Found: 351  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
46
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคู่มือประกอบการเรียนวิชาการอ่านจารึกสมัยต่าง ๆ = Thai palaeography : FL 344 (H) / ธวัช ปุณโณทก.
ชื่อผู้แต่งธวัช ปุณโณทก.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยรามคำแหง, 2552.
เลขเรียกP213 ธ392ก 2552
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยรามคำแหง
มหาวิทยาลัยมหิดล
47
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องงานเกี่ยวกับจารึก.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กรมศิลปากร, 2525.
เลขเรียกCN1220 .ง63
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
48
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องจารีกอีสาน : พัฒนาการและที่ตั้งภูมิศาสตร์ = Old Isaan scripts : development and geography / สมชาย ...
ชื่อผู้แต่งสมชาย ลำดวน
พิมพลักษณ์มหาสารคาม : สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, 2545.
เลขเรียกส 495.9117 ส42จ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
50
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องจารึกที่ค้นพบใหม่ในเมืองพะเยา / เกรียงศักดิ์ ชัยดรุณ.
ชื่อผู้แต่งเกรียงศักดิ์ ชัยดรุณ.
พิมพลักษณ์พะเยา : วัดศรีโคมคำ, 2552.
เลขเรียกCN1221.พ2 ก74 2552
ห้องสมุดศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
51
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องจารึกปราสาทแปรรูป / อ่านแปลและวิเคราะห์โดย ชะเอม แก้วคล้าย.
ชื่อผู้แต่งศิลาจารึก.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : หอสมุดแห่งชาติ กรมศิลปากร, 2543.
เลขเรียกCN1220 .ศ635 2543,495.93211 จ319
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยบูรพา
52
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องจารึกพระเจ้าชัยวรมันที่ 7 / ชะเอม แก้วคล้าย อ่านแปลและรวบรวม.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : หอสมุดแห่งชาติ กรมศิลปากร, 2528.
เลขเรียกCN1221 ช344
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
53
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องจารึกพ่อขุนรามคำแหง : วรรณคดีประวัติศาสตร์การเมืองแห่งกรุงสยาม / พิริยะ ไกรฤกษ์.
ชื่อผู้แต่งพิริยะ ไกรฤกษ์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มติชน, 2547.
เลขเรียกPL4159 พ64 2547,495.916 พ37จ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยมหิดล
..more
54
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องจารึกพ่อขุนรามคำแหง : ศิลาจารึกสุโขทัย หลักที่ 1.
ชื่อผู้แต่งศิลาจารึก.
พิมพลักษณ์พระนคร : คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2512.
เลขเรียกPL4159 ศ6จ59
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
56
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องจารึกพ่อขุนรามคำแหง ใครแต่งกันแน่? "ของจริง" หรือ "ของปลอม" / สุจิตต์ วงษ์เทศ, บรรณาธิการ
ชื่อผู้แต่งสุจิตต์ วงษ์เทศ, บรรณาธิการ
พิมพลักษณ์ม.ป.ท. : ศิลปวัฒนธรรม, 2531
เลขเรียก495.911 ส42จ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
57
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องจารึกพ่อขุนรามคำแหงใครแต่งกันแน่? "ของจริง" หรือ "ของปลอม" / ประเสริฐ ณ นคร ... [และคนอื่น ๆ], พร้อ...
ชื่อผู้แต่งศิลาจารึก.
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ] : ศิลปวัฒนธรรม, 2531.
เลขเรียกPL4168 .จ65
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
58
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องจารึกล้านนา ภาค 2 : จารึกจังหวัดเชียงใหม่ ลำปาง ลำพูน และแม่ฮ่องสอน = Lanna inscriptions / กรมศิลป...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กรมศิลปากร, 2552.
เลขเรียก495.9111 จ319 2552
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
มหาวิทยาลัยบูรพา
59
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องจารึกล้านนา. ภาค 1 = Lanna inscriptions part 1 / [บรรณาธิการ กรรณิการ์ วิมลเกษม ... และคนอื่น ๆ]
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ] : มูลนิธิเจมส์เอชดับเบิ้ลยูทอมป์สัน, 2534.
เลขเรียกCN1221.N6 จ319
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
60
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องจารึกวัดโพธิ์ : มรดกความทรงจำแห่งโลก / อรวรรณ ทรัพย์พลอย, บรรณาธิการ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง, 2554.
เลขเรียกBQ6337.ก42ช73 จ319 2554
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา