Found: 123  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
61
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องปาฐกถา ดร.อุทัย ดุลยเกษม ครั้งที่ 6 พ.ศ. 2551 : ถอดรหัสยุทธศาสตร์สันติวิธีกับกระบวนทัศน์การแก้ปัญหา...
ชื่อผู้แต่งนเรศน์ วงศ์สุวรรณ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : หจก. เจ.เอ็น.ที., 2552.
เลขเรียกDS588.ต8 น266,303.69 น115ป
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยทักษิณ
..more
62
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องปาตานี ดารุสสลาม = Patani darussalam / ผู้เขียน : อารีฟีน บินจิ, อ. ลออแมน, อัฮหมัด สมบูรณ์ บัวหลว...
ชื่อผู้แต่งอารีฟิน บินจิ.
พิมพลักษณ์ยะลา : ศูนย์วัฒนธรรมชายแดนภาคใต้, 2543.
เลขเรียก959.3972 อ273ป 2543
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
63
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวกับการศาสนา / กรมการศาสนา ; คณะบรรณาธิการ, พิสิทธิ์ นิรัตติวงศ...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กรม, 2554.
เลขเรียกDS582 พ343,92 จศ657
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยทักษิณ
..more
64
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวกับการศาสนา / กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม [Text]
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม, 2559
เลขเรียกDS578 พ 2559,923.1593 พ343พ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
..more
65
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องพัฒนาการของกลุ่มอิสลามนิยมในมาเลเซียตะวันออกระหว่าง ค.ศ.1900-1957 / โดย สมมาตร เพ็ญสูตร.
ชื่อผู้แต่งสมมาตร เพ็ญสูตร.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2530.
เลขเรียกBP63.M4 ส4พ 2530
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
66
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องมลายูศึกษา : ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับประชาชนมลายูมุสลิมในภาคใต้ / นิธิ เอียวศรีวงศ์ บรรณาธิการ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : อมรินทร์, 2550.
เลขเรียกDS588.ต9 ม46,959.3 น612ม
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยบูรพา
..more
67
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องมหาตมา คานธี กับการพยายามแก้ไขปัญหาความขัดแย้งระหว่างฮินดูกับมุสลิม = Mahatma Gandhi and his attemp...
ชื่อผู้แต่งเรือรบ เมืองมั่น.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : อาศรมวัฒนธรรมไทย-ภารต, 2536.
เลขเรียกDS481.ค64 ร84 2536,294.5 ร6117ม
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยบูรพา
..more
68
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องมหานครมักกะฮ์ : ศูนย์กลางแห่งความมหรรศจรรย์ของโลก / โดย อดุลย์ มานะจิตต์.
ชื่อผู้แต่งอดุลย์ มานะจิตต์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สถาบันส่งเสริมการศึกษาและวิจัยเกี่ยวกับอิสลาม, 2541.
เลขเรียกDS248.M4 อ37,297.55 อ134ม
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
69
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องมันยากที่จะเป็นมลายู / ศรยุทธ เอี่ยมเอื้อยุทธ
ชื่อผู้แต่งศรยุทธ เอี่ยมเอื้อยุทธ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มติชน, 2559
เลขเรียกDS588.ต8 ศ44 2559,305.697 ศ176ม
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยนครพนม
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยบูรพา
..more
70
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องมุสลิม : มายาคติทางประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม / มาลี สิทธิเกรียงไกร, บรรณาธิการ.
พิมพลักษณ์เชียงใหม่ : ศูนย์ศึกษาชาติพันธุ์และการพัฒนา คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2554.
เลขเรียกBP161.2 ม754 2554,297.092 ม641
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยแม่โจ้
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
..more
71
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องมุสลิมบางกอกน้อย : พัฒนาการทางประวัติศาสตร์ อัตลักษณ์ ภูมิปัญญา และวิถีวัฒนธรรมอิสลามในเมืองหลวง / ส...
ชื่อผู้แต่งสำราญ ผลดี.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม, 2560.
เลขเรียกHN40.M6 ส698ม 2560
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
72
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องมุสลิมผู้นำ ปฐมจุฬาราชมนตรี คนแรกในสยาม : การเดินทางของท่านเฉกอะหมัดจากเปอร์เซีย (อิหร่าน) ถึง สยาม...
ชื่อผู้แต่งพิทยา บุนนาค.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มติชน, 2548.
เลขเรียกHF3800.55 พ63,923 พ73ม
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
..more
73
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องมุสลิมในประเทศไทย / ประยูรศักดิ์ ชลายนเดชะ. สายสกุล สุลต่านสุลัยมาน / ศรีศักร วัลลิโภดม. สายสกุล ท่...
ชื่อผู้แต่งประยูรศักดิ์ ชลายนเดชะ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โครงการหอสมุดกลางอิสลาม สายสกุล สุลต่านสุลัยมาน, 2539.
เลขเรียกDS570.ม6 ป46,297 ป365ม
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยมหิดล
..more
74
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องมุฮัมมัด (ศ.) รัศมีนิรันดร = Muhammad (S.A.W) eternal light / อัลลามะฮฺ ญะอฺฟัร ซุบฮานี.
ชื่อผู้แต่งอัลลามะฮฺ ญะอฺฟัร ซุบฮานี.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : อัล-ฮุดา อินเตอร์เนชั่นแนล, 2549.
เลขเรียกBP75 อ6ม 2549,297 ซ422ม 2549 ล.1
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
75
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องมุฮัมมัด (ศ.) รัศมีนิรันดร. เล่ม 2 = Muhammad (S.A.W.) Eternal Light / อัลลามะฮุ ญะอฺฟัร ซุบฮานี ผู้...
ชื่อผู้แต่งซุบฮานี, อัลลามะฮุ ญะอฺฟัร
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ] : อัล-ฮุดา อินเตอร์เนชั่นแนล, 2549
เลขเรียก297 ซ422ม 2549 ล.2
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา