Found: 170  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
137
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องระบบการให้สิทธิพิเศษทางภาษีศุลกากรของสหรัฐฯ / กรมอเมริกาและแปซิฟิกใต้ กระทรวงการต่างประเทศ. [text]
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กระทรวงการต่างประเทศ, 2550.
เลขเรียก382.753
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
138
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องระบบงานศุลกากรและความร่วมมือระหว่างประเทศด้านศุลกากร / รวบรวมโดย โสภี ศิริ.
ชื่อผู้แต่งโสภี ศิริ.
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ : กรมศุลกากร, 2544].
เลขเรียกHJ6609 ส988 2544
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
140
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องระบบงานศุลกากรและความร่วมมือระหว่างประเทศทางด้านศุลกากร / รวบรวมโดย โสภี ศิริ.
พิมพลักษณ์[ม.ป.ท. : ม.ป.พ.], 2548.
เลขเรียก382.7 ร228 21
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
141
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องระบบพิธีการศุลกากรทางอิเล็กทรอนิกส์แบบไร้เอกสารเพื่อการสนับสนุนกิจกรรมโลจิสติกส์ / พเยีย ชลานุเคราะ...
ชื่อผู้แต่งพเยีย ชลานุเคราะห์
พิมพลักษณ์2550.
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
142
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องระบบสิทธิพิเศษทางภาษีศุลการกรเป็นการทั่วไป = Generalized system of preference - GSP / กรมการค้าต่า...
ชื่อผู้แต่งกรมการค้าต่างประเทศ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กรมการค้าต่างประเทศ 2542.
เลขเรียก382.72 ก169ร
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
143
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องระเบียบปฏิบัติพิธีการศุลกากรสำหรับภาษีมูลค่าเพิ่ม / จัดฝึกอบรมโดย กองฝึกอบรม กรมศุลกากร.
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ] : ฝ่ายประชาสัมพันธ์ สลข. กรมศุลกากร, [2535].
เลขเรียก336.2714 ร235 19
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
144
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องราคาศุลกากร = Customs Valuation / สันติชุม ศรีรัญเพชร, อรวลัญช์ คล่องสั่งสอน
ชื่อผู้แต่งสันติชุม ศรีรัญเพชร
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ : ม.ป.พ., 2551] : (กรุงเทพฯ : บริษัท ฮาซันพริ้นติ้ง จำกัด)
เลขเรียกK 4640 .A66 ส115 2551
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
145
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรายงานฉบับสมบูรณ์ "โครงการวิเคราะห์และติดตามร่างกฎหมาย" / โดย มูลนิธิสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไ...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มูลนิธิ, 2556.
เลขเรียกKPT 68 ม417 2556
ห้องสมุดสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
146
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรายงานฉบับสมบูรณ์ (final report) โครงการศึกษาการปรับโครงสร้างอัตราภาษีศุลกากรในภาคอุตสาหกรรม / เสนอ...
ชื่อผู้แต่งนิพนธ์ พัวพงศกร
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย, 2549.
เลขเรียกHD2356.T5 ว62ค 2549,336.26 น 665 ร 2549
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
147
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรายงานประจำปี 2529 : กรมศุลกากร / กรมศุลกากร.
ชื่อผู้แต่งกรมศุลกากร.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก, 2531.
เลขเรียก352.448 ศ742ร 2529
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยแม่โจ้
148
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรายงานประจำปี 2530 : กรมศุลกากร / กรมศุลกากร.
ชื่อผู้แต่งกรมศุลกากร.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก, 2530.
เลขเรียก352.448 ศ742ร 2530
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยแม่โจ้
149
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรายงานประจำปี 2531 : กรมศุลกากร / กรมศุลกากร.
ชื่อผู้แต่งกรมศุลกากร.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก, 2531.
เลขเรียก352.448 ศ742ร 2531
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยแม่โจ้
150
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรายงานประจำปี 2532 : กรมศุลกากร / กรมศุลกากร.
ชื่อผู้แต่งกรมศุลกากร.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก, 2532.
เลขเรียก352.448 ศ742ร 2532
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยแม่โจ้

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา