Found: 785  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
137
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการภาษีอากรธุรกิจ = Business taxation / สมคิด บางโม.
ชื่อผู้แต่งสมคิด บางโม.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : วิทยพัฒน์, 2555.
เลขเรียก336.2 ส234ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
138
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการภาษีอากรธุรกิจ[ พิมพ์ครั้งที่ 1 2555] / ธิตินันธุ์ ชาญโกศล
ชื่อผู้แต่งธิตินันธุ์ ชาญโกศล
พิมพลักษณ์ปทุมธานี : คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยวลัยอลงกรณ์ ในพระบรมราชปถัมภ์, 2555
เลขเรียก336.2 ธ231ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
139
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการภาษีอากรเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น / พิศิษฐ เมลานนท์.
ชื่อผู้แต่งพิศิษฐ เมลานนท์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : บริษัท เอ็กซเปอร์เน็ท จำกัด, 2553.
เลขเรียกKPT3550 .พ65 2553,336.24 พ38ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
..more
140
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการยกเลิกการลดและลดอัตราอากรศุลกากรและการยกเว้นอากร ฉบับเพิ่มเติมพิกีดอาเซี่ยน / บริษัท ไอโอนิค อินเ...
ชื่อผู้แต่งบริษัท ไอโอนิค อินเตอร์เทรด รีซอสเซส จำกัด
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ไอโอนิค อินเตอร์เทรด รีซอสเซส, 25-
เลขเรียก343.056 บ475ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
141
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการลดภาษีภายใต้เขตการค้าเสรีอาเซียน (AFTA) / อรุณี พูลแก้ว.
ชื่อผู้แต่งอรุณี พูลแก้ว.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สวัสดิการกรมเศรษฐกิจการพาณิชย์, 2542.
เลขเรียกHF1713 อ4ก 2542
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
142
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการวัดประสิทธิภาพของระบบ E-Container และการวัดความพึงพอใจผู้รับบริการระบบ E-Contanier ในงานศุลกากรด้...
ชื่อผู้แต่งอุบลรัตน์ วิจิตรโต.
พิมพลักษณ์2549.
เลขเรียก382.64 อ833ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
143
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการวางประกันค่าปรับในกรณีมีปัญหาเกี่ยวกับจำนวนค่าอากรที่เกิดขึ้นขณะของกำลังผ่านพิธีการศุลกากร / ปันเ...
ชื่อผู้แต่งปันเจริญ อุนจะนำ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2554.
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
144
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการวิเคราะห์การบริหารจัดการด้านการให้บริการประชาชนด้วยระบบพิธีการศุลกากรนำเข้าและส่งออกทางอิเล็กทรอน...
ชื่อผู้แต่งสุวนี จรูญโรจน์ ณ อยุธยา, 2501-
พิมพลักษณ์2551.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
145
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างมูลค่าอากรขาเข้ากับผลิตภัณฑ์มวลรวมของจังหวัดที่มีการค้าชายแดนภาคเหนือ...
ชื่อผู้แต่งอรวรรณ มงคล
พิมพลักษณ์เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2556
เลขเรียกว/ภน 382.72 อ177ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
146
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการวิเคราะห์ผลกระทบของนโยบายการค้าที่มีต่อการจัดสรรทรัพยากร ในรูปแบบดุลยภาพโดยทั่วไปที่คำนวณได้ / โ...
ชื่อผู้แต่งสรยุทธ มีนะพันธ์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : คณะพัฒนาการเศรษฐกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2528.
เลขเรียกHF1595.55 ส4
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
147
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการวิเคราะห์ผลกระทบของนโยบายการค้าเสรีที่มีผลต่ออุตสาหกรรม ภายในประเทศ : ศึกษาเฉพาะการใช้มาตรการภาษ...
ชื่อผู้แต่งนิตยา แก้วนพรัตน์
พิมพลักษณ์2531.
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
148
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการวิเคราะห์ผลกระทบของมาตรการภาษีต่อการนำเข้าไม้แปรรูปกรณีศึกษา :ด่านศุลกากรหนองคาย = Analysis impa...
ชื่อผู้แต่งดำรงค์ สีนิล
พิมพลักษณ์[หนองคาย] : สาขาเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย, 2554.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
149
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการวิเคราะห์สินค้าทางศุลกากร ; การวิเคราะห์ตัวอย่างของจับกุม ของกลางประเภทวัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตและประส...
ชื่อผู้แต่งเพ็ญศรี วุฒิเศรษฐไพบูลย์
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ] : กลุ่มงานวิเคราะห์สินค้า กรมศุลกากร, 2549.
เลขเรียกQV25 พ911ก 2549
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
150
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการศึกษาการขนส่งสินค้าข้ามแดนและพัฒนาดัชนีชี้วัดการอำนวยความสะดวกสำหรับการขนส่งสินค้าส่งออกที่จุดผ่า...
ชื่อผู้แต่งปิลันธ์ พรายทองแย้ม
พิมพลักษณ์2555.
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา