Found: 350  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
76
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องจารึกในประเทศไทย / คณะทำงาน : พิมพ์พรรณ ไพบูลย์หวังเจริญ...[และคนอื่น ๆ] ; บรรณาธิการ : พิมพ์พรรณ ไ...
ชื่อผู้แต่งศิลาจารึก
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : หอสมุดแห่งชาติ กรมศิลปากร, 2559.
เลขเรียกCN1220 .ศ633,411.7 ศ537จ 2559
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยบูรพา
77
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องจารึกในประเทศไทย เล่ม 5 อักษรขอม อักษรธรรมและอักษรไทย พุทธศตวรรษที่ 19-24
ชื่อผู้แต่งศิลาจารึก
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : หอสมุดแห่งชาติ กรมศิลปากร, 2529.
เลขเรียก495.9117 ศ 707 จ 2529
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยทักษิณ
78
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องจิตรกรรมฝาผนังสกุลช่างนนทบุรี = Murals of Nondburi School / ศิลป พีระศรี, เฟื้อ หริพิทักษ์, เขียน ย...
ชื่อผู้แต่งศิลป พีระศรี, 2435-2505.
พิมพลักษณ์พระนคร : คณะจิตรกรรมและปฏิมากรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2506.
เลขเรียก759.9593 ศ37จ
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
79
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องจุลสารคลังข้อมูลจารึกล้านนา = Bulletin of the archive of Lan Na inscriptions / สถาบันวิจัยสังคม มห...
ชื่อผู้แต่งมหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สถาบันวิจัยสังคม.
พิมพลักษณ์เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัย, 25 -
เลขเรียกCN1221.ท9ห7 ม56
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
80
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องญี่ปุ่น-ไทย-อุษาคเนย์ = Japanese scholarships on Thailand and Southeast Asia / ชาญวิทย์ เกษตรศิริ,...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โครงการ Core University ธรรมศาสตร์-เกียวโต ร่วมกับ มูลนิธิโครงการตำราสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์, 2541.
เลขเรียกDS525 ญ63,959.3 ญ35
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยบูรพา
..more
81
image
ประเภทสื่อ Visual
ชื่อเรื่องฐานข้อมูลจารึกในประเทศไทย [electronic resource] : ฉบับซีดีรอม / จัดทำโดย โครงการพัฒนาฐานข้อมูลจาร...
ชื่อผู้แต่งศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร. โครงการพัฒนาฐานข้อมูลจารึกในประเทศไทย.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โครงการ, 2551.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยรามคำแหง
82
image
ประเภทสื่อ Computer File
ชื่อเรื่องฐานข้อมูลจารึกในประเทศไทยฉบับซีดีรอม [electronic resource] / จัดทำโดย โครงการพัฒนาฐานข้อมูลจารึกใน...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร, 2551.
เลขเรียกCN1220 ฐ632 2551
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
83
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องดรรชนีค้นคำในจารึกสุโขทัย = A glossarial index of the Sukhothai inseriptions / อิชิอิ โยเนโอะ ... [...
ชื่อผู้แต่งศิลาจารึก.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : อมรินทร์ , 2532.
เลขเรียก495.911 ศ537ด
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
84
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องดรรชนีจารึกล้านนา ภาค 1 ชื่อและตำแหน่งบุคคล = Index to Lan Na Inscriptions Part 1 Persons and title...
ชื่อผู้แต่งเพนธ์, ฮันส์.
พิมพลักษณ์เชียงใหม่ : คลังข้อมูลจารึกล้านนา สถาบันวิจัยสังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2545.
เลขเรียกCN1221.ห7 พ73 2545
ห้องสมุดศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
85
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องดรรชนีจารึกล้านนา ภาค 1 ชื่อและตำแหน่งบุคคล = Index to Lan Na Inscriptions Part 1 Persons and title...
ชื่อผู้แต่งเพนธ์, ฮันส์.
พิมพลักษณ์เชียงใหม่ : คลังข้อมูลจารึกล้านนา สถาบันวิจัยสังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2546.
เลขเรียกCN1221.ห7 พ73 2546
ห้องสมุดศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
86
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องตามรอยหลักศิลาค้นหาข้อเท็จจริง โดย...ว่าที่ ร.ต.พิทยา ดำเด่นงาม.
ชื่อผู้แต่งพิทยา ดำเด่นงาม.
พิมพลักษณ์เชียงใหม่ : มิ่งขวัญ, 2547.
เลขเรียกCN1220 .พ63 2547
ห้องสมุดศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
88
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องตำรายาในศิลาจารึกวัดโพธิ์ : สังคายนา รวบรวม และอธิบายความหมาย : รายงานการวิจัย / นิจศิริ เรืองรังษ...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สำนักหอสมุดแห่งชาติ กระทรวงสาธารณสุข, 2553.
เลขเรียก615.119593 ต367
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
90
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องทำเนียบศิลปิน / สำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงาน, 2537.
เลขเรียกNX120.T5 ท424
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา