Found: 413  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
61
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการศึกษาวิเคราะห์การสร้างสรรค์ผลงานของวสันต์ สิทธิเขตต์ / ศุภศิษย์ นามโภชน์.
ชื่อผู้แต่งศุภศิษย์ นามโภชน์.
พิมพลักษณ์2546.
เลขเรียก759.06 ศ734ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
62
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการศึกษาสมรรถนะและความต้องการของครูผู้สอนกลุ่มสาระที่ใช้ภาษาอังกฤษในการจัดการเรียนการสอนแบบวิทยภาษาบ...
ชื่อผู้แต่งพรรณวลัย เกวะระ.
พิมพลักษณ์ชลบุรี : คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา, 2560.
เลขเรียก418.0071 พ267ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
63
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการศึกษาแนวคิดเกี่ยวกับศิลปศึกษา ของอารี สุทธิพันธุ์ / สุวิมล วุฒิเสน.
ชื่อผู้แต่งสุวิมล วุฒิเสน.
พิมพลักษณ์2546.
เลขเรียก701 ส882ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
64
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการศึกษาแนวทางการประเมินการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะวิดีโออาร์ตของนักศึกษาปริญญาตรี / อรุณโรจน์ เกียรติจ...
ชื่อผู้แต่งอรุณโรจน์ เกียรติจินดารัตน์
พิมพลักษณ์2554.
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
65
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการสร้างฐานข้อมูลในการศึกษาผลงานศิลปะร่วมสมัยของไทย = An educational database of Thai contemporary ...
ชื่อผู้แต่งประทีป สุธาทองไทย
พิมพลักษณ์มหาสารคาม : คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, 2550.
เลขเรียกวจ 704.593 ป46ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
66
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะร่วมสมัยที่มีความคิดเกี่ยวกับโลกในอุดมคติ = The creation of contemporary art...
ชื่อผู้แต่งปิยณัฐ เมฆกระจ่าง.
พิมพลักษณ์2552.
เลขเรียกN69.6.ท9 ป64
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
67
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการสร้างสรรค์ศิลปะสื่อผสมและการจัดวางเรื่องสัญลักษณ์วิกฤตแห่งอนาคต : เอกสารประกอบ / โดย สาธิต เทศน...
ชื่อผู้แต่งสาธิต เทศนา
พิมพลักษณ์มหาสารคาม : สาขาวิชาทัศนศิลป์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, 2547.
เลขเรียก702.81 ส63ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
68
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการสร้างแบบฝึกการวิเคราะห์วิจารณ์ผลงานศิลปะ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 / อโนชา แก้วมรกต.
ชื่อผู้แต่งอโนชา แก้วมรกต.
พิมพลักษณ์2546.
เลขเรียก700.712 อ239ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
69
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการสำรวจสภาพและความต้องการของครูศิลปศึกษา เกี่ยวกับห้องปฏิบัติการทางศิลปะในโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัด...
ชื่อผู้แต่งพัชริน สงวนผลไพโรจน์
พิมพลักษณ์2539.
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
70
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการสืบทอดสื่อพื้นบ้านเอ็งกอเพื่อเสริมสร้างอัตลักษณ์ของชุมชนชาวไทยเชื้อสายจีน อำเภอพนัสนิคม จังหวัดชล...
ชื่อผู้แต่งสุชาดา พงศ์กิตติวิบูลย์.
พิมพลักษณ์ชลบุรี : ภาควิชานิเทศศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา, 2554.
เลขเรียก303.482 ส759ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
71
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ด้านจินตนาการในผลงานทัศนศิลป์ของนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยินจากการใช...
ชื่อผู้แต่งนัยนา พรหมมา.
พิมพลักษณ์2546.
เลขเรียก371.912452 น435ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
72
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ทักษะการคิดวิเคราะห์ และเจตคติต่อวิชาศิลปะ เรื่องความรู้พื้นฐานด...
ชื่อผู้แต่งจุฑาธิป ศรีนาคา
พิมพลักษณ์2550.
เลขเรียกส 707.04 จ73ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
73
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการแปลวรรณกรรม / วัลยา วิวัฒน์ศร.
ชื่อผู้แต่งวัลยา วิวัฒน์ศร.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โครงการเผยแพร่ผลงานวิชาการ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2545.
เลขเรียกPE1498 .ว644 2545,418.02 ว117ก 2545
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
..more
74
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการแสดงนิทรรศการศิลปกรรมเยาวชนทักษิณ ครั้งที่ 2 และผลงานศิลปกรรมศิลปินภาคใต้ ประจำปีพุทธศักราช 2547 ...
ชื่อผู้แต่งนิทรรศการศิลปกรรมเยาวชนทักษิณ (ครั้งที่ 2 : 2547 : มหาวิทยาลัยทักษิณ)
พิมพลักษณ์สงขลา : มหาวิทยาลัยทักษิณ, 2547.
เลขเรียก700.74 น 643 ก 2547
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยทักษิณ
75
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการแสดงผลงานของนักศึกษาคณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร = Decorative arts exhibition.
ชื่อผู้แต่งมหาวิทยาลัยศิลปากร. คณะมัณฑนศิลป์.
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ] : มหาวิทยาลัย, 2508-
เลขเรียกNK1055.A1 ศ64
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา