Found: 413  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
31
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการจัดเรียงความรู้สึกที่ขาดความสมดุลย์ อันเกิดจากผลกระทบที่ได้รับในชีวิตประจำวัน "เครื่องมือความรู้ส...
ชื่อผู้แต่งปิติวรรธน์ สมไทย.
พิมพลักษณ์ชลบุรี : คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา, 2551.
เลขเรียก700.4112 ป615ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
32
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการตัด แต่ง งานแกะสลัก / ณภัทร ทองแย้ม. [BOOK]
ชื่อผู้แต่งณภัทร ทองแย้ม.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : วาดศิลป์, 2552.
เลขเรียก745.92 ณ161ก 2552
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
34
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการประชุมทางวิชาการเพื่อเสนอผลงานวิจัยประจำปี 2533 / มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ.
ชื่อผู้แต่งการประชุมทางวิชาการเพื่อเสนอผลงานวิจัยประจำปี (2533 : มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ.
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ] : มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, 2533.
เลขเรียกQ179.9 .ก67
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
35
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการประมูลผลงานสร้างสรรค์ของศิลปินแห่งชาติและศิลปินรับเชิญ งานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ...
ชื่อผู้แต่งสำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : รุ่งศิลป์การพิมพ์ (1977), 2547.
เลขเรียกN7321 .ค355 2547
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
36
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนาฐานข้อมูลผลงานศิลปะที่จัดแสดงในหอศิลปะวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยขอนแก่น / ชุตมา ภักดีสุวรรณ
ชื่อผู้แต่งชุติมา ภักดีสุวรรณ
พิมพลักษณ์[ขอนแก่น] : การศึกษาอิสระปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2547.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
37
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนาผลงานศิลปะ 3 มิติ : กรณีศึกษาศิลปะเดอสไตล์ของพีต มอนตริอัน / พิพัฒน์ กีระติจีระนันท์.
ชื่อผู้แต่งพิพัฒน์ กีระติจีระนันท์.
พิมพลักษณ์2546.
เลขเรียก709.04 พ697ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
38
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนาผลงานออกแบบเชิงสร้างสรรค์ของนักเรียน โดยการวิจารณ์ผลงานในชั้นเรียน : รายงานการวิจัยปฏิบัติกา...
ชื่อผู้แต่งกิสษณี ทวีผล
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2554.
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
39
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนารูปแบบการเรียนเพื่องานศิลปนิพนธ์ของนักศึกษาศิลปกรรม สาขาวิชาศิลปะการถ่ายภาพ = Development of...
ชื่อผู้แต่งชลิดา ทรงประสิทธิ์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ, 2555.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
40
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนาวัสดุทดแทนในกรรมวิธีพิมพ์หินเพื่อการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะภาพพิมพ์ = The Development of Subst...
ชื่อผู้แต่งมณี มีมาก.
พิมพลักษณ์สงขลา : สาขาทัศนศิลป์ คณะศิลปกรรมศาสตร์, 2555.
เลขเรียก763 ม056ก 2555
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยทักษิณ
41
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้เรื่องการสร้างสรรค์ผลงานทัศนศิลป์กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะชั้นมัธยมศึกษา...
ชื่อผู้แต่งกรรณิการ์ เหง้าปุ่น
พิมพลักษณ์2552.
เลขเรียกวจ 707.04 ก44ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
42
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนาโปรแกรมส่งเสริมการคิดตามสารบบจำแนกของบลูมฉบับปรับปรุงที่มีต่อผลงานสร้างสรรค์ทางศิลปะของนักเร...
ชื่อผู้แต่งอรสิรินทร์ เพิ่มพัชรพร
พิมพลักษณ์2556.
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
43
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ของนักเรีน : เล่มที่ 4 การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ของนักเรียนระดับชั้...
ชื่อผู้แต่งจินตวีร์ มั่นสกุล
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน), 2551.
เลขเรียกLB3051 จ485ก ล.4 2551
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยมหิดล
44
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ของนักเรียน : เล่มที่ 3 การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ของนักเรียนระดับช...
ชื่อผู้แต่งจินตวีร์ มั่นสกุล
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน), 2551.
เลขเรียกLB3051 จ485ก ล.3 2551
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยมหิดล
45
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ของนักเรียน : เล่มที่ 6 การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ของนักเรียนระดับช...
ชื่อผู้แต่งจินตวีร์ มั่นสกุล
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน), 2551.
เลขเรียกLB3051 จ485ก ล.6 2551
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยมหิดล

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา