Found: 351  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
241
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรอยต่อประวัติศาสตร์ / กฤษณา เกษมศิลป์.
ชื่อผู้แต่งกฤษณา เกษมศิลป์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพ ฯ : วงษ์สว่าง , 2529.
เลขเรียก959.302 918ร 2529
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
242
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรอยต่อประวัติศาสตร์ / รวบรวมโดย กฤษณา เกษมศิลป์.
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ] : วงษ์สว่าง, [2529].
เลขเรียกDS562 ร191,495.9117 ร192 19
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
243
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรอยต่อประวัติศาสตร์ / รวบรวมโดย กฤษณา เกษมศิลป์
ชื่อผู้แต่งกฤษณา เกษมศิลป์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : วงษ์สว่าง, [2528?]
เลขเรียกPL4159 ก282ร
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร
244
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องราชสำนักไทย / ประยุทธ สิทธิพันธ์.
ชื่อผู้แต่งประยุทธ สิทธิพันธ์.
พิมพลักษณ์พระนคร : คลังวิทยา, 2505.
เลขเรียกDS568.3 .ป46,920 ป
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
..more
245
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรามคำแหง / สุจิตต์ วงษ์เทศ.
ชื่อผู้แต่งสุจิตต์ วงษ์เทศ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : การเวก, 2520.
เลขเรียกDS577.2 ส7,959.302 ส423ร
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
246
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรามคำแหง / โดย สุจิตต์ วงษ์เทศ.
ชื่อผู้แต่งศิลาจารึก.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : การเวก, 2520.
เลขเรียกPL4159 .ศ66
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
247
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรามคำแหง : ประวัติศาสตร์ยิ่งใหญ่ของชนชาติไทยในจารึกพ่อขุน / สุจิตต์ วงษ์เทศ.
ชื่อผู้แต่งสุจิตต์ วงษ์เทศ, 2488-.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : การเวก, 2520.
เลขเรียกPL4159 .ส72
ห้องสมุดศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
248
image
ประเภทสื่อ Mixed
ชื่อเรื่องรายงานการวิจัย ศิลปะสุโขทัย : บทวิเคราะห์ หลักฐานโบราณคดี จารึกและศิลปกรรม = Sukhorthai Art : A Vie...
ชื่อผู้แต่งศักดิ์ชัย สายสิงห์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2548
เลขเรียกN7321 ศ324ล,709.593 ศ324ร
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยนเรศวร
249
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรายงานการวิจัยเรื่อง การวิเคราะห์ข้อมูลจากการขุดค้นทางโบราณคดีร่วมกับข้อมูลด้านศิลาจารึกและประวัติศา...
ชื่อผู้แต่งศักดิ์ชัย สายสิงห์.
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ, 2545]
เลขเรียกDS576.23 .ศ625 2545
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
250
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรายงานผลการวิจัยทุนอุดหนุนเพื่อเพิ่มพูนและพัฒนาประสิทธิภาพ ทางวิชาการเรื่อง วิวัฒนาการอักษรและอักขรว...
ชื่อผู้แต่งอิงอร สุพันธุ์วณิช.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2527.
เลขเรียกPL4159 .อ65
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
252
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องลักษณะการเชื่อมโยงความในศิลาจารึกอีสานระหว่างพุทธศักราช 1893-2466 / โดย ทัศนีย์ เจริญพร
ชื่อผู้แต่งทัศนีย์ เจริญพร
พิมพลักษณ์2534.
เลขเรียกPL4171 .ท65 2534,495.915 ท364ล
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
253
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องลักษณะอักษร และอักขรวิธีในจารึกสมัยสุโขทัย = The characteristies of the scripts and their orthograp...
ชื่อผู้แต่งอนันต์ ทรงวิทยา.
พิมพลักษณ์2524.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
254
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องลักษณะอักษรและอักขรวิธีในจารึกสมัยสุโขทัย = The characteristics of the scripts and their orthograph...
ชื่อผู้แต่งอนันต์ ทรงวิทยา.
พิมพลักษณ์2524.
เลขเรียกPL4159 .อ36 2524
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
255
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องลำดับกษัตริย์ลาว / สำนักงานโบราณคดีและพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติที่ 8. [text]
ชื่อผู้แต่งสำนักงานโบราณคดีและพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติที่ 8.
พิมพลักษณ์อุบลราชธานี : สำนักงานโบราณคดีและพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติที่ 8, 2543.
เลขเรียก923.1594 ส215ล
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา