Found: 123  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
76
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องย้อนรอย มุสลิมสยาม / สมัย เจริญช่าง.
ชื่อผู้แต่งสมัย เจริญช่าง
พิมพลักษณ์กรุงเทพมหานคร : มูลนิธิเพื่อพัฒนาเยาวชนสู่ภาวะผู้นำ, 2555.
เลขเรียกDS570.ม7 ส46,959.3 ส16ย 2555
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(ปัตตานี)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยศิลปากร
77
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรายงานการวิจัยเรื่องสถานภาพประวัติศาสตร์อิสลามในหนังสือแบบเรียนระดับมัธยมศึกษา : ศึกษากรณีประเทศไทยแ...
พิมพลักษณ์ปัตตานี : วิทยาลัยอิสลามศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี, 2548.
เลขเรียก297.07
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยทักษิณ
78
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรายงานการวิจัยเรื่องสถานภาพประวัติศาสตร์อิสลามในหนังสือแบบเรียนระดับมัธยมศึกษา : ศึกษากรณีประเทศไทยแ...
ชื่อผู้แต่งดลมนรรจน์ บากา.
พิมพลักษณ์ปัตตานี : วิทยาลัยอิสลามศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, 2548.
เลขเรียกBP161.2 .ด44 2548
ห้องสมุดศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
79
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรายงานโครงการประชุมทางวิชาการเรื่อง "มลายูกับรัฐไทยในมิติประวัติศาสตร์และอารยธรรมกับสร้างความเป็นธรร...
ชื่อผู้แต่งการประชุมทางวิชาการ เรื่อง "มลายูกับรัฐไทยในมิติประวัติศาสตร์และอารยธรรมกับการสร้างความเป็นธรรม" : (2551 : ปัตตานี)
พิมพลักษณ์ปัตตานี : โรงพิมพ์มิตรภาพ, 2551.
เลขเรียกDS588.S61 ก475ร 2551
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(ปัตตานี)
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
80
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องวิวัฒนาการของปวงปราชญ์กลันตัน : การก่อตัวและการพัฒนาแนวคิดอิสลามในรัฐกลันตัน ค.ศ. 1900-1940 / โดย ...
ชื่อผู้แต่งนิกอับดุลอาซิส ปิน ฮายีนิกหะสัน
พิมพลักษณ์[สงขลา] : โครงการจัดตั้งสถาบันสมุทรรัฐเอเซียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, 2542.
เลขเรียกBP63.M4 น545
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
81
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องวิวัฒนาการของปวงปราชญ์กลันตัน : การก่อตัวและการพัฒนาแนวคิดอิสลามในรัฐกลันตัน ค.ศ. 1900-1940 / โดย ...
ชื่อผู้แต่งนิกอับดุลอาซิส บิน ฮายีนิกหะสัน.
พิมพลักษณ์ปัตตานี : โครงการจัดตั้งสถาบันสมุทรรัฐเอเซียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, 2542.
เลขเรียกBP44 น545
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(หาดใหญ่)
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
82
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องวีรบุรุษไพร่ชวา : รัฐมุสลิม สภานักบุญ และผู้มีกำเนิดจากไส้เดือนดิน / ทวีศักดิ์ เผือกสม.
ชื่อผู้แต่งทวีศักดิ์ เผือกสม.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ยิปซี กรุ๊ป, 2560.
เลขเรียกBP170.3 ท5ว 2560,297 ท228ว 2560
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
มหาวิทยาลัยนครพนม
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
..more
83
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องศาสนศึกษา = Religious Studies / ศรีคำ บัวโรย
ชื่อผู้แต่งศรีคำ บัวโรย
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โอเดียนสโตร์, 2559
เลขเรียกBL48 .ศ46 2559,200.71 ศ182ศ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
..more
84
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องสงครามบะดัรจุดเริ่มต้นแห่งการปกป้องตนเอง / อับดุลลอฮฺ โต๊ะมิ.
ชื่อผู้แต่งอับดุลลอฮฺ โต๊ะมิ
พิมพลักษณ์กรุงเทพมหานคร : เพื่อนไคโร, 2551.
เลขเรียกBP190.5.W35 อ6ส 2551,909.07
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(ปัตตานี)
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
85
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องสงครามและสันติสุข@ชายแดนภาคใต้ / รุ่ง แก้วแดง.
ชื่อผู้แต่งรุ่ง แก้วแดง.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มติชน, 2548.
เลขเรียกDS588.ต8 ร72 2548,303.62 ร42ส
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
มหาวิทยาลัยบูรพา
..more
86
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องสถานที่และสิ่งสำคัญในประวัติศาสตร์อิสลาม / โดย อับดุลเลาะห์ ลออแมน
ชื่อผู้แต่งอับดุลเลาะห์ ลออแมน
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : พริกหวานกราฟฟิค, [254?]
เลขเรียก297.35 อ115ส
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
87
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องสถานที่และสิ่งสำคัญในประวัติศาสตร์อิสลาม / โดย อับดุลเลาะห์ ลออแมน.
ชื่อผู้แต่งอับดุลเลาะห์ ลออแมน
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : พริกหวานกราฟฟิค, [2549?].
เลขเรียก297.35
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยทักษิณ
88
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องสถานที่และสิ่งสำคัญในประวัติศาสตร์อิสลาม / โดยอับดุลเลาะห์ ลออแมน.
ชื่อผู้แต่งอับดุลเลาะห์ ลออแมน.
พิมพลักษณ์[ม.ป.ท.] : พริกหวานกราฟฟิค, [ม.ป.ป.].
เลขเรียกBP161.2 .อ63
ห้องสมุดศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
89
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องสถานที่และสิ่งสำคัญในประวัติศาสตร์อิสลาม : คู่มือการเรียนการสอนวิชาอิสลามศึกษา (ศาสนประวัติ) / / โดย...
ชื่อผู้แต่งอัลดุลเลาะห์ ลออแมน.
พิมพลักษณ์(กรุงเทพฯ) : พริกหวานกราฟฟิค, (254-)
เลขเรียกBP50 อ6ส
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
90
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องสถานภาพประวัติศาสตร์อิสลามในหนังสือแบบเรียนระดับมัธยมศึกษา : ศึกษากรณีประเทศไทยและประเทศมาเลเซีย: รา...
ชื่อผู้แต่งดลมนรรจน์ บากา.
พิมพลักษณ์ปัตตานี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์. 2548
เลขเรียกวจ 297 ด17ส 2548
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา