Found: 413  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
166
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องนิทรรศการศิลปกรรมเด็กและเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 10 / สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
ชื่อผู้แต่งสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2558.
เลขเรียกส.ร. 700.452 ส181น
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
168
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องนิทรรศการศิลปะ : ภาพสะท้อนตัวตนศาสตราจารย์สุชาติ เถาทอง ในโอกาสเกษียณราชการ 65 ปี, ระหว่างวันที่ 3-...
ชื่อผู้แต่งนิทรรศการศิลปะ: ภาพสะท้อนตัวตนศาสตราจารย์สุชาติ เถาทอง (2558 : พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ หอศิลป์ และหอศิลปนิทรรศน์ มหาวิทยาลัยบูรพา)
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : The National Gallery, 2558.
เลขเรียก708.9593 น594น 2558
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
169
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องนิทรรศการศิลปะ ชีวิต : ประสบการณ์ที่หลากหลาย / เกียรติศักดิ์ ชานนนารถ
ชื่อผู้แต่งเกียรติศักดิ์ ชานนนารถ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : อมรินทร์พริ้นติ้ง, 2549
เลขเรียก704.9 ก855น
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตนครราชสีมา
170
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องนิทรรศการศิลปะภาพพิมพ์ กลุ่มหมึกพิมพ์ ครั้งที่ 2 : ผลงานนักศึกษาปริญญาตรี สาขาศิลปะภาพพิมพ์ ภาควิชา...
ชื่อผู้แต่งกลุ่มหมึกพิมพ์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล, 2539.
เลขเรียกNE755 .ห44 2539
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
171
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องนิทรรศการศิลปะภาพพิมพ์ กลุ่มหมึกพิมพ์ ครั้งที่ 4 : ผลงานนักศึกษาปริญญาตรี สาขาศิลปะภาพพิมพ์ ภาควิชา...
ชื่อผู้แต่งกลุ่มหมึกพิมพ์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล, 2541.
เลขเรียกNE755 .ห44 2541
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
172
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องนิทรรศการศิลปะภาพพิมพ์ กลุ่มหมึกพิมพ์ ครั้งที่ 7 : ผลงานนักศึกษาปริญญาตรี สาขาศิลปะภาพพิมพ์ ภาควิชา...
ชื่อผู้แต่งกลุ่มหมึกพิมพ์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล, 2544.
เลขเรียกNE755 .ห44 2544
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
173
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องนิทรรศการศิลปะวัฒนธรรมเพื่อการพัฒนาสุนทรียะ : ผลงานสะสมศิลปะและของเล่น "ของรัก" / ศูนย์ศิลปกรรมแห่งป...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัย, [2558?].
เลขเรียก708 น594 2558 22
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
174
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องนิทรรศการศิลปะเนื่องในโอกาสครบรอบ 40 ปีคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ชื่อผู้แต่งนิทรรศการศิลปะ (2551 : มหาวิทยาลัยขอนแก่น)
พิมพลักษณ์[ม.ป.ท. : ม.ป.พ., 2551]
เลขเรียกN6488.T5 น594ศษ 2551
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
175
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติศิลปะแห่งรัชกาลที่ 9 เนื่องในวโรกาสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงครองสิริราชส...
ชื่อผู้แต่งคณะกรรมการโครงการเฉลิมพระเกียรติฯ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กองทุนส่งเสริมงานวัฒนธรรม, 2540.
เลขเรียกอ 704.9 ค121น
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
176
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีกับงานศิลปะและวัฒนธรรม.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : หอศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร วังท่าพระ, 2552.
เลขเรียกND1023.ท7 น594,923.1593 ท84น
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยบูรพา
..more
177
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติฯ : นิทรศการศิลปะแห่งรัชกาลที่ 9 : 6 ทศวรรษศิลปะไทย = The Art Exhibition Ce...
ชื่อผู้แต่งนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติฯ ศิลปะแห่งรัชกาลที่ 9 : 6 ทศวรรษศิลปะไทย (2549-2550 : กรุงเทพฯ)
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ] : มูลนิธิ, [2549-2550]
เลขเรียกN7321 น594ศ,707.4 น234ศ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
178
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องนิทรรศการแสดงผลงานวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาระดับชั้นปริญญาโท ภาควิชาภาพพิมพ์ คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภ...
ชื่อผู้แต่งมหาวิทยาลัยศิลปากร. ภาควิชาภาพพิมพ์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2552.
เลขเรียกNE755 .ศ6682 2552
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
179
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องนิทรรศการแสดงผลงานศิลปกรรม "เอเซียนอาร์ต ครั้งที่ 5" [text] / มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี, 2554
เลขเรียกอ 704.9 น594
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
180
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องนิทรรศการแสดงผลงานศิลปะเครื่องปั้นดินเผา = Solo ceramic art exhibition 2010 / สยุมพร กาษรสุวรรณ
ชื่อผู้แต่งสยุมพร กาษรสุวรรณ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : บริษัท โอ.เอส.พริ้นติ้ง เฮาส์จำกัด, 2553.
เลขเรียกNK3720.T5 ส322น 2553
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา