงานประจำปี 2547 กรมศุลกากร : The customs departemnt Annual report 2006 [Text]
ชื่อผู้แต่งกรมศุลกากร
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ กรมศุลกากร 2550
เลขเรียก351.7246
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
155
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรายงานประจำปี 2547 กรมศุลกากร : The eport 2004 [Text]
ชื่อผู้แต่งกรมศุลกากร
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ กรมศุลกากร 2547
เลขเรียก351.7246
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
156
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรายงานประจำปี 2551 : กรมศุลกากร = Annual report 2008 : The Customs Department / กรมศุลกากร.
ชื่อผู้แต่งกรมศุลกากร.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กรมศุลกากร, 2551.
เลขเรียก352.448
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยแม่โจ้
157
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรายงานประจำปี 2552 : กรมศุลกากร = Annual report 2009 : The Customs Department / กรมศุลกากร.
ชื่อผู้แต่งกรมศุลกากร.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กรมศุลกากร, 2552.
เลขเรียก352.448
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยแม่โจ้
158
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องวิเคราะห์การค้าและนโยบายการค้าประเทศไทย / ชวนชัย อัชนันท์
ชื่อผู้แต่งชวนชัย อัชนันท์
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ] : คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2526.
เลขเรียกHF1594.55 ช268,382.093 ช 237 ว 2526
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยทักษิณ
..more
159
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องศุลการักษ์ชักธงรบ / โดย พิมาน วิมลมาลย์.
ชื่อผู้แต่งพิมาน วิมลมาลย์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : วทานีย์ พับลิชชิ่ง, 2528.
เลขเรียกHF2340.55 พ64,895.913 พ729ศ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
160
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องอนุสรณ์ครบรอบ 70 ปี สมาคมชิปปิ้งแห่งประเทศไทย / คณะผู้จัดทำ, ยรรยง ตั้งจิตต์กุล, ปัญญา ศรีสุธรรม และ...
ชื่อผู้แต่งยรรยง ตั้งจิตต์กุล
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สมาคมชิปปิ้งแห่งประเทศไทย, 2560, [2017]
เลขเรียกHF3800.55.A45 ย143อ 2560,387.5 ย143อ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยรามคำแหง
161
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเงื่อนไขความพอใจในการเปิดรับสื่อในองค์กรชายแดน / สุรพงษ์ โสธนเสถียร.
ชื่อผู้แต่งสุรพงษ์ โสธนะเสถียร.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สถาบันไทยคดีศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2536.
เลขเรียก382.7
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
162
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเงื่อนไขความพอใจในการเปิดรับสื่อในองค์การชายแดน / สุรพงษ์ โสธนะเสถียร
ชื่อผู้แต่งสุรพงษ์ โสธนะเสถียร
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ] : สถาบันไทยคดีศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2535.
เลขเรียกHD30.335 ส852ง 2535,658.45
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
163
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเงื่อนไขความพอใจในการเปิดรับสื่อในองค์การชายแดน / โดย สุรพงษ์ โสธนะเสถียร
ชื่อผู้แต่งสุรพงษ์ โสธนะเสถียร
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ] : สถาบันไทยคดีศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2536.
เลขเรียกHJ7054.55 ส852
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
164
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเบ็ดเตล็ดความรู้ทั่วไปและตำนานศุลกากร / อนุมานราชธน, พระยา.
ชื่อผู้แต่งอนุมานราชธน, พระยา.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : คุรุสภาลาดพร้าว 2537.
เลขเรียก089.9591
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
165
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเอกสารประกอบการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ ศุลกากร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ...(คณะรัฐมนตรีเป็นผู้เสนอ) แก้ไขเ...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : หอสมุดรัฐสภา สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร, 2542.
เลขเรียกKPT3645 อ752 2542
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา