Found: 786  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
151
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการศึกษาการจัดเก็บรายได้ด่านศุลกากรละไล แขวงสาละวัน สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว / วิทยานิพนธ์ของ ...
ชื่อผู้แต่งแก้วเพ็ดสาคอน เทพพะรักสา.
พิมพลักษณ์2561
เลขเรียก336.26 ก775ก 2561
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
152
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการศึกษาการนำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการกำกับดูแลกิจการที่ดีของศุลกากร : ศึกษากรณี ระบบงานเขตปลอ...
ชื่อผู้แต่งณัฐกานต์ แทนนิกร.
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ] : โครงการบัณฑิตศึกษาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2548.
ห้องสมุดสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
153
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการศึกษาการลักลอบทำการค้าชายแดนไทย-ลาว : กรณีศึกษาของ 3 จังหวัดภาคเหนือตอนบน (เชียงราย พะเยา และน่า...
ชื่อผู้แต่งทานตะวัน มโนรมย์
พิมพลักษณ์2544.
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
154
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการศึกษาความคืบหน้าความตกลงว่าด้วยการขนส่งข้ามพรมแดนอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขงตามแนวระเบียงเศรษฐกิจตะวันออ...
ชื่อผู้แต่งพิเชฐ นาหนอง.
พิมพลักษณ์[ขอนแก่น] : ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น, [2554].
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
155
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการศึกษาความพร้อมของผู้ปฏิบัติการระบบผ่านพิธีการศุลกากรทางอิเล็กทรอนิกส์แบบไร้เอกสารสำหรับการส่งออก ...
ชื่อผู้แต่งธิดาวรรณ คุ้มเนตร.
พิมพลักษณ์2550.
เลขเรียก351.7246 ธ583ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
156
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการค้าชายแดนด่านศุลกากรแม่สอดกับปริมาณเงินฝากของธนาคารพาณิชย์และการลงทุนข...
ชื่อผู้แต่งภูมิใจ เรณูหอม
พิมพลักษณ์เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2559
เลขเรียกว/ภน 382 ภ416ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
157
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการศึกษาคุณภาพการให้บริการระบบศุลกากรไร้กระดาษ : กรณีศึกษา ระบบการให้บริการพิธีการศุลกากรแก่ธุรกิจอุ...
ชื่อผู้แต่งญาดาภา สว่างรวมโชค
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ, 2551.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
158
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการศึกษาบทบาทของกรมศุลกากร ที่มีต่อการส่งเสริมการส่งออกสินค้าอุตสาหกรรม / สุจิตร ศรีวิริยกุล = A st...
ชื่อผู้แต่งสุจิตร ศรีวิริยกุล, 2500-
พิมพลักษณ์2528.
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
159
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการศึกษาประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ภาษีศุลกากรของด่านศุลกากรในเขตภาคเหนือของไทย = A Study of tariff ...
ชื่อผู้แต่งฐิติยาภา โสริญาติ
พิมพลักษณ์เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2556
เลขเรียกว/ภน 336.26 ฐ343ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
160
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อความผิดพลาดของเอกสารการเดินพิธีการศุลกากรส่งออก : กรณีศึกษา บริษัทแห่งหนึ่ง...
ชื่อผู้แต่งพัชรีรัตน์ เทียนแสงฟ้า.
พิมพลักษณ์2557.
เลขเรียก351.7246 พ524ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
161
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการก่อสร้างด่านศุลกากรสตูล / โดย สำนักงานโครงการบัณฑิตศึกษา สาขาวิทย...
ชื่อผู้แต่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์. สำนักงานโครงการบัณฑิตศึกษา
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2526.
เลขเรียก574.5 ก 873 ก 2526
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยทักษิณ
162
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการศึกษาอุปสงค์นำเข้าและผลสะท้อนของการปรับลดภาษีศุลกากร ต่อมูลค่านำเข้าของไทย / โดย ปัณญนาถ วิสูตร
ชื่อผู้แต่งปัณญนาถ วิสูตร
พิมพลักษณ์2540.
เลขเรียก382.5 ป525ก
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
163
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการศึกษาเบื้องต้นเกี่ยวกับผลกระทบต่อสังคมและระบบสาธารณสุขไทยและการเตรียมความพร้อมจากการเปิดเสรีทางกา...
ชื่อผู้แต่งวัฒนา สุวรรณแสง จั่นเจริญ
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ] : วิทยาลัยการสาธารณสุข จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2542.
เลขเรียกRA410.56 ว399,W84.3 ก522 2542,614.7 จ683ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(หาดใหญ่)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
164
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการศึกษาเปรียบเทียบเทคนิคการพยากรณ์ที่เหมาะสม กับลักษณะข้อมูล / เกศิณี กมลรัตน์ = A comparative stu...
ชื่อผู้แต่งเกศิณี กมลรัตน์ 2500-
พิมพลักษณ์2530.
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
165
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการศึกษาเรื่องผลกระทบของระบบพิธีการศุลกากรอิเล็กทรอนิกส์แบบไร้เอกสารที่มีต่อธุรกิจการให้บริการด้านกา...
ชื่อผู้แต่งปฏิมา สุคนธมาน.
พิมพลักษณ์2551.
เลขเรียก351.7246 ป138ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา