Found: 350  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
61
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องจารึกวัดโพธิ์ : มรดกความทรงจำแห่งโลก/ บรรณาธิการ : อรวรรณ ทรัพย์พลอย
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : วัดพระเชตุพน; 2554.
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
62
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องจารึกวัดโพธิ์ : มรดกความทรงจำแห่งโลก/ บรรณาธิการ : อรวรรณ ทรัพย์พลอย
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : วัดพระเชตุพน, 2554.
เลขเรียกBQ6337.B362 จ319 2554
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร
63
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องจารึกสมัยสุโขทัย
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กรมศิลปากร, 2526, [1983]
เลขเรียกPL4159 ศ537จ 2526
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
64
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องจารึกสมัยสุโขทัย
ชื่อผู้แต่งศิลาจารึก.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กรมศิลปากร, 2527
เลขเรียก495.911 ศ37จ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
65
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องจารึกสมัยสุโขทัย
ชื่อผู้แต่งศิลาจารึก
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กรมศิลปากร , 2526.
เลขเรียก495.9117 ศ 707 จ 2526
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยทักษิณ
66
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องจารึกสมัยสุโขทัย / [คณะบรรณาธิการ, งานบริการหนังสือภาษาโบราณ กองหอสมุดแห่งชาติ และงานประวัติศาสตร์ ...
ชื่อผู้แต่งศิลาจารึก.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กรมศิลปากร, 2528.
เลขเรียกPL4159 ศ6จ6,495.9117 ศ37จร
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
67
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องจารึกสมัยสุโขทัย / กรมศิลปากร.
ชื่อผู้แต่งศิลปากร, กรม.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กรม, 2527.
เลขเรียก495.9117 ศ237จ 19
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
68
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องจารึกสมัยสุโขทัย.
ชื่อผู้แต่งศิลาจารึก.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กรมศิลปากร, 2527.
เลขเรียกPL4159 .ศ635
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
69
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องจารึกสุโขทัย
พิมพลักษณ์[พิษณุโลก] : ศูนย์สุโขทัยศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ พิษณุโลก, 2520.
เลขเรียกDS577 .ศ37
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
70
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องจารึกอาณาจักรน่านเจ้า พ.ศ. 1309.
ชื่อผู้แต่งศิลาจารึก.
พิมพลักษณ์พระนคร : โรงพิมพ์สำนักทำเนียบนายกรัฐมนตรี, 2510.
เลขเรียกDS576 .ศ64
ห้องสมุดศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
71
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องจารึกอาณาจักรน่านเจ้า พ.ศ. 1390 / สำนักนายกรัฐมนตรี
ชื่อผู้แต่งสำนักนายกรัฐมนตรี
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์สำนักทำเนียบนายกรัฐมนตรี, 2510
เลขเรียก959.301 น
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
72
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องจารึกอโศก (ธรรมจักรบนเศียรสี่สิงห์) : รัฐศาสตร์แห่งธรรมาธิปไตย / พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตโต)
ชื่อผู้แต่งพระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต)
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ผลิธัมม์, 2552.
เลขเรียกPL4159 .ธ44 2552,294.30132 พ1711จ 2552
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยบูรพา
..more
73
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องจารึกอโศก / พระธรรมปิฎก (ป.อ. ปยุตโต)
ชื่อผู้แต่งพระธรรมปิฎก (ป.อ. ปยุตฺโต)
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สหธรรมิก, 2544.
เลขเรียกBQ905.อ443 พ335 2544
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
74
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องจารึกโบราณรุ่นแรกพบที่ลพบุรีและใกล้เคียง.
ชื่อผู้แต่งศิลาจารึก.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กรมศิลปากร, 2524.
เลขเรียกPL4159 ศ6จ553,495.911 ศ537จ 19
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
75
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องจารึกในจังหวัดเชียงราย / ศรีเลา เกษพรหม, อภิรดี เตชะศิริวรรณ
ชื่อผู้แต่งศรีเลา เกษพรหม
พิมพลักษณ์เชียงใหม่ : คลังข้อมูลจารึกล้านนา สถาบันวิจัยสังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2551.
เลขเรียก411.7 ศ47ป
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา