Found: 350  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
91
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องที่ระลึกงานนิทรรศการลานนา ครั้งที่ 2, 4-7 กรกฎาคม 2526.
ชื่อผู้แต่งมหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สำนักหอสมุด.
พิมพลักษณ์เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัย, 2526.
เลขเรียกDS576.71 .ช84
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
92
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องที่ระลึกจากจอมพล ป.พิบูลสงคราม.
พิมพลักษณ์พระนคร : โรงพิมพ์ไทยบริการ, 2498.
เลขเรียกDS577.2 ท6
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
93
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องนานาสารัตถคดีจากจารึกและเอกสารโบราณ/ สำนักหอสมุดแห่งชาติ, กลุ่มหนังสือตัวเขียนและจารึก.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กลุ่มหนังสือตัวเขียนและจารึก, สำนักหอสมุดแห่งชาติ 2557.
เลขเรียก417.7 น221 2551
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
94
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องนิทรรศการ 700 ปี ลายสือไทย = Exhibition 700 years of the Thai alphabet / กรมศิลปากร.
ชื่อผู้แต่งกรมศิลปากร.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กรม, 2526.
เลขเรียกDS572.8 .ศ65
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
95
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องบรรณานุกรมสนเทศสุโขทัย / ฝ่ายบริการสนเทศ สำนักบรรณสารสนเทศ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
ชื่อผู้แต่งมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ฝ่ายบริการสนเทศ สำนักบรรณสาร, 2529
เลขเรียก016.9593 ม192บ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
96
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องบรรณานุกรมสนเทศสุโขทัยศึกษา / ฝ่ายบริการสนเทศ สำนักบรรณสารสนเทศ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ฝ่ายบริการสนเทศ สำนักบรรณสารสนเทศ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธราช, 2529.
เลขเรียกZ3238.S9 บ4
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
97
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องบรรณานุกรมสิ่งพิมพ์ที่อ้างถึงศิลาจารึกหลักที่ 1 จารึกพ่อขุนรามคำแหง / จัดทำโดย กมลรัตน์ อาทรธุรสุข ...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ :bภาควิชาบรรณารักษศาสตร์ บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2527.
เลขเรียกZ1017 บ165
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
98
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องบุตรแห่งตามพรลิงค์.
พิมพลักษณ์[นครศรีธรรมราช : ม.ป.พ., 2554].
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยรามคำแหง
99
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องประชุมจารึก ภาคที่ 1 / ยอช เซเดส์ ชำระและแปล.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักหอสมุดแห่งชาติ กรมศิลปากร, [2504].
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
100
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องประชุมจารึก ภาคที่ 1.
ชื่อผู้แต่งศิลาจารึก
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ : กรมศิลปากร, 2467?].
เลขเรียกCN1220 .ศ646
ห้องสมุดศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
101
image
ประเภทสื่อ Computer File
ชื่อเรื่องประชุมจารึก ภาคที่ 8 จารึกสุโขทัย [electronic resource] / คณะทำงาน จตุพร ศิริสัมพันธ์ ... [และคน...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักหอสมุดแห่งชาติ กรมศิลปากร, 2548
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
102
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องประชุมจารึก ภาคที่ 8 จารึกสุโขทัย / จตุพร ศิริสัมพันธ์ ... [และคนอื่น ๆ]
ชื่อผู้แต่งศิลาจารึก.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กรมศิลปากร, 2548.
เลขเรียกCN1220 .ศ64 2548,495.911 ป17
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยทักษิณ
..more
103
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องประชุมจารึกล้านนา = Corpus of Lan Na inscriptions / ฮันส์ เพนธ์, พรรณเพ็ญ เครือไทย, ศรีเลา เกษพรหม.
ชื่อผู้แต่งเพนธ์, ฮันส์.
พิมพลักษณ์เชียงใหม่ : คลังข้อมูลจารึกล้านนา สถาบันวิจัยสังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2551.
เลขเรียกCN1221.N6 พ7ป 2551
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
104
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องประชุมจารึกล้านนา จารึกพระเจ้ากาวิละ พ.ศ. 2334-235 = Corpus of Lan Na Inscriptions King Kawila Inscr...
ชื่อผู้แต่งเพนธ์, ฮันส์
พิมพลักษณ์เชียงใหม่ : คลังข้อมูลจารึกล้านนา สถาบันวิจัยสังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2541.
เลขเรียกCN1220 พ913ป 2541
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร
105
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องประชุมจารึกล้านนา เล่ม 13 : จารึกในจังหวัดเชียงราย / ศรีเลา เกษพรหม, อภิรดี เตชะศิริวรรณ
ชื่อผู้แต่งศรีเลา เกษพรหม.
พิมพลักษณ์เชียงใหม่ : คลังข้อมูลจารึกล้านนา สถาบันวิจัยสังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2551.
เลขเรียกCN1221.ล6 ศ244
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา